Mimari Tasarım V

Ders Kodu: 
ARCH 453
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
6
AKTS: 
12
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Farklı fonksiyonlara sahip mekânlar örgüsünü ve geniş açıklıklı bir strüktürel sistemi barındıran mimari projenin tasarımı
Dersin İçeriği: 

Mimari Tasarım Stüdyosu V dersi gelişmiş mekânsal örgütleme ve strüktürel bütünlük sağlama becerisini kazandırmak için tasarım stüdyosunun teorik ve uygulamalı pratiğini kullanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 1. Öğrenci, farklı kullanım biçimlerine yönelik mekânları bir bütün içinde örgütleme ve mimari proje disiplini içinde ifade etme becerisi kazanır.

2, 4, 8

 1,3,4,5,6,7

A,B,C

 1. Öğrenci, mimari sistemleri görsel ifade etme ve modelleme becerisi kazanır.

2, 4, 8

 1,3,4,5,6,7

A,B,C

 1. Öğrenci, çağdaş mimari tasarımlarla ilgili bilgiye ulaşma ve değerlendirme becerisi kazanır.

2, 4, 8

 1,3,4,5,6,7

A,B,C

 1. Öğrenci, geniş açıklık geçen strüktürel sistemleri mekânsal organizasyon ile ilişkilendirme becerisi kazanır.

2, 4, 8

 1,2,3,4,5,6,7

 A,B,C

 1. Öğrenci, teknik ve yaratıcı çalışmada iletişim becerisi kazanır

2, 4, 8

 1,2,3,4,5,6

 A,B,C

 1. Öğrenci, mimari tasarımda sürdürülebilirlik ilkelerini uygulama becerisi kazanır.

2, 4, 8

 1,2,3,4,5,6,7

 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tasarım Stüdyosu konusunun, bölgesinin ve çalışma biçiminin tanıtılması

 -

2

Proje alanı ile ilgili öğrenci sunumları, 1/1000 ölçekli vaziyet planı analizleri

Proje bölgesi ve alanı konusunda ön araştırma

3

1/1000 ölçekli vaziyet planı çalışmaları

Proje konusu konusunda ön araştırma

4

1/1000, 1/500 ölçekli 2-3 boyutlu çalışmalar

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

5

1/500 ölçekli 2-3 boyutlu çalışmalar

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

6

ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ)

Jüri sunumunun hazırlanması

7

1/500 ölçekli 2-3 boyutlu çalışmalar

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

8

1/200-1/500 ölçekli 2-3 boyutlu çalışmalar

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

9

1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

10

1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

11

ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ)

Jüri sunumunun hazırlanması

12

1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

13

1/200-1/100ölçekli çizim ve maket çalışmaları

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

14

Final teslimine yönelik hazırlık çalışması

Ödev çizim ve maketin tamamlanması

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

 • Gür Ş.Ö., Mekan Örgütlemesi, Gür, İstanbul, 1996
 • Brawne M., Architectural Thought: The Design Process and Expectant Eye, Architectural Press, London, 2003
 • Silver P., McLean W., Architekturtechnologie, DVA, Hamburg, 2009-Stattmann
 • MacDonald A J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2001

Diğer Kaynaklar 

 • Deplazes A.(ed.), Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, Birkhäuser,Basel, 2005
 • Ching F., Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, 2008

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Belirtilen kaynaklardan çıktılar

Ödevler

Her ders sonrasında çizim ve maket ödevi

Sınavlar

2 adet Yarıyıl Sınavı (Jüri Değerlendirmesi), Ders içi performans değerlendirmesi ve Final Teslimi (Jüri Değerlendirmesi)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

2

%25

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

 

 

Proje

 

 

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer

14

%25

Final sınavı

1

%50

Final Sınavının Ağırlığı

 

%50

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

%50

Toplam

 

%100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

 

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

X

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

 

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

 

 

X

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

X

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

8

112

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Kısa Sınav

 

 

 

Ödevler/çeviri çalışmaları

14

3

42

Sunum/Seminer Hazırlama

1

10

10

Ara sınavlar

2

10

20

Proje

 

 

 

Laboratuvar

 

 

 

Arazi Çalışması

1

10

10

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

288

Toplam İş Yükü / 25

 

 

11,52

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

12