ÇİFT ANADAL - YAN DAL PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

 

ÇİFT ANADAL - YAN DAL PROGRAMLARININ AÇILMASI

MADDE 29 – (1) Çift anadal ve yandal programı; Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek ikinci bir lisans belgesi ya da yandal belgesi almaları için açılır. Çift anadal ve yandal programının açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çift anadal ve yandal programları, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir.

b) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayına sunulur.

c) Çift anadal programı, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

ç) Yandal programı, anadal derslerine ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

d) Çift anadal ve yandal programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar, ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenerek her öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

 

ÇİFT ANADAL - YAN DAL PROGRAMLARINA BAŞVURU

MADDE 30 – (1) Çift anadal ve yandal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik RG. 19.11.2014/29180 sy.) Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç beşinci yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir.Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde çift anadal programına en geç yedinci yarıyılın başında başvurulabilir.

b) (Değişik RG. 19.11.2014/29180 sy.) Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir.

Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde yandal programına en geç yedinci yarıyılın başında başvurulabilir.”

c) Öğrencinin çift anadal ve/veya yandal için başvurduğu programın bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu bu başvuruyu değerlendirir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula kararını iletir.

 

ÇİFT ANADAL - YAN DAL PROGRAMLARINA KABUL

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin çift anadal ya da yandal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

b) (Değişik RG. 22.08.2016/29809 sy.) Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde

bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması,

c) Yandal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması,

ç) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

 

ÇİFT ANADAL - YAN DAL PROGRAMLARINDA UYGULAMA

MADDE 32 – (1) Çift anadal ve yandal programlarında uygulama şekli aşağıda belirtilmiştir:

a) Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

b) Çift anadal ve yandal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca danışman atanır.

c) Çift anadal programında her iki anadal için ayrı ayrı ve her ikisi birlikte bir öğrenim belgesi düzenlenir. Yandal programları için de ayrı bir öğrenim belgesi düzenlenir.

ç) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 

PROGRAMA DEVAM & ÇIKARILMA

MADDE 33 – (1) Programa devam ve çıkarılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma

programından kaydı silinir.

b) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

c) Çift anadal ve yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal ve/veya yandal programından kaydı silinir.

ç) Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bulundukları çift anadal veya yandal

programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.

d) Bu programlardan ayrılan öğrencilerin ikinci anadal için almış olduğu dersler, talepleri hâlinde kredisize çevrilir.

e) Öğrenci, çift anadal ya da yandal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da yandal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

 

PROGRAMLARDAN MEZUNİYET

MADDE 34 – (1) Çift anadal veya yandal programlarından mezuniyet koşulları şunlardır;

a) İkinci anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

b) Yandal sertifikası alabilmek için anadal genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir.

c) Çift anadal veya yandal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması veya yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.

ç) (Değişik RG. 22.08.2016/29809 sy.) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına

kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süredir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

 

YAN DAL TAMAMLAMA FORMU

MADDE 35 – (1) Yandal programının tamamlanması aşamasında öğrencinin, yandal programında aldığı bütün dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren yandal programı tamamlama formunu doldurması gerekir. Yandal tamamlama formu hem yandal ve hem de anadal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilir.

 

ÇİFT ANADAL - YAN DAL  DİPLOMASI/SERTİFİKASI

MADDE 36 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı bulunduğu yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir.