INDD 100 Temel Tasarımın Prensipleri - I 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 6 + 0) 4

 • Temel sanata ait bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin malzemeye olan yatkınlıklarının, konsantrasyonlarının ve titizliklerinin de geliştirilmesi.
 • Kompozisyonun temel ilkelerinden çıkışla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonların ve düzenlemelerin yapılması.
 • Siyah-Beyaz ve Renk ile ilgili uygulamalar, soyut-somut bir anlayışla yeniden değerlendirme.
 • Tamamen serbest bir alan içinde, öğrencilerin özgür düşünerek ancak belli bir disiplini kaybetmeden, düşündüklerini hayal gücüyle üretime dönüştürmeleri.
 • Işık, renk, gölge, nokta, çizgi, biçim, mekan, doku vb. temel sanat ve tasarım elemanları ile denge, ritm, uyum, oran, ölçü, tekrar, bütünlük gibi kompozisyon ilkelerinin karşılıklı etkilerinin ele alınarak işlendiği teorik ve pratik çalışmalar. Tasarımın temel eleman ve ilkelerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar ile genel resimsel yeteneklerin verilmesi. Doğadaki nesnelerin biçim yönünden araştırılması ve değişik yöntemlerle plastik dilin ve bunu oluşturan elemanların incelenerek uygulanması.

INDD 101  Modelaj (Bölüm Zorunlu Seçmeli I)

Ön Koşul:Yok

Kredi (2 + 2 + 0) 3

Tasarım disiplini kapsamında kil, plaster, plastirin, alçı v.b malzemeler kullanılarak üç boyutlu tasarım ve model yapımı gerçekleştirilmektedir..Öğrenciler plastirin, kil v.b. malzemeler kullanarak tasarım konseptlerini  üç boyutlu  olarak elde etme yöntemlerini öğrenmektedir.

INDD 105 Desen ve Çizim Teknikleri - I 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 4 + 0) 5

 • Çeşitli çizim malzemeleriyle, desen tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması. Klasik sanatçılara ait çizim örneklerinin etüt edilmesi.
 • Öğrencilerin üç boyutlu desen çizimlerini uygulaması için perspektifin temellerinin anlatılması ve uygulanması.

Öğrencilerin çizim becerilerinin geliştirilmesi, istenen çizimi uygulama hakimiyetine sahip olunması. Füzen, pastel, desen kalemi gibi değişik resim araç ve malzemeleriyle, canlı ve cansız modelden, soyut, somut, eskiz ve desen çalışmaları ile desen becerisinin geliştirilmesi. Değişik sanat ekol ve dönemlerinden seçilmiş önemli örneklerin irdelenerek desenlendirilmesi. Bu disiplin, ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.

INDD 121 Tasarıma Giriş (Bölüm Zorunlu Seçmeli I)
Ön Koşul:Yok 
Kredi (1+1+ 0) 2

Tasarlama süreci ve projelendirme için gerekli bilgilerin verilmesi ve ürün tasarımına etki eden faktörlerin belirlenmesi. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.

INDD 142 Sunum Anlatım Teknikleri 
Ön Koşul: Yok
Kredi (1 + 1 + 0) 2

Araştırma, geliştirme ve projelendirme süreçlerinde hem hazırlık, hem de sonuç ürünün anlatımında yararlanılacak kurallı ve serbest çizim ve ifade teknikleri, plan, kesit, görünüş ve perspektifler. Tasarlama işlemine gereken basit taslak çizimlerinden renkli, ayrıntılı ve gerçekçi anlatımlara kadar tüm resimsel anlatım teknik ve yöntemlerinin uygulanması. Renklendirme tekniklerinin verilmesi. Değişik çizim ve renklendirme tekniklerini her hafta uygulatarak Endüstri ürünü objelerin çizim, taslak ve renkli realist anlatımlarının öğretilmesinin sağlanması. Tasarlama ve projelendirme süreçlerinde çizim, taslak ve renkli anlatımların yapılabilmesi için gerekli bilgi ve uygulamaların verilmesi.

INDD 161 Endüstri Tasarımı  Teknik Çizimi 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2+3+0) 5 

Endüstride seri olarak üretilebilecek ürünlerin teknik ve konstrüktif yapılarının, üretim sürecinde kullanılabilecek standart bir anlatım diliyle projelendirilmesi için gereken teknik çizim ve bilgilerinin uygulamalı olarak aktarılması. Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması, belli başlı temel geometrik biçimlerin çizimi ile tasarım ürünlerinin çizim esaslarının verilmesi, plan, kesit, görünüş, ölçekler, ölçülendirme ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak verilmesi. Öğrenim sırası ve sonrasındaki uzmanlık çalışmalarında, yararlı olacak iki ve üç boyutlu, üretim dökümanı hazırlama yeteneğinin kazandırılması. 

INDD 162 Endüstri Tasarımcıları için Perspektif 
Ön Koşul: INDD 161 Endüstri Tasarımı Teknik Çizimi 
Kredi (3 + 0 + 0) 3 

Endüstride seri olarak üretilebilecek ürünlerin teknik ve konstrüktif yapılarının, üretim sürecinde kullanılabilecek ileri bir anlatım diliyle projelendirilmesi için gereken teknik çizim ve bilgilerinin uygulamalı olarak aktarılması. Öğrenim sırası ve sonrasındaki uzmanlık çalışmalarında, yararlı olacak ileri seviyede üç boyutlu, çizim ve anlatım yeteneğinin kazandırılması. Komplike biçimlerin parallel ve konik (artistik) ileri seviye perspektif çizim teknikleri ile ifade edilmesi ile ilgili kuralların anlatılması.

INDD 128 Desen ve Çizim Teknikleri- II 
Ön Koşul: INDD 105 Desen ve Çizim Teknikleri I
Kredi (2 + 4 + 0) 4 

 • Çeşitli çizim malzemeleriyle, desen tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması. Klasik sanatçılara ait çizim örneklerinin etüt edilmesi.
 • Öğrencilerin üç boyutlu desen çizimlerini uygulaması için perspektifin temellerinin anlatılması ve uygulanması.
 • Öğrencilerin çizim becerilerinin geliştirilmesi, istenen çizimi uygulama hakimiyetine sahip olunması.  Füzen, pastel, desen kalemi gibi değişik resim araç ve malzemeleriyle, canlı ve cansız modelden, soyut, somut, eskiz ve desen çalışmaları ile desen becerisinin geliştirilmesi. Değişik sanat ekol ve dönemlerinden seçilmiş önemli örneklerin irdelenerek desenlendirilmesi. Bu disiplin, ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.

INDD 108 Temel Tasarımın Prensipleri - II 
Ön Koşul: INDD 100 Temel Tasarımın Prensipleri I
Kredi (2 + 6 + 0) 5 

 • Temel sanata ait bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin malzemeye olan yatkınlıklarının, konsantrasyonlarının ve titizliklerinin de geliştirilmesi.
 • Kompozisyonun temel ilkelerinden çıkışla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonların ve düzenlemelerin yapılması.
 • Siyah-Beyaz ve Renk ile ilgili uygulamalar, soyut-somut bir anlayışla yeniden değerlendirme.
 • Tamamen serbest bir alan içinde, öğrencilerin özgür düşünerek ancak belli bir disiplini kaybetmeden, düşündüklerini hayal gücüyle üretime dönüştürmeleri.
 • Işık, renk, gölge, nokta, çizgi, biçim, mekan, doku vb. temel sanat ve tasarım elemanları ile denge, ritm, uyum, oran, ölçü, tekrar, bütünlük gibi kompozisyon ilkelerinin karşılıklı etkilerinin ele alınarak işlendiği teorik ve pratik çalışmalar. Tasarımın temel eleman ve ilkelerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar ile genel resimsel yeteneklerin verilmesi. Doğadaki nesnelerin biçim yönünden araştırılması ve değişik yöntemlerle plastik dilin ve bunu oluşturan elemanların incelenerek uygulanması.

INDD 124  Maket ve Prototip Yapımı (Bölüm Zorunlu Seçmeli II)
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 2 + 0) 3 

Öğrencilere modelleme ve maket yapım tekniklerinin, temel modelleme kriterlerinin, maket malzemelerinin, maket yapımında kullanılan araçların tanıtılması ve ilgili teknik terimlerin öğretilmesi. Tasarlanacak ürün ya da üretimin incelenmesi veya ön denetimini amaçlayan, deneylerin  üç boyutlu modellerle örneklenmesi. İşleyim ve uygulama sorunlarının modellenmesinden prototip yapımına kadar uzanan çeşitlemelerle sonuç ürüne varmak  üzere değişik malzeme ve tekniklerle yapılan örnek çalışmaları. Üç boyutlu çalışmanın tanımı, ilkeleri ve yöntemleri. 

INDD  XXX Bölüm Seçmeli - I

Kredi (3 + 0 + 0) 3

INDD 201 Proje - I 

Ön Koşul:  INDD 162 Endüstri Tasarımcıları için Perspektif 
Kredi (4+ 4 + 0) 6 

Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi. Araştırma- geliştirme, uygun çizim tekniklerinin uygulanarak özgün tasarımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu disiplin sınıf düzeyi arttıkça kapsamı genişletilerek uygulanacaktır.

INDD 281 Strüktür 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Strüktür ile ilgili temel kavramlar, dayanım, dayanıklılık, malzeme, teknoloji, biçim ve strüktür ilişkisi;  ana hatları ile strüktürün tarihsel gelişimi, geleneksel ve çağdaş strüktürler; oyma, çatma,  iskelet, kabuk/yüzeysel, uzaysal-kafes, asma-germe, çadır, pnömatik ve karma sistemler, EÜT alanında ürün tasarımında strüktürel açıdan temel ilkeler.

INDD 231 Malzeme ve Üretim Yöntemleri
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Endüstride kullanılan malzemelerin genel ve fiziksel özellikleriyle bu malzemelerin yapım, kullanım ve üretim süreçlerindeki fiziksel, kimyasal ve görüntüsel davranışlarının tanıtılması. Endüstri ürünleri tasarımı alanına giren malzeme türlerinin ayrıntılı olarak irdelenmesi. Endüstri ürünleri tasarımı açısından malzeme, yapım yöntemi, sonuç ürün ilişkisinde temel kavramlar ve ilkeler, tasarım, malzeme ilişkisi. Malzemede mekanik etkiler ve bu etkilerin endüstri tasarımında malzeme kullanımıyla ilişkisi. Malzemede ısısal etkiler. Su etkisi, nem sorunları ve malzeme seçimi. Ses etkileri, akustik sorunlar ve malzeme seçimi. Malzemede fiziko - kimyasal etkiler sonucu görülen bozulmalar, endüstriyel ürünlerde ortaya çıkan sorunlar ve malzeme seçimi. Malzeme standartları. Polimer malzemeler . Tanımı, sınıflandırma, standart, kullanım tarihçesi. Fiziksel, mekanik, kimyasal özellikleri. Endüstri ürünlerinin üretilmesinde yararlanılan çeşitli üretim teknik ve yöntemleri. Bu yöntemlerin malzeme yapı ve özellikleriyle ilişkileri. Biçimlendirmenin üretim yöntem ve süreçlerine etkileri. Kitle üretimiyle üretim özellikleri, Manuel, mekanik, otomatik süreçler. Üretim araçları, üretim yöntemleri, karşılaştırmalar. Baskı, Pres, Döküm, Büküm, Döküm, Çekme, Kesme, Yapıştırma, Perçin vb. önemli üretim usul ve teknikleri. Uygulanmış örneklerin üzerindeki deneyler. Üretim ve malzeme seçim ve kullanım hataları. Üretim süreçlerinin denetimi. Atölye, Manifaktür, Fabrikasyon üretimi ve özellikleri.

TKL 201 Türk Dili - I 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Bu derste öğrenciye imla kuralları, noktalama işaretleri, kompozisyondan başlayarak, ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerinin üzerinde durularak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılacak, bu arada Türk dilindeki önemli edebi eserlerin de tanıtılmasına çalışılacaktır.

INDD  XXX Bölüm Seçmeli - II

Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 103 Uygarlık Tarihi 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Dersin amacı, uygarlıkların kaynaklarını, uygarlıkların inanç, düşünce, sanat, kurumlar ve değerlerinin doğup gelişmesini, birbirinden ayıran temel özellikleri, benzer yönleri öğretmek, günümüzdeki yansımaları hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı kazandırmaktır. 

INDD 202 Proje - II 
Ön Koşul:  INDD 201 Proje - I 
Kredi (4 + 4 + 0) 6 

Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında, değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi. Araştırma- geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün tasarımların gerçekleştirilmesinin sağlanması. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.

INDD 212 Ergonomi 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Tasarlama ve projelendirme konusunda karşılaşılan insan-çevre-donanım etkenleriyle ilgili sorunların, işbilimsel veri ve standartlar yardımıyla çözülmesi. İş, tasarım ortamı ve ürün kullanımında sağlıklı ve verimli eylemlerin sürdürülmesi, performans ve diğer tasarım kriterleriyle ile ilgili genel bilgiler. Arayüz kavramı. İnsan - makine sistemleri ve yeteneklerinin karşılaştırılması. İnsan veriminin temelleri. Antropometrik ve biyomekanik veriler. Hareket zaman çözümlemeleri. Bilgilenme ve bilgi süreçleme. İş güvenliği, otomasyon ve işte korunma.

INDD 252 Bilgisayar Destekli Endüstri Tasarımı
Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Bilgisayar Destekli Tasarımın anlamı ve kapsamı, bilgisayarların evrimi, bilgisayarın bileşenleri, bilgisayarın çalışması, tasarlama, çizim, modelleme işlemlerinde yararlanılan yeni bilgisayar yazılım ve donatımların tanıtılması ve bu alandaki uygulamalar yardımıyla ürün tasarım yol ve yöntemlerinin verilmesi. Gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve projelendirme etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanmak için iki ve üç boyutlu çizim, modelleme ve deney esaslarının uygulanması. AutoCad, RhinoCeros ve diğer CAD programlarıyla yapılan uygulamalar. Endüstri ürünleri tasarımı dışındaki yakın uzmanlıklarla ilgili diğer CAD yazılımları. Üç boyutlu çizimler ve bunların üretime geçirilmesi, CAM esasları ve örnekler.

INDD 232 Tasarım Tarihi 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Başlangıçtan günümüze kadar endüstri ve tasarımının geçirdiği evreler ve bunların günümüz üretim ve plastik sanatları üzerindeki etkileri. Tasarımın tarihsel gelişiminin çeşitli yönleriyle irdelenmesi. Çağlar boyunca tasarım etkinliklerine değişik sosyo kültürel yapı özellikleriyle genel bakış. Tarih öncesi dönemlerde yaşanan gereksinim-araç üretme kavramının gelişimi. Tarih öncesi ortaçağ dönemlerin kullanım araçlarının gelişiminin uygarlıklar ve teknolojileri açısından ele alınması. Ortaçağ Dönemi'nden Rönesans'a ve Sanayi Devrimi öncesine kadar olan dönemlerin; kullanım araçları, dönemleri, özellikleri ve üretim kültürleri açısından ele alınması. Sanayi Devrimi öncesi ve sonrasının özelliklerinin ve üretim anlayışlarının ele alınması. Rasyonelleşme. Bauhaus. Yeni buluşlar ve tasarım süreçlerine katkıları. 20. yüzyılın önemli tasarım anlayışları ve günümüz sanat ve tasarımına etkileri. Genel tasarım ekol ve yaklaşımları ile ilgili tarihsel olay, olgu ve gelişimler.  

TKL 202 Türk Dili - II 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Bu derste öğrenciye imla kuralları, noktalama işaretleri, kompozisyondan başlayarak, ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerinin üzerinde durularak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılacak, bu arada Türk dilindeki önemli edebi eserlerin de tanıtılmasına çalışılacaktır. TKL 201 - Türk Dili - I dersinin devamı niteliğindedir.

INDD  XXX Bölüm Seçmeli - III

Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Türk İnkılap Tarihi'nin aksiyon evresi, savaş dönemi ve hedefleri, siyasi ve hukuk alanında yapılan eğitim, kültürel ve toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Atatürk ve devlet hayatı. Türk Devleti'nin ana ilkeleri. Atatürk ve milli eğitim. Atatürk ve tarih. Atatürk ve güzel sanatlar. Atatürk ve dil. Atatürk ve hukuk. Atatürk ve iktisadi doktrini. Atatürk ve gençlik. Bir dünya görüşü olarak  Atatürkçülük. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Devrimler. Cumhuriyetin temel karakterleri. Cumhuriyetçilik. Milliyetçilik. Devletçilik. Halkçılık. Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri. Bütünleyici Türk İnkılabı'nın evrensel değeri. Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin işlenmesi.

