Ders Açıklamaları

 

FA  102 MİMARİ TEMEL TASARIM
Ön Koşul:Yok
Kredi: (2 + 4 + 0) 4, AKTS: 6

Bu ders, temel tasarım öğe ve ilkelerini, öğrencilerin farklı düşünebilme yeteneklerini ortaya çıkararak kavramalarını sağlamak; yaratıcı düşünce geliştirmelerini ve sabır, titizlik, konsantrasyon gibi özellikler çerçevesinde fikirlerini ortaya koymalarını amaçlar.

 

FA 106 MİMARİ TEKNİK RESİM
Ön Koşul:Yok
Kredi: (2 + 2 + 0) 3,  AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrencinin öğrenim süresince ve daha sonra da meslek yaşamında yapacağı tüm tasarım çalışmalarının her aşamasında yararlanacağı bir tasarım dili olan teknik çizim yöntemlerinin tanıtılması, ölçek bilgisi ile mimari çizim yeteneğinin kazandırılmasını sağlamaktır. Teori ve uygulama aşamalarından oluşan bu ders kapsamında çeşitli geometrik şekil ve cisimlerin çizimlerinden başlayarak az mekânlı bir ev projesi üzerinde çalışılmaktadır. Çizim yapılan proje avan ve uygulama projesi karakterlerinde tefrişli, ölçülendirmeli ve kotlu olarak çizilmekte, plan ve kesitlerin çizimleri üzerinde uygulamalar yapılmaktadır.

 

FAR 111 SANAT TARİHİ
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3,  AKTS: 5

Dersin amacı, M.Ö. 15.000- 21. yy arası sanat ve kültürün çeşitli biçimsel ve kavramsal stratejilerini inceleyerek, sanat tarihinin gelişiminin anlaşılmasını sağlamaktır. Derste sanatın başlangıcından 21. yy a kadar olan gelişimi üzerinde durulacaktır. Sanatın gelişimi, kuramsal metinler, önemli sanatçılar ve farklı hareketlerin tartışılması ile analiz edilecektir. Her öğrenci seçtiği bir sanatçıyı inceleyerek sınıfta sunacaktır.

 

HUM 103 UYGARLIK TARİHİ

Ön Koşul: Yok
Kredi: (2+ 0 + 0) 2, AKTS:3

Bu ders, öğrencilerin, fen, felsefe, sanat, edebiyat başta olmak üzere, çağdaş medeniyet düzeyindeki değerleri kavramalarına ve bu bağlamda günümüzdeki sosyal hareketleri çözümleme yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir. Bu ders ile öğrenciler dünya tarihini inceleyerek, diğer sosyal bilim alanları ile ilişkisini kavrama olanağı bulacaktır. 

 

AFE 131 AKADEMİK İNGİLİZCE I

Ön Koşul:Yok
Kredi: (2 + 2 + 0) 3, AKTS:4

Genel olarak İç Mimarlık hakkında İngilizce kavramları  anlamak ve ifade edebilmek amaçlanır.

 

ELEC XXX 1. SINIF BÖLÜM SEÇMELİ
Ön Koşul:Yok
Kredi: (3 + 0 + 0) 3, AKTS:5

INTD 111 ÇİZİM ve ANLATIM TEKNİKLERİ, INTD 121 SERBEST ÇİZİM,  INTD 123 PROJE ÇİZİM VE SUNUM STANDARTLARI, INTD 141 İÇ MİMARLAR İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ derslerinden biri seçilebilir.

 

INTD 111 ÇİZİM ve ANLATIM TEKNİKLERİ

Dersin amacı, iç mimari proje sunumlarında ifade tekniklerinin geliştirilmesidir. İç mimari projelerde kullanılan malzemelerin renk, doku, desen, ışık ve gölge efektlerinin ifade teknikleri çalışılmaktır.

 

INTD 121 SERBEST ÇİZİM

Çizim derslerini destekleyici nitelikte bir ders olup,  öğrencinin serbest el çizim yetisini ve alışkanlığını arttırmayı amaçlar.

 

INTD 123 PROJE ÇİZİM VE SUNUM STANDARTLARI:

Birinci sınıf öğrencilerini, mesleki çalışmalarda kullanacağı temel kavramlara ilişkin bilgilendirmek, proje çizimi ve sunumuna giriş yapmak, öğrenciyi üst sınıflardaki alan derslerine hazırlamak amaçlanır. İç mimarlık mesleğini tanımayı, yakın disiplinlerle ilişkisini, iç mimarlık kavramlarına girişi, proje okuma, rölöve alma, ölçek, temel tasarım, teknik çizim ve perspektif gibi mesleki derslere hazırlığı içerir.

 

INTD 141 İÇ MİMARLAR İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ:

Geometrinin temel kavramlarını, bilgi teknolojilerinin ve bilgisayar destekli tasarımın iç mimarlıktaki önemini, bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu ilk çizimleri yapmayı, bilgisayarda basit sunum yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders işlenirken Google Sketchup programı kullanılacaktır.

INTD 122 PERSPEKTİF 
Ön Koşul:Yok
Kredi: (2 + 2 + 0) 3, AKTS:5

Bu dersin konusu; geometrik (aksonometrik) perspektifin ve konik perspektifin ne olduğu, çeşitleri, çizim teknikleri ve nerelerde kullanılması gerektiği ile ilgili bilgi ve çizim tekniklerinin geliştirilmesidir. Amaç, tek düzlem üzerinde teknik resim kaideleri ile anlatılan konu ve cisimlerin kolay kavranabilmesini sağlamak olduğu gibi; tasarım yaparken üç boyutlu düşünebilme, tek düzlem üzerinde üç boyutlu çizebilmeye ilişkin becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

 

INTD 142 İNCE YAPI I
Ön Koşul: FA 106 MİMARİ TEKNİK RESİM
Kredi: (1 + 2 + 0) 2, AKTS:4

Bu dersin amacı ince yapı kavram ve konularını irdeleyerek, problemlerin İnce Yapı ilkeleri doğrultusunda çözümlenmesini öğretmek ve konular hakkında genel bir bilgi, beceri ve detay çözümleme yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. İnce Yapı 1 dersinde özellikle ahşap malzeme ile yüzey kuruluşu, kuşaklı, başlıklı ve çerçeveli yüzeylerin oluşturulması konuları irdelenmektedir. Kapılar, genellikle de iç kapı konusunda farklı kurulumdaki duvarlarda, duvar - kasa ilişkileri,  kasa - kanat ilişkileri ve kanat yapısı ile birlikte tüm bu konular ayrıntılı bir biçimde çizilmektedir.

 

INTD 241 MEKAN BİLGİSİ I
Ön Koşul: FA 106 MİMARİ TEKNİK RESİM
Kredi: (2+ 2 + 0) 3, AKTS:5

Mekân Bilgisi I, öğrenciye kuramsal ve uygulamalı olarak mekân tasarım bilgisi veren bir disiplindir. Bu bağlamda, mekân tasarımını etkileyen faktörleri insanın antropometrik boyutlarına bağlı olarak, işlev - eylem - donatı ilişkileri içinde ele alarak optimum konfor ve işlevselliğin sağlanmasını hedefler. Derste öğrenilen kuram ve uygulamalar konut örneği üzerinde pratiğe geçirilir. 

 

FA 108 YAPI BİLGİSİ
Ön Koşul: FA 106 MİMARİ TEKNİK RESİM
Kredi: (2+ 2 + 0) 3, AKTS:5

Bu dersin amacı; taşıyıcı sistemleri genel olarak tanıdıktan sonra yapı elemanlarını tanımak ve çizmeyi öğrenmektir. Genel yapı kavramları, taşıyıcı sistemler, kagir yığma yapı sistemi, zemin ve yapı ilişkisi, temeller, duvarda boşluk açma ilkeleri, yapıda bodrum ve su yalıtımı, doğramalar, yapılarda deprem etkisi işlenecek konular arasındadır.

 

AFE 132 AKADEMİK İNGİLİZCE II

Ön Koşul:Yok
Kredi: (2 + 2 + 0) 3, AKTS:4

İç Mimarlık hakkındaki kavramları anlamak ve ifade edebilmek amaçlanır.

INTD 201 PROJE I
Ön Koşul: FA 106 MİMARİ TEKNİK RESİM
Kredi:(4 + 4 + 0) 6, AKTS:11  

Bu ders ile öğrenciye tasarım becerisi ve iç mekân düzenleme formasyonu kazandırılması ve öğrencinin proje sunum / anlatım teknik ve becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrenciler, kullanıcı gereksinimleri ve mekân-işlev ilişkisini göz önünde tutarak, yeterli yapı kalitesi ve iç mekân konforuna sahip, küçük ölçekli bir konut çözümlemesi üzerinde çalışacaktır. Dönem sonunda öğrencinin belirtilen niteliklere sahip konut tasarımını gerçekleştirmesi ve ölçekli bir maket ile desteklediği bu tasarımı, plan, kesitler, perspektifler ve detay çizimleri ile uygun kalitede sunacak düzeye gelmiş olması beklenmektedir.

 

INTD 251 İNCE YAPI II
Ön Koşul: Yok
Kredi: (1 + 2 + 0) 2, AKTS:4

Bu ders kapsamında pencereler, mekânı oluşturan duvar, döşeme ve tavan yüzeylerinin kaba yapı sonrası giydirilmesi, hafif bölmelerle ilgili malzeme, kuruluş ve detaylandırmalar, çeşitli özel doğramalar ve hafif bölmeler ele alınmaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu konularda detay üretme becerisi kazanması hedeflenmiştir.

 

INTD 281 YAPI ELEMANLARI
Ön Koşul: FA 108 YAPI BİLGİSİ
Kredi: (1 + 2 + 0) 2, AKTS:4

Bu ders İç Mimarlık öğreniminin tüm aşamalarında ve ileride mesleğin yürütülmesinde, tasarım ve uygulama çalışmalarında karşılaşılacak kaba yapı sorunlarında yararlanılmak üzere öğrenciye bilgi ve deneyim kazandırılmasına yönelik teori ve uygulama aşamalarından oluşur. Bu dersin teori kısmında şu konular ele alınmaktadır: Betonarme iskelet yapım sistemleri; açıklıklar ve sistem kuruluşları, betonarme perde duvarlar, kolon ve kirişler, betonarme temel çeşitleri ve döşemeler. Ahşap çatı konstrüksiyonları, oturtma çatılar, teras çatılar. Betonarme merdivenler; merdiven çeşitleri, taşınma prensipleri, kat yüksekliğine göre basamak ve merdiven kolları ile sahanlıklara ait boyutsal özellikler, basamak kaplama ve korkuluk detayları, balansmanlı merdivenler ve dengeleme ile ilgili temel bilgiler. Dersin uygulama kısmında ise iki katlı basit bir konut projesi betonarme iskelet taşıyıcı sistemine uygun olarak projelendirilmektedir.

 

INTD 291 MEKAN BİLGİSİ II 
Ön Koşul: Yok
Kredi: (2 + 2 + 0) 3, AKTS:5

Bu derste, Mekân Bilgisi I dersinde temel mekân tasarım prensipleri konusunda bilgi sahibi olan öğrenci, farklı bina tipleri üzerinde çalışmalarını sürdürür. Bu bağlamda öğrencinin yeme-içme, alışveriş, konaklama, ofis yapıları gibi farklı yapı tiplerinin mekân tasarım ilkeleri konularında bilgilendirilerek, farklı işlev ve ihtiyaçlara cevap verebilecek mekânların tasarlanması ve donatılması konusunda beceri kazanması sağlanmaktadır. Öğrencinin aynı zamanda insan-çevre ilişkisi, teknoloji, kültür gibi tasarımı etkileyen faktörler konusunda da bilgilendirilerek çok yönlü düşünme anlayışına sahip olması hedeflenir. 

 

FA 207 MİMARLIK TARİHİ  I
Ön Koşul:Yok
Kredi: (2 + 0 + 0) 2, AKTS:3

Ders, Prehistorik Dönem’den başlayarak Ortaçağ’a kadar mimarlık alanındaki gelişmeleri kronolojik sırayla ele alır. Ortadoğu, Küçük Asya, Akdeniz dünyası ve Uzakdoğu’da erken mimari gelişmeler, Klasik Dönem mimarisi (antik Yunan ve Roma), Erken Hıristiyan ve Bizans mimarisi derste incelenecek konulardır.

FA 203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 
Ön Koşul:Yok
Kredi: (1 + 0 + 2) 2, AKTS:3

Öğrencinin bilgisayar ortamında AutoCAD - 2017 programını kullanarak 2 ve 3 boyutlu mimari çizim ve modelleme yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile projelerde kullanımı dersin içeriğini oluşturur.

 

INTD 202 PROJE II
Ön Koşul:INTD 201 PROJE I
Kredi: (4 + 4 + 0) 6, AKTS:12  

Bu dersin amacı, öğrenciye, basit işlev şeması bulunan bir ticari mekan aracılığıyla kurumsal kimlik oluşturma kriterleri doğrultusunda, tasarlanacak mekana mimari bir kimlik ve sanatsal bir üslup kazandırma becerisinin geliştirilmesi ve oluşturulan özgün kimliğin tutarlı bir mimari dille ifade edilebilmesi yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaktır. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi; mekan-işlev ilişkisi analizi; servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekansal kurgunun oluşturulması; iç mekan detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi; mekanın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması; tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi dersin öğrenciye kazandırmayı hedeflediği tasarım unsurlarıdır.

 

INTD 222 MOBİLYA KONSTRÜKSİYON

Ön Koşul:Yok
Kredi: (1 + 2 + 0) 2, AKTS:4

Mobilya ile ilgili üretim, çizim, detay ve resimlerin çizdirilmesini amaçlar. Mobilyada kullanılan çatkıyı oluşturan çizim detaylarının dünya çizim tekniklerine göre paftalarla çizilmesini içerir.

 

INTD 232 İÇ MİMARİDE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME
Ön Koşul:Yok
Kredi: (1 + 0 + 2) 2, AKTS:3

İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve tasarım etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanabilmeleri için 3 boyutlu çizimin esasları ve uygulanması. Bu amaçla yapılacak uygulamalarda araç olarak Autodesk firmasının 3ds Max 2017 CAD yazılımının  kullanımı öğretilecektir.

 

Bu ders, mimari ve iç mimari 2 ve 3 boyutlu çizim esaslarının temel kullanım kaynağı olan AutoCAD programına destek sağlayan ve görsel tasarımı en iyi şekilde yansıtabilen 3ds Max programının temel kuramlarını öğrenmeyi ve kullanabilmeyi amaçlamaktadır.

 

INTD 292 TESİSAT VE AYDINLATMA

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3, AKTS:4

Bu derste insanların çeşitli eylemleri gerçekleştirecekleri farklı fonksiyonlara sahip mekânlarda gerekli konforun sağlanmasına yönelik olarak ısıtma, havalandırma, temiz ve pis su tesisatları için gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Gelişen teknolojilerin sıhhi tesisat ve mekanik donanımlarının güncel teknikleri ile binalardaki uygulamalarına bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Mekanik temiz su ve pis su tesisat projelerini çizebilme yeteneğinin kazandırılması, mutfak banyolardaki tesisatlara ait projeleri yapabilecek bilgi donanımına sahip olarak, makine mühendisleri ile işbirliği yaparak dekorasyon işlerini gerçekleştirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Dersin aydınlatma ile ilgili bölümü, veri ve bilgiye dayanan bir bilim sanat dalı olarak aydınlatma teknolojisi, estetik ve mimari kavramların yanı sıra insan gözünün ışık ve renk yeteneğinin artırılması, göz sağlığının korunması, kazaların azalması, iş veriminin artırılması, ekonomik potansiyelin arttırılması gibi kavramlarla da ilgilidir. İç mimarın, yapıların projelerini hazırlarken mimari ve fonksiyonel yönden olduğu gibi, nesnelerin ve çevrenin gerektiği gibi görülmesini sağlamak amacıyla ışık uygulatılması konusunda aydınlatma bilincine kavuşturulması amaçlanmaktadır. Temel amaç aydınlatma projelerini çizebilme, armatür ve ampülleri bilinçli olarak seçebilme yeteneği edindirmedir.

 

FA 206 YAPI MALZEMELERİ
Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2, AKTS:4

Bu dersin amacı; yapıda kullanılan asal malzemeler ve günümüz teknolojilerine paralel olarak artan ve gelişen yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özelliklerinin aktarılması ile bu ürünlerin tanınması ve kullanım alanlarına göre doğru seçiminin yapılabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yapı malzemelerinin üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapıları ve özelliklerinin öğrenilip; malzeme seçiminde doğru kararların alınarak doğru yerlerde kullanılması becerisinin kazanılması hedeflenmektedir. Bu derste malzemelerin iç yapıları, mekânik etkiler karşısındaki davranışları, ısı, su nem ve ses, yangın, güneş, mikroorganizma ve korozyon etkenlerinin malzemelere etkisi aktarılarak, bu etkiler karşısında malzeme açısından mekânlarda alınabilecek önlemler örneklerle açıklanacaktır. Yapıda kullanılan malzemeler ayrı ayrı irdelenerek çeşitleri, özellikleri ve iç mekânda kullanım alanları üzerinde durulacaktır. Her malzemeye ilişkin tasarım örnekleri öğrencilere gösterilerek, malzeme ve tasarım arasındaki ilişki görsel olarak da kurulmaya çalışılacaktır.

 

FA 208 MİMARLIK TARİHİ  II
Ön Koşul:Yok
Kredi: (2 + 0 + 0) 2, AKTS:3

Ders, yazılı ve görsel dökümanlarla kronolojik olarak, mimarlık tarihi konularını içerir. Kültürel ve fiziksel bağlamları içinde Ortaçağ’dan Sanayi devrimine kadar mimarinin kompleks ve zengin yapısını anlamak amaçlanır, bu bağlamda mimari örnekler incelenir. Ana konu başlıkları: Romanesk mimarlık, Gotik mimarlık, İslam mimarlığı, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi, Rönesans döneminde mimarlık, Barok mimarlık, Neo-klasik üslup.

 

INTD 200 YAZ STAJI I

Ön Koşul:Yok
Kredi: (0 + 0 + 0) NC, AKTS:4

Yaz stajının amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri iç mimarlık mesleği ile ilgili uygulama alanlarını tanımalarını sağlamak ve iç mimarlık pratiğinin süreçlerine kısa süreli de olsa katılarak, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaları için fırsat yaratmaktır. İç Mimarlık Bölümü’nde zorunlu staj, 30 iş günü ofis stajı, 30 iş günü şantiye stajı şeklinde düzenlenmiştir.

INTD 301 PROJE III
Ön Koşul: INTD 202 PROJE II
Kredi (4 + 4 + 0) 6, AKTS:15

Bu derste basit işlev şeması bulunan, farklı niteliklerde ürünlerin sergilenip satılacağı “ticaret” ve “yönetim” ya da “üretim” işlevlerine yanıt verecek çift hacimli bir yapının iç mekân tasarımı çalışılmaktadır. Proje sürecinde ilk aşamada öğrenciye ölçme ve fotoğraflama yöntemiyle tasarımı gerçekleştirilecek mekânı yakın çevre ilişkileriyle tanıma ve bu mekânı eskiz ve teknik çizim tekniklerini kullanarak saptama ve analiz etme becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Proje sürecinde farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekân-işlev ilişkisi analizi, mekân organizasyonu bilgi ve becerilerinin kazandırılması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânı üç boyutlu olarak algılama ve tasarlama yeteneği kazandırmak ve tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda öğrenciden, kurumsal kimlik oluşturma kriterleri doğrultusunda, tasarlanacak mekâna mimari bir kimlik ve sanatsal bir üslup kazandırma becerisini geliştirmesi ve bunların oluşturduğu özgün kimliği tutarlı bir mimari dille ifade edebilmesi beklenmektedir. 

 
INTD 331 İÇ MİMARİDE İLERİ MODELLEME
Ön Koşul: Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2, AKTS:3

İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve tasarım etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanabilmeleri için 3 boyutlu çizimin esasları ve uygulanması. Bu amaçla yapılacak uygulamalarda araç olarak Autodesk firmasının 3ds Max 2017 CAD yazılımının  kullanımı öğretilecektir.

 

Bu ders, mimari ve iç mimari 2 ve 3 boyutlu çizim esaslarının temel kullanım kaynağı olan AutoCAD programına destek sağlayan ve görsel tasarımı en iyi şekilde yansıtabilen 3ds Max programının ileri seviye ve profesyonel kullanımını öğrenmeyi amaçlamaktadır.

 

INTD 391 UYGULAMA PROJESİ I
Ön Koşul: INTD 281 YAPI ELEMANLARI
Kredi (2 + 2 + 0) 3, AKTS:6

Uygulama Projesi I dersinin ele alınışındaki temel prensip iç mimarlık projesinin uygulanabilir kılınmasının yollarının gösterilmesidir. Dersin amacı uygulama projeleri hazırlanmasıdır. Bu amaca bağlı olarak, tasarımların uygulamaya nasıl sokulacağı ile ilgili kurgulama, yerleştirme ve konstrüksiyon mantığı hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler verilmektedir. Uygulama Projesi derslerinin esasını yapı elemanları, mekân bilgisi, ince yapı ve malzeme bilgisi konuları oluşturmaktadır. Bilgi ve beceriyi daha çok pratikler yoluyla edinebilmek için dönem sonunda hazırlanan proje yapı ve çevre koşullarını da dikkate alacak biçimde temel olarak bu dört disiplinin karışımından oluşmaktadır.

 

FA 307 MİMARLIK TARİHİ  III
Ön Koşul:Yok
Kredi: (2 + 0 + 0) 2, AKTS:3

Ders, Sanayi Devrimi’nden başlayarak bugüne kadar modern mimarlık alanındaki gelişmeleri kronolojik sırayla ele alır. Eklektisist ve seçmeci yaklaşımlar, Avangard akımlar, Modernist ve Postmodernist mimari, High-Tech uygulamalar, Dekonstrüktivizm ve güncel mimari, görseller üzerinden örneklerle incelenen temel konulardır.

 

INTD 302 PROJE IV
Ön Koşul:INTD 301 PROJE III 
Kredi (4 + 4 + 0) 6, AKTS:15

Bu derste orta ölçekli, karmaşık işlevler içermeyen, halkın kullanımına açık projeler aracılığıyla kullanıcı gereksinmelerine yanıt veren konular işlenir. Ders kapsamında, öğrenciler insan, çevre, kültür, teknoloji gibi etkenleri göz önünde bulundurarak gastronomi ve ticaret işlevlerini çift hacimli bir mekânda bir arada barındıran farklı uygulamalar üzerinde çalışacaktır. Proje sürecinde mekân kurgusu ve donatımı, işlevsellik, estetik ve yapısal sorunlar dikkate alınarak özgün iç mekân tasarımları geliştirilir. Dönem sonunda öğrenciden ana mekânlar, ikincil mekânlar, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun yanı sıra, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması ile bunların oluşturduğu orijinal kimliğin tutarlı bir mimari dille ifade edilebilmesi beklenmektedir. 

 
INTD 372 STRÜKTÜR
Ön Koşul:Yok
Kredi (2+ 0 + 0) 2, AKTS:4

Strüktür ile ilgili temel kavramlar, mekânik etkiler, malzeme, teknoloji, biçim ve strüktür ilişkisi, ana hatları ile tarihsel gelişim, geleneksel ve çağdaş strüktürler, yüzeysel, uzaysal, asma-germe, çadır ve pnömatik sistemler, ürün ve iç mimari tasarımda strüktürel açıdan temel ilkeler ilgili konulardır.

INTD 392 UYGULAMA PROJESİ II
Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3, AKTS:6

Uygulama Projesi II dersinin ele alınışındaki temel prensip iç mimarlık projesinin uygulanabilir kılınmasının yollarının gösterilmesidir. Dersin amacı uygulama projeleri hazırlanmasıdır. Bu amaca bağlı olarak, tasarımların uygulamaya nasıl sokulacağı ile ilgili kurgulama, yerleştirme ve konstrüksiyon mantığı hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler verilmek istenmektedir. Bu nedenle müfredat programı ve konular bu amaca yönelik hazırlanmaktadır. Uygulama Projesi derslerinin esasını yapı elemanları, mekân bilgisi, ince yapı ve malzeme bilgisi konuları oluşturmaktadır. Bilgi ve beceriyi daha çok pratikler yoluyla edinebilmek için dönem sonunda hazırlanan proje yapı ve çevre koşullarını da dikkate alacak biçimde temel olarak bu dört disiplinin karışımından oluşmaktadır.

 

INTD 300 YAZ STAJI II

Ön Koşul:Yok
Kredi: (0 + 0 + 0) NC, AKTS:4

Yaz stajının amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri iç mimarlık mesleği ile ilgili uygulama alanlarını tanımalarını sağlamak ve iç mimarlık pratiğinin süreçlerine kısa süreli de olsa katılarak, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaları için fırsat yaratmaktır. İç Mimarlık Bölümü’nde zorunlu staj, 30 iş günü ofis stajı, 30 iş günü şantiye stajı şeklinde düzenlenmiştir.

INTD 401 PROJE V
Ön Koşul:INTD 302 PROJE IV
Kredi (4 + 4 + 0) 6, AKTS:15

Dersin amacı, karmaşık işlev ve işleme şeması olan tasarım konularını çok katlı binalarda çözümlemek; iç mekân - çevre ilişkilerini kurmak; özgün tasarım önerilerini teknoloji, malzeme, ekonomi ve estetik değerler bağlamında geliştirmektir. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekân-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekansal kurgunun oluşturulması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi öğrencinin geliştireceği beceriler arasındadır.

 

INTD 415 RÖLÖVE RESTORASYON
Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2, AKTS:3

Rölöve çalışmalarında ön araştırma, belgeleme ve fotoğraflamanın yeri, rölövede geleneksel ve gelişmiş ölçme yöntemleri, çizim teknikleri, tarihi yapıyı tanıma, rölöveye dayalı belgeleme çalışmaları ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri, kültür varlıklarında bozulmaya neden olan etkenler, restorasyon teknikleri, etkin bir koruma yöntemi olarak yeniden işlevlendirme, tarihi yapıların yeniden kullanım potansiyelleri, yeniden işlevlendirmelerde iç mekân düzenlemelerinde farklı yaklaşımlar ve Türkiye’de koruma pratiği konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu ders ile öğrenciye tarihi yapıyı inceleme ve yorumlama becerisini kazandırmak, rölöve konusunda temel bilgileri vermek amaçlanmakta, kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesinde rölöve çalışmalarının yeri, rölövede ölçü alma ve çizim tekniklerine giriş, geleneksel ve gelişmiş ölçüm aletlerinin tanıtımı ve uygulama olarak bir eski eserin rölöve ve restorasyon projesinin yapılması beklenmektedir. 

INTD 417 DENEYSEL TASARIM
Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2, AKTS:2

Bu ders, ilkeler doğrultusunda tasarım yapma, üç boyut, denge, derinlik hakkında bilgi sahibi olma, konuya göre tasarımı düşünme, çizme, renklendirme ve maket yapma yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan ve bu konularda öğrencinin gelişimini tamamlayacak uygulamaları içerir.
 

INTD 492 DİPLOMA PROJESİ
Ön Koşul: INTD 401 PROJE V
Kredi (4 + 4 + 0) 6, AKTS:15

Bu ders kapsamında, karmaşık işlev ve işleme şeması olan tasarım konularını çok katlı binalarda çözümlemek; iç mekân - çevre ilişkilerini kurmak; özgün tasarım önerilerini teknoloji, malzeme, ekonomi ve estetik değerler bağlamında geliştirmek amaçlanır. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekân-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun oluşturulması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi tasarım sürecinde geliştirilecek ana başlıklardır.

 

INTD 418 YAPI YÖNETİMİ 
Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2, AKTS:2

Ders kapsamında, yatırım amaçlı projelerde kararı etkileyen faktörler, fizibilite, ekonomik analiz, genel yönetim ilkeleri, ekip oluşturulması, işin defterinin tutulması ve SWOT analizi konuları incelenir. İhale, sözleşmeler; süre, kalite ve maliyet yönetimi; işçi sağlığı ve iş güvenliği; taşeron yönetimi; metraj ve keşif ders içeriğini oluşturur.

 

ELEC XXX KISITLANMIŞ SEÇMELİ
Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2, AKTS:3 

Bu ders kapsamında, INTD 461 DONATIM AKUSTİK veya INTD 481 AKILLI BİNALAR VE YARININ YAŞAMI derslerinden biri seçilebilir.

 

INTD 461 DONATIM AKUSTİK:

Sessel ve işitsel nicelik ve nitelikler, bunlara ilişkin temel kavramlar, büyüklükler, sesin doğması, geçmesi, yayılması, yansıması, yutulması ile ilgili özelik ve olaylar, bu konuların hacimlerin diğer biyoklimatik nitelikleri ve konfor koşulları ile ilişkileri; hacim akustiği, gürültü kontrolü, iç mekân tasarımında çeşitli hacimlerin işlevlerine bağlı olarak akustik ilkeler ve kriterler derste işlenen konulardır.

 

INTD 481 AKILLI BİNALAR VE YARININ YAŞAMI:

Dersin amacı, tasarım-bilim ve teknoloji entegrasyonu için temel bilgiler ile yenilikçi yaklaşımlara dönük başlangıç düzeyinde bilgi ve farkındalık sağlamaktır. Akıllı binalar, bilim-teknoloji entegre edilmiş binaların genel ismidir. Daha çok kontrol-otomasyon teknolojileri ve bunların entegrasyonu, disiplinler arası ve sektörler arası yeni işbirlikleri söz konusudur. Yeşil binalar, sürdürülebilir tasarımlar bu ders kapsamında işlenen konular arasındadır.

 

ELEC XXX 4. SINIF BÖLÜM SEÇMELİ I VE II
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3, AKTS:5

 

INTD 321 İÇ MİMARLIKTA TEKSTİL, INTD 323 MOBİLYA TARİHİ, INTD 362 İÇ MEKAN TASARIMINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI, INTD 381 MİMARLIKTA ÖZEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI, INTD 470 MİMARİ TASARIMDA DEKORATİF SANATLAR ve INTD 482 BİLGİSAYARDA GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ

derslerinden herhangi biri seçilebilir.

 

INTD 321 İÇ MİMARLIKTA TEKSTİL:

İç mimaride tasarım ve dekorasyon elementleriyle prensiplerinin bir sentezi yapılarak, özelliklerinin ve fonksiyonlarının mekânların mimarisiyle, estetik ve işlevsel açıdan uygun bir şekilde bütünleşmelerine yönelik öğrencinin farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. İç mekân tekstillerinin teknik ve işlevsel özellikleri ve doğru kullanımları derste ele alınacak ana başlıklardır.

 

INTD 323 MOBİLYA TARİHİ:

Mobilya tasarımının geçirdiği tarihsel süreç, değişik mimarlık ve sanat akımlarına bağlı olarak oluşan mobilya türleri ve karşılaştırmalarına ilişkin temel bilgileri vermeyi hedefler. Mobilyanın ilk çağdan itibaren toplumun gelişmesiyle günümüze kadar olan dönemde geçirdiği dönüşüm, üsluplar, tarzlar ve belli başlı tasarımcı ve yapımcı ustalar ele alınarak kronolojik olarak günümüze nasıl geldiği anlatılır. Dönemsel etkiler, stillerle gelişen trend oluşumları, tasarımın oluşum evreleri, sebepleri ve sonuçları, tasarımcı ve kullanıcı ilişkileri derste yer alan konulardır.

 

INTD 362 İÇ MEKAN TASARIMINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI:

 

Mimari çizimleri yaparken, genel amaçlı çizim programlarının yanında, üretkenliği artırıcı özel mimari uygulama programı kullanımı. Ders bünyesinde Revit Architecture programı öğretilecektir. Bu ders, özel mimari bilgisayar uygulamalarının önemini ve yapısını, Revit Architecture 2017 programının iç mimarlığa yönelik kullanımını, bilgisayar ortamında mimari elemanları kullanarak 2 ve 3 boyutlu çizim yapmayı, taslak çizimden mimari yapı elemanları ve 3 boyutlu mekan oluşturmayı, bilgisayarda orta düzey sunum tekniklerini öğretmeyi asmaçlamaktadır.

 

INTD 381 MİMARLIKTA ÖZEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI:

Dersin amacı, bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu bina, taşıyıcı sistem ve arazi modelleme, projelendirme ve sunumun öğrenilmesidir.

 

INTD 470 MİMARİ TASARIMDA DEKORATİF SANATLAR:

Bu ders, Avrupa ve Anadolu mimarlık geleneğinde dekorasyon kavramını ele alarak mekansal farkındalığın geliştirilmesini amaçlar. Avrupa mimarisinin çeşitli dönemlerinde iç mekân tasarımını tamamlayan fresk, mozaik ve vitray gibi sanatların kullanımı incelenir. Dekoratif Türk sanatları kapsamında yer alan taş bezeme, ahşap işleri, çini, duvar resmi, hat sanatı, tekstil, cam sanatı ve metal işleri gibi çeşitli teknik ve malzemeler mimari tasarıma katkıları bağlamında irdelenir. Osmanlı’da Batılılaşma döneminde teknik ve motiflerde görülen değişim ile geleneksel tasarım öğelerinin çağdaş yorum ve yansımaları da tartışılan konular arasındadır. 

 

INTD 482 BİLGİSAYARDA GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ

Mimari çizimleri etkili görsel anlatım teknikleriyle sunmak için bilgisayarda görüntü işleme tekniklerinden yararlanmak amaçlanır. Ders işlenirken Adobe Photoshop programı kullanılacaktır. Görüntü işleme kavramını ve anlatım tekniği açısından öneminin, görüntü işleme programlarının genel ve iç mimari amaçlı kullanımının, mimari projelerin bilgisayar ortamında sunumunun, bilgisayardaki sunumun farklı ortamlara aktarılmasının öğrenilmesi dersin içeriğini oluşturur.

 

ELEC XXXX SERBEST SEÇMELİ
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3, AKTS:5

Öğrenciler herhangi bir dersi (3 kredi olması koşuluyla) seçmekte özgürdürler.