BİRİNCİ YARIYIL

 

LAUD 101 Peyzaj Mühendisliği (2+0+2) 4

Arazi tanıma bilgileri, tesviye, alan ve hacim hesapları, yol planlama ve inşaatı, köprü, gölet, aydınlatma bilgileri.

 

LAUD 103 Peyzaj Kuramına Giriş (2+0+2 ) 4

Peyzajın tanımı, kavramı ve çeşitleri; Peyzaj Mimarlığı’nın konusu ve ilgi alanlarının tanıtılması; Peyzaj Mimarlığı’nın tasarım, planlama, mühendislik ve sanat dalları ile olan ilişkileri; peyzaj mimarlığının değişen ölçeklerdeki çalışma alanları ve bu ölçeklere bağlı izlenen süreçlerin tanıtılması;  Tasarım elemanlarının örneklerle ele alınması; arazi formları ve çeşitleri, bitkisel elemanlar, peyzaj yapılarının temel düzeyde tanıtılması.

 

LAUD 105 Toprak Bilgisi (2+0+2) 4

Toprak türleri, toprağı oluşturan anakaya ve organik maddeler, toprağın strüktürü, asiditesi, derinliği, kapilaritesi gibi temel kavramlarını açıklamak.

 

TKL 201 Türk Dili I (2+0+2) 2

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar.

 

HTR 301 Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi I (2+0+2) 2

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

 

HUM 103 Uygarlık Tarihi (2+0+2) 3

İçerik: Dersin ilk haftalarının odak konusu, yerleşik hayata geçene dek süren uzun insanlık yolculuğunda, Erken Dönem Uygarlıklar ve Anadolu Medeniyetleridir. Klasik Yunan ve Helenistik Dönem, siyasi ve kültürel açılımları ile incelenecektir. Milattan itibaren yeşermeye başlayan perspektifler, dinsel ve düşünsel akımların değerlendirilmesiyle ele alınacaktır. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ve sonrası, izleyen haftaların konuları içinde yer almaktadır. Ders, Geç Orta Çağ dönemini ele alarak sonlanmaktadır. Bu ders ile öğrenciler erken dönem dünya tarihini inceleyerek, diğer sosyal bilim alanları ile ilişkisini kavrama olanağı bulacaktır.

 

Alan Seçmeli I (FA 106 Teknik Çizim)

Alan Seçmeli II (ARCH 103 Mimarlar için Bilgi Teknolojisi)

 

İKİNCİ YARIYIL

 

LAUD 102 Peyzaj Mimarlığı Tarihi (2+0+2) 4

Tarih öncesi devirlerden başlayarak Peyzaj Mimarlığı tarihine giriş; Mısır Bahçeleri, Pers Bahçeleri, Mezopotamya’da Bahçe Kültürü, Eski Yunan Bahçe Sanatı, Eski Roma Bahçe Sanatı, Avrupa Ortaçağ Bahçeleri, İspanya’da İslam Bahçe Kültürü, İran’da İslam Bahçe Kültürü, Hindistan’da Bahçe Kültürü, İtalya Rönesans Bahçeleri, Fransız Barok Bahçeleri ve Osmanlı Döneminde Bahçe Kültürü.

 

LAUD 106 Sulama ve Drenaj (2+0+2) 4

Sulama ihtiyacı, sulama yöntemleri, sulamanın planlanması, yağan yağmur sularının yerleşim alanlarına zarar vermeden uzaklaştırılması ve topraktaki aşırı suyun dren edilmesi.

 

LAUD 108 Bilgisayar Destekli Tasarım (1+2+2) 3

Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile projelerde kullanımı ve üç boyutlu modelleme 

 

LAUD 114 Geniş Yapraklılar (3+0+3) 6

Akçaağaç, Meşe, Ihlamur vb. angiosperm türlerinin ekolojik ve botanik özellikleri incelenmektedir. 

 

LAUD 116 Tasarım Prensipleri (2+0+3) 4

Bu derste öğrenciler, tasarım konseptleri geliştirecek modelleme ve sunumlar kullanarak malzeme ve tasarım süreçleriyle ilgili bilgilerini ve temel modelleme ve maket becerilerini geliştireceklerdir.Öğrenme bir stüdyo ortamında gerçekleşir ve öğrenciler kendilerinin ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirmeye teşvik edilir. Tasarım pratiği hem bağımsız hem de gurup ile birlikte çalışmayı birleştirir ve her iki tasarım geliştirme yöntemini de kullanmayı gerektirir.

 

TKL 202 Türk Dili II (2+0+2) 2

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları.

 

HTR 302 Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi II (2+0+2) 2

HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler. 

 

Serbest Seçmeli I (2+0+2) 5

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

LAUD 201 Tasarım Stüdyosu I (4+4+6) 10

* Ön Koşul FA 106 

LAUD 201-202, LAUD 301-302 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir.

 

LAUD 205 İbreliler (2+0+2) 2

Çam, Ladin,Göknar vb. gimnosperm türlerinin ekolojik ve botanik özellikleri incelenmektedir.

 

LAUD 211 Arazi Tasarım Teknikleri (2+0+2) 3

Arazi mühendisliği, araziye uygun tasarım ve teknik yönleri birbiriyle ilişkilendirmek. Kazı, dolgu, drenaj, sirkülasyon sistemleri ve uyum, organizasyon kavramları, saha değerlendirmesi, kullanımı ve korunması, bina ve saha programı analiz ve koordinasyonu.

 

LAUD 217 Kentsel Yeşil Alanların Planlaması (2+0+2) 3

Bu dersin amacı; kentsel peyzaj planlama ve kentsel peyzaj tasarımı ile ilgili temel kavramların ve ilgili çalışmalara ait süreçlerin aktarılması ve kentsel açık alanlarda günümüzde benimsenen yeni yaklaşımların sunulması yolu ile peyzaj mimarlarının kent planlama çalışmalarında daha etkin rol almalarının sağlanmasıdır.  Dersin konuları arasında; kentsel Peyzaj Planlama ile ilgili temel kavramlar, açık yeşil alan kavramı ile ilgili temel bilgiler, kentsel peyzaj planlama çalışmaları, kentsel açık alanların sahip olması gereken nicelik ve nitelikler, kentsel peyzaj tasarımı ve rekreasyon kavramı ile ilgili temel bilgiler, bazı önemli kentsel peyzaj alanlarına ait tasarım kriterleri, örnek kentsel peyzaj alanlarının incelenmesi ve görseller üzerinde tartışılması yer alır.

 

LAUD 219 Dijital Sunum Teknikleri (2+0+2) 4

Bilgisayar destekli tasarıma giriş, basit mimari çizimler ile projelerde kullanımı, üç boyutlu modelleme ve basit sunum. Google Sketchup yazılımını 2 ve 3 boyutlu çizimlerde kullanmak. Görüntü işleme için Adobe Photoshop yazılımını kullanmak.

Alan Seçmeli III 

Serbest Seçmeli II 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 

LAUD 200 Yaz Stajı I (0+0+0) 5

Bu stajın amacı öğrencilere bitkilerin sınıflandırılması (ağaçlar, çalılar, yer örtücüler, çok yıllık ve yıllık bitkiler, vb.), fiziksel özellikleri (renk, biçim, doku, ölçek), ekolojik gereksinimleri (toprak, ışık ve büyüme), üretim teknikleri (tohum, çelik, aşı, vb.), kompozisyonu, tasarımı, uygulaması ve bakımı ile ilgili konularda arazi deneyimi kazandırmaktır. Bu staj için gerekli süre dört haftadır. Staj tamamlandıktan sonra bir değerlendirme raporu yazılması ve güz dönemi başında bölüme teslim dilmesi gerekmektedir.

 

LAUD 202 Tasarım Stüdyosu II (4+4+6) 10

*Ön Koşul LAUD 201

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir.   

 

LAUD 208 Konstrüksiyon ve Materyaller (2+0+2) 3

Peyzaj mimarlığı disiplini içinde yer alan temel konstrüksiyon elemanlarının tasarım ve uygulama tekniklerini ele almaktadır. Bu yapı elemanları; döşemeler, teraslar, merdivenler, rampalar, çevreleme elemanları, duvarlar, çitler, istinat duvarları, kent mobilyaları, gölgeleme elemanları ve su öğelerini içerir.

 

LAUD 212 Bitkisel Tasarım (2+0+2) 3

Bitkisel tasarımın temel ilkeleri, bitkisel kompozisyonun temel elemanları, tasarımda belirleyici olarak bitki karakteristikleri, bitkilerin estetik kullanımları, bitkilerin mimari kullanımları, bitkilerin mühendislik kullanımları, bitkisel tasarım süreci (bitkisel tasarım projelerinin hazırlanması, sit analizi, bitki seçimi, bitkilerin yerleştirilmesi ve aralarındaki mesafelendirme), bitkisel tasarıma farklı yaklaşımlar, bazı özel proje alanlarına ait tasarım ilkeleri.

 

LAUD 214 Kamusal Alanlar ve Kentsel Mekanlar (2+0+2) 3

Kentsel tasarım ve kamusal alan kavramı, kentsel kamusal alanlar, kentsel imaj analizi. Kentsel tasarım ve mekân organizasyonu çalışmaları. Kentsel kamusal alanları kavranmasını, sınıflandırılmasını, kentsel kamusal alanlar için yapılacak mekân organizasyonu konusunda ileri derecede gerekli bilgi ve proje hazırlama becerisinin verilmesi.

 

Alan Seçmeli IV

Serbest Seçmeli III

 

BEŞİNCİ YARIYIL

 

LAUD 300 Yaz Stajı II (0+0+0) 2

Bu stajın amacı öğrencilere bitkilerin sınıflandırılması (ağaçlar, çalılar, yer örtücüler, çok yıllık ve yıllık bitkiler, vb.), fiziksel özellikleri (renk, biçim, doku, ölçek), ekolojik gereksinimleri (toprak, ışık ve büyüme), üretim teknikleri (tohum, çelik, aşı, vb.), kompozisyonu, tasarımı, uygulaması ve bakımı ile ilgili konularda arazi deneyimi kazandırmaktır. Bu staj için gerekli süre dört haftadır. Staj tamamlandıktan sonra bir değerlendirme raporu yazılması ve güz dönemi başında bölüme teslim edilmesi gerekmektedir.

 

LAUD 301 Tasarım Stüdyosu III (4+4+6) 10

*Ön Koşul LAUD 202

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir.

 

LAUD 305 Kent ve Ekoloji (2+0+2 ) 4

Kentsel ekoloji, bir kent ortamında yer alan canlı organizmalar ve yetişme ortamı arasındaki ilişkilerin, sistemlerin ve süreçlerin incelenmesidir. Bu ders kapsamında şehirler ve şehirlerdeki ekolojik sistemler ekolojik sistemler olarak ele alınacaktır. Sürdürülebilirlik, koruma, sağlık, gelişme, küreselleşme ve restorasyon dahil olmak üzere şehirlerde sıklıkla karşılaşılan ekolojik kavramlar ele alınacaktır. Kentler üzerinde negative etkileri olan kirlilik, nesli tükenmekte olan türler, istilacı türler, enerji kullanımı, rekreasyon etkileri ve gelişme gibi insan nüfusu baskısı incelenecektir. Ortam üzerindeki yıkıcı etkiler ve bu etkileri sınırlamak için yerel olarak kullanılan yöntemler üzerinde durulacaktır.

 

LAUD 309 Peyzaj Uygulama Tekniği (2+0+2) 4

Dersin amacı; belirli peyzaj yapı ve öğelerine ilişkin gerçekçi tasarım ve uygulama bilgisini geliştirmek ve mevcut teknolojiler hakkında deneyim kazandırmak.

 

LAUD 313 Çim ve Yerörtücüler (2+0+2) 3

Çim türlerinin ve yer örtücülerin botanik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, farklı kullanımları açıklanmaktadır.

 

Serbest Seçmeli IV (2+0+2) 5

 

ALTINCI YARIYIL

 

LAUD 302 Tasarım Stüdyosu IV (4+4+6) 10

*Ön Koşul LAUD 301

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir.

 

LAUD 304 Modern Peyzaj Yaklaşımları (2+0+2) 4

Çağdaş Bahçe ve Peyzaj Sanatının Doğuşu; Uzakdoğu Ülkelerinde Bahçe Kültürü, Çin Bahçeleri, Zen Felsefesi ve Japon bahçeleri, Natüralizm anlayışı ve İngiliz Bahçe Sanatı, Türk Bahçe Sanatı, 19. Yüzyıl Eklektik Bahçe Sanatı, 20. Yüzyıl Modern Mimarlık ve Peyzaj, 20. Yüzyıl Post-Modern Bahçeler,  21. Yüzyılda Peyzaj Mimarlığı, Arazi Sanatı ve Çağdaş Peyzaj Tasarımları, Kent ve Peyzajın Yeni İlişki Sistemi, Sürdürülebilir Peyzaj Planlaması ve Tasarımı

 

LAUD 306 Kırsal Peyzaj Planlama (2+0+2) 5

Doğal/kültürel peyzaj kavramları, korunan alanlar, kırsal peyzaj formları, kırsal peyzaj planlama yöntemleri; tarım alanları, sanayi bölgeleri, kırsal rekreasyon alanları ve ulaşım bölgeleri, ekolojik restorasyon ve doğa koruma çalışmaları ve yöntemleri.

 

LAUD 314 Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım (2+0+2) 5

Sürdürülebilirlik kavramı, tarihi ve gelişimi. Sürdürülebilir tasarım kavramı ve ilkeleri. Sürdürülebilir tasarım araçları ve yöntemleri. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA). Sürdürülebilir peyzaj tasarımı, önemi ve sürdürülebilir peyzaj tasarım ilkeleri. Son yıllarda dünyadaki gelişmeler ve örnek çalışmalar.             

LAUD 310 Kentsel Tasarım İlkeleri (2+2+3) 5

Kentsel tasarıma giriş, kentsel tasarımın temel ilkelerinin öğretilmesi, tarihi bir mahallede ya da yeni tasarlanmış bir konut alanında bir kamusal alan (bir kentsel meydan, bir park, bir sokak yayalaştırması) tasarımının bir GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan ilkelere göre belirlenmiş bir konsept olarak ortaya koyulması.

            

YEDİNCİ YARIYIL

 

LAUD 401 Tasarım Stüdyosu V (4+4+6) 10

*Ön Koşul LAUD 302

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir.

 

LAUD 403 Doğa Koruma ve Turizm (2+0+2) 3

Bu ders kapsamında doğa koruma kavramı ve içeriği; Türkiye ve Dünya’daki doğa koruma alanları kategorileri ve yasal düzenlemeler ve doğa onarımı teknikleri anlatılmaktadır.

 

LAUD 407 Peyzaj Bakım Tekniği  (2+0+2) 3  

Uygulaması tamamlanmış Peyzaj Projelerinin etkilerinin koruyarak geliştirilmesi amacıyla bir sonraki aşama olarak bakımları ile ilgili teknik ayrıntıların öğrencilere aktarılmasıdır.   

 

LAUD 409 Peyzaj Estetiği ve Peyzaj Kalitesi (2+0+2) 3

Çevresel psikolojide temel kavramlar, çevresel tasarım açısından insan-çevre ilişkilerinin irdelenmesi, insanın peyzaj tercihini etkileyen temel süreçler (çevresel algı, çevresel bilişim, çevresel değerlendirme), insan ihtiyaçları, bireylerin mekansal davranış mekanizmaları, peyzaj estetiği, peyzaj tercihi ve peyzaj değerlendirmesi kavramları, son yıllarda konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve farklı yaklaşımlar, peyzaj tercihi üzerinde etkili olan faktörlerin irdelenmesi, peyzaj mekanlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek çevresel değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi.

 

Alan Seçmeli V

Serbest Seçmeli V 

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

 

LAUD 402 Tasarım Stüdyosu VI (4+4+6) 10

*Ön Koşul LAUD 401

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir.

 

LAUD 404 Keşif, Metraj ve Mesleki Uygulama (2+0+2) 3

Mesleki Uygulamaya Giriş, İş ve Hizmet Tanımlaması, Mesleki Yasa ve Yönetmelikler, İhale Süreci ve Yöntemleri, Teknik İdari Sözleşme ve Şartnamelerin hazırlanması, Metraj, Fiyat Analizleri ve Keşif Çıkarma, işletme, Bakım, Yönetim ve Peyzaj Uygulama Projelerinin Aplikasyonu.

 

LAUD 408 Çevresel Etki Değerlendirmesi (2+0+2) 3

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı ile ilgili genel bilgiler, çevre koruma aracı olarak önemi, tarihsel gelişimi, ÇED çalışmasının aşamaları, yöntemleri, ÇED Yönetmeliği, diğer ülkelerdeki uygulamalar, Türkiye’den örnekler.

 

LAUD 410 Kentsel Koruma ve Yenileme (2+0+2) 3

Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde mimari ve kentsel koruma kavramları ve uygulamaları, “kültürel mirasın” korunması ve yenilenmesi, mimari ve kentsel koruma ile kültür turizmi arasındaki denge ve kültürel miras yönetimi ve planlamasına toplum katılımının vurgulanması.

 

Alan Seçmeli VI 

Serbest Seçmeli VI 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

FA 106 Mimari Çizim (2+2+3) 6

Bu dersin içeriği; Grafik sunum bileşenleri - nokta, çizgi, yüzey ve hacim; Çizim teknikleri ve ekipmanları; Üç boyutlu nesnelerin ortografik, paralel ve perspektif çizimlerle 2 boyutlu ortamda gösterimi; Grafik sunumda kompozisyon, ölçek, ölçü ve renk; Teknik resimde farklı kalem / boya türleri; Sunumda dijital teknoloji kullanımı.

 

ARCH 103 Mimarlar İçin Bilgi Teknolojileri (1+0+2) 3

Bilgisayar destekli tasarımın, peyzaj mimarlığı projelerinde kullanımı ve üç boyutlu modelleme. Mimari projelerin dijital ortamda modellenmesi ve sunumlarının hazırlanması.

 

ARCH 105 Bilgisayar Destekli Anlatım Teknikleri (1+0+2) 5

Bilgisayar destekli çizim ve modelleme programlarının mimari projelendirme ve görselleştirme araçları olarak kullanımı.

 

ARCH 301 İmar Uygulama Kavramları (1+2+2) 3

Mimarlık uygulamalarında söz konusu olan yasa ve yönetmelikler ile plan tipleri ve proje onama sürecine dair genel bir sıralamanın yapılması. Uygulama ve mevzuatta kullanılan belirli imar kavram ve terimleri hakkında bilgilendirme ve tanımlamaların yapılması. Dersin İmar uygulama örnekleri ile açıklanması.

 

PA 204 Kentleşme ve Çevre Sorunları (3+0+3)6

Bu ders kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel açılardan kavramlarının ve birbiriyle ilgili konularını ele almak üzere kurgulanmıştır. Ders kentleşmenin değişik ölçeklerde ekonomi politiğini inceler ve özellikle çevre üzerindeki etkilerini inceler.

 

SOC 371 Kent Sosyolojisi (2+0+3)5

Kentsel toplumlar, sosyal fonksiyonlarda farklılıklar, nüfus ve yeniden yerleşme akanlarının gelişimi kentsel kurumlar, sivil cemaatler sosyal teoriler bağlamında sosyal normlar.

 

LAUD 204 Maket Yapım ve Sunum Teknikleri (1+2+2) 3

Ders kapsamında öğrenciler, bir peyzaj projesini bina, yol, spor alanları, su elemanları yapımından;  bir aydınlatma direği, oturma elemanı, su elemanı ve bitkilendirmesi gibi detaylarına kadar üç boyutlu bir maket olarak tamamlayacaklardır.

 

LAUD 311 Fidan Yetiştirme Tekniği (2+0+2) 5

Yeni fidanlık kurulurken dikkate alınması gereken hususlar, fidancılık işletmesi, fidanlıklarda bitki dikimi, yetiştirilmesi, üretim metodları, bakım işleri, söküm ve pazarlama.

 

LAUD 312 İnsan Coğrafyasında Güncel Konular (2+0+2) 5

İnsan  Coğrafyası, insan nüfusunun gezegende dağılımı, süreçleri ve etkileri üzerine odaklanan  bir derstir. Çalışma konuları; nüfus, göç, kültür, dil, din, etnisite, siyasi coğrafya, ekonomik kalkınma, sanayi, tarım ve kent coğrafyasını kapsamaktadır. İnsan Coğrafyasının temel çalışma konularını çevre kavramı, çevresel algı, davranışsal çevre, zihin haritaları, çevre değerlendirmesi ve planlama; beşeri mekânsal dokular, mekânın örgütlenmesi kapsamaktadır. Dersin içeriği, hem Türkiye hem de yerel olarak İstanbul’daki güncel konular üzerinde tartışmalar ve  Dünya genelindeki  yaklaşımlar ve coğrafi modellerin incelenmesini oluşturmaktadır.

 

LAUD 314 Coğrafi Bilgi Sistemleri  (2+0+2) 5     

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi bilgilerin analizi ve yönetimi ile ilgilenir. Ders, coğrafi bilginin süreci ve yönetimine giriş niteliğindedir. Derste coğrafi bilginin doğası, data modelleri, coğrafi bilginin strüktürü, coğrafi data girdileri, data işletmesi, data depolaması, mekânsal analitik ve modelleme teknikleri ve hata analizleri vurgulanır.   

 

LAUD 412 CAD ile İleri Modelleme Teknikleri   (2+0+2) 5   

Bu dersin amacı öğrencilerin özellikle üçüncü boyutta bilgisayar tabanlı tasarım yeteneklerini güçlendirmek ve geliştirmektir. Yüzey modellemeleri ve katı modelleme teknikleri ve bu modellerin gerçek görünüme yakın görsellere dönüştürülmesine vurgu yapılır. Ders, AutoCAD kurulumu baz alarak işlense dahi, bu dersi alan öğrencilerin burada geliştirdikleri yetkinlikler ile diğer CAD programlarıyla da çalışması mümkün kılınır.

 

LAUD 414 Koruma Tasarımı ve Planlama (2+0+2) 5  

Kentsel koruma alanları içerisindeki özellikle tarihi alanlarda kullanılabilecekleri genel karakteristik ve koruma sorunlarının yasal, idari, finansal ve yönetimsel anlamlarını güncel bir yaklaşımla anlatır. Tarihi alanların master planları üzerinden alanla ilgili araştırma, inceleme, analiz, dönüşüm ve koruma yöntemleri tartışılır. Tarihi alanların doğal, mimari, görsel ve sosyo-ekonomik özellikleri ve tarihi gelişimi detaylandırılır.

 

LAUD 416 Farklı Mekanlar İçin Tasarım Senaryoları (2+0+2) 5  

Bu ders, küçük alanların tasarımının çeşitli yönlerini ve stratejilerini anlayarak; çocuk, yaşlılar ve özürlü insanlar gibi azınlıklara özel erişilebilirliği sağlamak ve spesifik mekanlar tasarlamayı hedeflemektedir.

 

LAUD 417 Meteoroloji  (2+0+2) 5

Bu ders atmosfer, litosfer, hidrosfer, biyosfer ve bu katmanların birbiriyle ve insanlarla ilişkisini konularında bilgi vermektedir. Ayrıca, modern tahmin ve araştırmalarda kullanılan pek çok uygulama ve araçları da dâhil olmak üzere meteorolojik elemanlar hakkında bilgilendirmektedir.

 

LAUD 418 Mekan, Kültür ve Kimlik (2+0+2)5

Toplum ve mekân kavramları; Çevre, yer, fiziksel çevre ve sosyal çevre; Mekân, mimari mekân, kentsel mekân; Açık mekânlarda insan çevre ilişkileri; Açık mekânlarda insan çevre ilişkileri örnekleri; Şehirsel doku ve toplum etkileşimi; Şehirsel doku ve toplum etkileşimi örnekleri; Çevresel tasarımda yerin ve kültürün anlamı; Kültür temelli toplumlar; Kültür temelli toplum örnekleri: Din, örf, adet, gelenekler; Kültür temelli toplum örnekleri: Sosyo-ekonomik etkenler; İleriye dönük yaklaşım ve senaryolar, geleceğin şehirleri; İleriye dönük yaklaşım ve senaryolar.

 

LAUD 421 Kent Mobilyaları (2+0+2) 5  

Ders kapsamında kentsel peyzaj tasarım çalışmalarında sıklıkla kullanılan kent mobilyaları ele alınarak, bunların tasarım ve uygulamasına yönelik temel bilgiler verilecektir. Daha sonra ders içinde yapılacak örnek çalışmalar ile öğrencilerin kent mobilyalarının projelendirilmesi ile ilgili pratik beceriler kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla kent içinde en çok kullanılan kent mobilyaları arasında sayılabilecek oturma birimleri, gölgeleme elemanları, su elemanları, aydınlatma elemanları, çöp üniteleri, bitki kapları, yönlendirme tabelaları, duraklar, çocuk oyun elemanları vs. ile ilgili örnek çalışmalar yapılacaktır.