INDD 301 Proje - III 
Ön Koşul: INDD 202 Proje - II 
Kredi (4 + 4 + 0) 6 

Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi. Araştırma- geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün tasarımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.

INDD 321 Tasarım Kuramları 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Endüstriyel ürün tasarımında tasarım süreçlerinin içeriklerinin açıklanması, sistematik sorun çözme yöntemleri hakkında bilgilenme, tasarım sorunun tanımlanmasındaki yöntemlerin araştırılmasını ve ürün tasarımcısı adaylarının mesleki uygulamalarının her alanında karşılaşabilecekleri durumların açıklanmasına yönelik teorik, kuramsal yaklaşımları tartışarak, kuramsal yaklaşımlar açısından donanımlı kılmak.

INDD 361 Bilgisayarda 3D  Modelleme Teknikleri 
Ön Koşul: Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Endüstri Tasarımı öğrencilerinin proje çalışmalarına yardımcı olmak maksadıyla Bilgisayar Destekli Tasarım ana başlığı altında Güncel yazılımların öğretilmesi. Bilgisayarın genel mantığı ve Bilgisayar Destekli Tasarım programlarının çalışma mantığının anlatılması. McNeel firması RhinoCeros  programı ve yetenekleri. RhinoCeros programı yardımıyla gelişmiş üç boyutlu geometrik formların ve tasarımların çizimi. Tasarımların görsel ve teknik açıdan, bu çizim yöntemi ile daha iyi sunumu konusunda çalışılması.

ELEC XXX Serbest Seçmeli - I

Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - II 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2 

Türk İnkılap Tarihi'nin aksiyon evresi, savaş dönemi ve hedefleri, siyasi ve hukuk alanında yapılan eğitim, kültürel ve toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Atatürk ve devlet hayatı. Türk Devleti'nin ana ilkeleri. Atatürk ve milli eğitim. Atatürk ve tarih. Atatürk ve güzel sanatlar. Atatürk ve dil. Atatürk ve hukuk. Atatürk ve iktisadi doktrini. Atatürk ve gençlik. Bir dünya görüşü olarak  Atatürkçülük. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Devrimler. Cumhuriyetin temel karakterleri. Cumhuriyetçilik. Milliyetçilik. Devletçilik. Halkçılık. Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri. Bütünleyici Türk İnkılabı'nın evrensel değeri. Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin işlenmesi. HTR 301 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I dersinin devamı niteliğindedir.

INDD 302 Proje - IV 
Ön Koşul:INDD 301 Proje - III 
Kredi (4 + 4 + 0) 6 

Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi. Araştırma- geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün tasarımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.

INDD 312 Teknik Fizik 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Endüstri ürünü tasarımında önemli ve belirleyici unsurlardan biri de ürünün teknik ve fiziksel özellikleridir. Bu bağlamda tasarımdan ürüne ve üründen tasarıma teknik fiziksel ilişkilerin analitik olarak irdelenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Temel fiziksel ve fizikokimyasal kavramların açıklanarak irdelenmesi, maddeden başlayarak, mekanik davranışlar, hareket, titreşimler, ses (akustik), ışık (optik), ısı ve sıcaklık, manyetik ve elektrik gibi fiziksel konuların, teknik ve teknolojik özellikler ve endüstriyel ürünlerle ilişkiler kurularak ele alınması ve irdelenmesidir

INDD 362 Bilgisayarda İleri 3D  Modelleme 
Ön Koşul:Yok
Kredi (3+ 0 + 0) 3 

Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve tasarım etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanabilmeleri için 3 boyutlu çizimin esasları ve  ileri düzeyde uygulanması. Bu amaçla yapılacak uygulamalarda araç olarak Autodesk firmasının Rhinoceros  ve farklı firmaların mesleki uygulama yazılımları tanıtılacaktır (MYRA, M3D, 3D Home Architect, DesignCAD vb).

ELEC XXX Seçmeli - II

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

INDD 401 Proje - V 

Ön Koşul: INDD 302 Proje - IV 
Kredi (4 + 4 + 0) 6 

Kitlesel yöntemlerle üretilen ürünlerin malzeme, biçim ve üretim özelliklerinden yararlanarak yeni ve çağdaş kavramlara uygun olarak projelendirilmesi. Bu ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişimini değerlendirme. Tasarım ögelerinin belirlenmesi, özellikleri, değer yargıları ve tüm diğer kriterler. Basit ögeli tasarımlar, bu tasarımların kullanım ve algılama boyutlannın geliştirilmesi. İyileştirme ve yetkinleştirme çalışmaları. Yalın programlı ürünlerin geliştirilmesi ve tasarımı. Geniş ve karmaşık yapılı tüketim ve yatırım ürünlerin ya da sistemlerin tasarımı. Her düzeydeki proje çalışmaları için; geliştirilen ürünlerin ikinci ve üçüncü boyuttaki biçim, işlev ve insan ürün ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlarının çözümüne yönelik özgün projeler.

INDD 431 Bilgisayar Destekli Canlandırma 
Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Bu ders animasyon için yüzeylerin modellenmesinde uygun metotların kullanılmasına odaklanmaktadır. Organik formların konseptlerini, estetik ve tasarım prensiplerini uygulayarak ve 3D bilgisayar animasyonları ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

INDD 443 Tasarım Yönetimi 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Dersin amacı, ürün tasarım ve geliştirilme sürecindeki araçları, iş ve strateji modellerinin analizini ve firmaların tasarım yetkinliklerini örnekler üzerinden inceleyerek, tasarım yönetimi kavramını tanımlamaktır. Tasarım yönetimi dersi, küresel pazar ve ekonomi içinde yer alan firmaların endüstriyel ürün tasarımını rekabet aracı olarak kullanım örneklerinin incelenmesini kapsamaktadır.

ELEC XXX Seçmeli - III

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

INDD 400 Staj I

Ön Koşul: Yok

Kredi(0+0+0) 0

Öğrencilerin öğrenim gördükleri Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleği ile ilgili uygulama alanlarını tanımalarını sağlamak ve endüstri Ürünleri Tasarımı pratiğinin süreçlerine kısa süreli de olsa katılarak, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaları için fırsat yaratmaktır.

INDD 432 İleri Düzey Bilgisayar 3D Sunum Teknikleri ve 3D Baskı
Ön Koşul: Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Bu ders animasyon için yüzeylerin modellenmesinde uygun metotların kullanılmasına odaklanmaktadır. Organik formların konseptlerini, estetik ve tasarım prensiplerini uygulayarak ve 3D bilgisayar animasyonları ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

ELEC XXX Seçmeli - IV

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

ELEC XXX Seçmeli - V

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

INDD 492 Bitirme Projesi 
Ön Koşul: INDD 401 Proje - V 
Kredi (4 + 4 + 0) 6 

Bitirme projesi endüstri tasarımı öğretim programından alınan uzmanlık derslerleriyle oluşan formasyonunun en üst düzeyde geliştirilmesine ve bunun sonucunu değerlendirmeye yönelik diğer projelere karşın daha az güdümlü bir çalışmadır. Ara projelere ve önceki yarıyıllara kıyasla daha gelişmiş ve karmaşık programlı tasarımların projelendirilmesi. Gelişmiş sistemler ve yöntemlerle tasarım, otomotiv ve ulaşım sistemleri tasarımında deneysel yaklaşımlar. Hertürlü üretim ve tüketim ürünlerinin tüm boyutlarına cevap verebilecek geniş ve karmaşık yapılı ürünlerin ya da sistemlerin tasarımı ve projelendirilmesi. Ayrıca gerek ilk gerekse son yarıyıl projelerinde olmak üzere; her düzeydeki proje çalışmaları için, geliştirilen ürünlerin ikinci boyuttaki biçim, işlev, boyut sorunlarıyla insan ürün ilişkilerinde ortaya çıkan performans, kullanım, bildirişim vb. oluşumların deneysel çalışma ortamında yeniden ele alınması. Sonuç ürünlerin yeni ve özgün çözümleri.

INDD 499 Staj II

Ön Koşul: Yok

Kredi (0+0+0) 0

Öğrencilerin öğrenim gördükleri Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleği ile ilgili uygulama alanlarını tanımalarını sağlamak ve endüstri Ürünleri Tasarımı pratiğinin süreçlerine kısa süreli de olsa katılarak, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaları için fırsat yaratmaktır.

SEÇMELİ DERSLER 

INDD 200 Tersine Tasarım

Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Mevcut üretilmiş ürünü oluşturan malzemeleri / komponentleri, montaj sırası ile sökerek parçalı hale getirmek. Bu sayede montaj aşamalarını irdelemek, tasarım ve üretim arasındaki ilişkiyi tespit etmek, ürünü oluşturan malzemeleri ve üretim yöntemlerini incelemek / yorumlamaktır. Tüm bu özelliklere bağlı olarak “nasıl çalışır?” sorusunun yanıtına ulaşırken, ürünün biçimsel ve işlevsel ilişkisini de ortaya koymaktır.

 

INDD 215 Strüktürel Ambalaj Tasarımı

Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Mevcut üretilmiş ürünü oluşturan malzemeleri / komponentleri, montaj sırası ile sökerek parçalı hale getirmek. Bu sayede montaj aşamalarını irdelemek, tasarım ve üretim arasındaki ilişkiyi tespit etmek, ürünü oluşturan malzemeleri ve üretim yöntemlerini incelemek / yorumlamaktır. Tüm bu özelliklere bağlı olarak “nasıl çalışır?” sorusunun yanıtına ulaşırken, ürünün biçimsel ve işlevsel ilişkisini de ortaya koymaktır.

INDD 251 Yaratıcılık Teknikleri 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin genel amacı tasarım öğrencilerinin ambalaj endüstrisindeki üretim yöntemlerini ve tasarım metotlarını öğrenerek yapısal olarak yenilikçi ambalajlar tasarlamasını öğretmektir.

INDD 333 Tasarımda Sürdürülebilirlik

Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders, kaynak okumalar ve tartışmaları ile öğrencilerin sürdürülebilirlik, ekoloji ve sürdürülebilir tasarım kavramlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla öğrenmelerini ve sürdürülebilirliğin tasarım ve ürün geliştirme sürecindeki rolü konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Öğrenciler, ürünle ilgili çevresel etkiler, tasarım sürecinde enerji ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve en az çevresel etkili ürünün nasıl tasarlanacağı ile  ilgili  bilgi edineceklerdir.

INDD 371 Mobilya Tarihi 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Antik Çağ'dan 19. yüzyıla kadar mobilya tasarımı ve üretiminin, ait oldukları dönemlerin tarihsel, ekonomik, sosyo kültürel ve sanatsal bağlamlarında irdelenmesi.

INDD 391 Tasarımda Kültürel Yaklaşımlar 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Tasarlanmış  nesneler , sistemler ya da deneyimler kültürün karmaşık yapılarıdır ve kültür üzerinde karmaşık etkileri vardır . Ders gelişen kültür kavramlarını görsel kültürü içerecek şekilde inceler ve teorik temelli bir proje çalışmasında ele alır. Ders kapsamında maddi kültür , tüketim ve gündelik hayat çalışmalarında güncel yaklaşımlar ele alınmaktadır . Kısa bir saha çalışması , sosyo- etnografik vaka çalışması ve gündelik yaşam pratikleri içinde gömülü olan ürünlerin anlamı ve belirli yaşam tarzı anlayışlarını analiz etme ders programı kapsamında yer almaktadır.

INDD 381 Yat Tasarımı 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Gezi tekneleri (Yat) tasarım / üretim sürecinin ve endüstri ürünleri tasarımcılarının bu süreçteki yerinin örneklerle aktarılması. Gezi teknelerinin (Yat) gelişimi, tasarım kuralları , üretim aşamaları ve tasarımcının bu süreçteki rolünün aktarılması.

INDD 412 Pazarlama 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Pazarlama  biliminin temel ilkelerini tanıtmak, ilgili terminolojiyi öğretmek, bu bilimin, ekonomi, tüketici davranışları gibi yönetsel disiplinlerle ilişkilerini göstermek, Kentleşme ve tüketim. Pazarlama coğrafyası, üretici, dağıtıcı ve dağıtımın denetimi. Dağıtım İşletmeleri. Perakendeci ticaret, dağıtımda şirket türleri ve mali kaynaklar yeni teknikler. Dağıtım sisteminin gelişmesi. Devlet ve pazarlama ilişkisi. Organizasyon ve metod, siyasi ve ekonomik bünye ile ilgisi. Satış ve üretim politikaları ve stratejileri. Reklamcılık, Örgütlenme sorunları. Planlama ve geliştirme, bütçe, maliyetler. Strateji, çeşitli yenilikler, kararlılık.  Yapılacak projelerle öğrenciye ürün tasarımcısı olarak pazarlama bilimini kullanmasını öğretmek.

INDD 441 Kavramsal Otomotiv Tasarımı - I

Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ford/Otosan işbirliği ile verilen dersin amacı asarlama kavramının açıklanması. ve otomotiv tasarımında malzeme, teknoloji, estetik ve insan faktörünün  tasarım süreçlerinde detaylı bir şekilde ele alınmasıdır.

INDD 452 Mekan Organizasyonu 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3 

 

Dersin içeriği, süreçlerin planlanmasında, mekansal deneyimde ve kurumsal etkinliklerin çeşitli ölçeklerde gerçekleştirilmesinde tasarımcının rolü üzerinedir. Kullanıcı-mekan ve tasarım ürün-mekan ilişkileri, antropometrik verilerle, marka/kurumsal kimliğin tasarım ortamı aracılığıyla iletilmesi, etkinlik planlama ajansları ve şirketlerden proje örnekleri paylaşılarak kurumsal etkinliklerin tanımlanması gibi konuları kapsar.

INDD 471 Marka ve Tasarım Hukuku 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3 

Tasarım hukukunu detaylı ve pratik ihtiyaçlara yönelik olarak Türk ve uluslararası mevzuat çerçevesinde inceledikten sonra diğer ikincil unsurlar olan sınai haklara ( marka, patent ve faydalı model) ilişkin genel bilgi verilmesi ve bütün bu çalışmaların ingilizce hukuk kaynakları ile desteklenmesi.

INDD 472 Portfolyo Tasarımı 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı; tasarımcı adayların profesyonel meslek hayatlarına atılmaları arifesinde iş başvurusunun stratejik öğesi olan portfolyolarının hazırlanma sürecine katkıda bulunmaktır. Dönem sonunda bu dersi tamamlayan öğrenciler; " Ürün tasarımcısı " olarak portfolyolarını yaratıcı biçimlerde A4-A3 formatlarda hardcopy olarak tasarlamış ve hazırlamış, " Ürün tasarımcısı " olarak portfolyolarını yaratıcı biçimlerde dijital ortamda sunum tasarlamış ve hazırlamış, profesyonel iş başvuruları için gerekli Türkçe ve İngilizce CV, kartvizit, cover letter vb. materyalleri- toplamış ve tasarlamış olacaklardır.

INDD 491 Trend Analizi ve Marka 
Ön Koşul:Yok 
Kredi (3 + 0 + 0) 3 

Ders kapsamında sosyo-kültürel göstergeler tanımlanarak, süreç ve tekniklerinin çalışılması, geçmiş ve gelecek trendler ele alınmaktadır. Tasarımla ilişkili gelecek trendlere neden olan metodlar irdelenmektedir. Bunun yanısıra marka yönetimi rekabet stratejisi açısından ele alınması ve markaların nasıl yönetildiği ile ilgili çalışmaları içermektedir.

INDD 497 Yenilikçi Tasarıma Yönelik Katmanlı Üretim - 3D Baskı

Ön Koşul: Yok

Kredi (2+2+0) 3

Bu dersin genel amacı üretim kavramının 3 boyutlu yazıcılar, tarayıcılar ve hibrit üretim teknolojileri ile nasıl ilerlediği, bu teknolojilerin uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları, kullanılan malzemelerin türleri ve sektörel olarak kullanım alanları gibi konuların tasarım ve sonraki üretim süreçlerine katkıları ve etkilerinin değerlendirilmesidir.