BİRİNCİ YARIYIL

 • LAUD 101 Peyzaj Mühendisliği (3+0+0+3) 6

Arazi tanıma bilgileri, tesviye, alan ve hacim hesapları, yol planlama ve inşaatı, köprü, gölet, aydınlatma bilgileri.

 • LAUD 111 İbreli Bitkiler (3+0+0+3) 8

Çam, Ladin,Göknar vb. gimnosperm türlerinin ekolojik ve botanik özellikleri.

 • LAUD 113 Bilgisyar Destekli Tasarım (1+0+2+2) 6

Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile projelerde kullanımı ve üç boyutlu modelleme  ​

 • FA 106 Mimari Teknik Çizim (2+2+0+3) 

Teori ve uygulama aşamalarından oluşan bu ders kapsamında çeşitli geometrik şekil ve cisimlerin çizimlerinden başlayarak az mekânla bir ev projesi üzerine çalışılmaktadır. Çizim yaptırılan proje avam ve uygulama projesi karakterlerinde tefrişli, ölçülendirmeli ve kotlu olarak çizdirilmektedir. Plan ve kesitlerin çizimleri üzerinde uygulamalar yaptırılmaktadır.

 • HUM 103 Uygarlık Tarihi (2+0+0+2) 3

Dersin ilk haftalarının odak konusu, yerleşik hayata geçene dek süren uzun insanlık yolculuğunda, Erken Dönem Uygarlıklar ve Anadolu Medeniyetleridir. Klasik Yunan ve Helenistik Dönem, siyasi ve kültürel açılımları ile incelenecektir. Milattan itibaren yeşermeye başlayan perspektifler, dinsel ve düşünsel akımların değerlendirilmesiyle ele alınacaktır. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ve sonrası, izleyen haftaların konuları içinde yer almaktadır. Ders, Geç Orta Çağ dönemini ele alarak sonlanmaktadır. Bu ders ile öğrenciler erken dönem dünya tarihini inceleyerek, diğer sosyal bilim alanları ile ilişkisini kavrama olanağı bulacaktır.

 • TKL 201 Türk Dili I (2+0+0+2) 2

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar.

 

İKİNCİ YARIYIL

 • LAUD 102 Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Teorisi (3+0+0+3) 5

Tarih Öncesi Devirlerden Başlayarak Peyzaj Mimarlığı Tarihi;  Mezopotamya ve Antik Mısır Bahçe Kültürü, Antik Yunan ve Roma Bahçeleri, Avrupa Ortaçağ Bahçeleri, İspanya, İran ve Hindistan’da İslam Bahçe Kültürü, Osmanlı Döneminde Bahçeler, Uzakdoğu Kültürü, Çin ve Japon Bahçeler, Rönesans ve Barok Dönemlerinde Bahçeler, Natüralizm ve İngiliz Bahçe Sanatı, 19.yüzyıl: Endüstri Devrimi.

 • LAUD 114 Geniş Yapraklı Bitkiler (3+0+0+3) 8

Akçaağaç, Meşe, Ihlamur vb. angiosperm türlerinin ekolojik ve botanik özellikleri.

 • LAUD 116 Tasarım Prensipleri (2+0+0+3) 8

Bu ders öğrencilere tasarım elemanları ve temel prensiplerini tanıtır. Çizgi, biçim, değer, doku, renk ve boşluk gibi sanat unsurları ve denge, ritim, orantı, birlik, zaman ve hareketten oluşan tasarım ilkeleri, yaratıcı süreçler ve ana sanatsal stillerin görsel analizleri yoluyla araştırılır. Bu derste öğrenciler, çeşitli materyaller, medya ve teknikler kullanarak bir peyzaj tasarımı ve üç boyutlu modelini oluştururlar. Eleştirel düşünme, görsel keşif ve kavramsal problem çözme becerileri, diyalog ve öz değerlendirmeyi vurgulayan görsel problemlerin dile getirilmesi yoluyla deneyimlenir. Ders, öğrencilere yaratıcı fikir ve konseptler geliştirmek ve tasarım öğeleri ve tasarım ilkelerine ilişkin bilgilerini stüdyo projelerine uygulamak için çeşitli görsel sanat biçimlerini analiz etme becerisi kazandırmak için tasarlanmıştır.

 • LAUD 118 Dijital Sunum Teknikleri (1+0+2+2) 6

Bilgisayar destekli tasarıma giriş, basit mimari çizimler ile projelerde kullanımı, üç boyutlu modelleme ve basit sunum. Google Sketchup yazılımını 2 ve 3 boyutlu çizimlerde kullanmak. Görüntü işleme için Adobe Photoshop yazılımını kullanmak.

 • TKL 202 Türk Dili II (2+0+0+2) 2

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 • LAUD 201 Tasarım Stüdyosu I (4+4+0+6) 10

* Ön Koşul FA 106 

LAUD 201-202, LAUD 301-302 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir. Giriş, Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi, Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması, Konsept tasarım, Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı, 1:100 eskizler, 1:100 avan proje, 1:100 eskizler, 1:100 kesin proje, Kesin tasarım değerlendirmesi, Detay çizimleri ve dokümantasyon.​

 • LAUD 211 Doğal Sistemler ve Tasarım (3+0+0+3) 5

Doğal Sistemler ve Tasarım, Topoğrafya ve Peyzaj, Alan Plastiğinin Tanınması ve Kavramları, Arazi Formları,  Arazi Formlarının Fonksiyonel Kullanımları,  Su ve Peyzaj, Suyun Karakteristik Özellikleri, Suyun Fonksiyonel ve Görsel Kullanımları, Bitkisel Materyal ve Peyzaj, Bitkisel Materyallerin Fonksiyonel ve Mimarı Kullanımları, İklim ve Peyzaj, İklimi Oluşturan Öğeler, İklim Özelliklerinin Tasarıma Etkisi, Peyzaj Tasarımı ile Mikro Klima Arasındaki Etkileşim, İklimle Dengeli ve Enerji Etkin Tasarım Yaklaşımları, Tasarım Süreçleri.

 • LAUD 223 Bitkisel Tasarım (3+0+0+3) 4

Bitkisel tasarımın temel ilkeleri, bitkisel kompozisyonun temel elemanları, tasarımda belirleyici olarak bitki karakteristikleri, bitkilerin estetik kullanımları, bitkilerin mimari kullanımları, bitkilerin mühendislik kullanımları, bitkisel tasarım süreci (bitkisel tasarım projelerinin hazırlanması, sit analizi, bitki seçimi, bitkilerin yerleştirilmesi ve aralarındaki mesafelendirme), bitkisel tasarıma farklı yaklaşımlar, bazı özel proje alanlarına ait tasarım ilkeleri.​

 • HTR 301 Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi I (2+0+0+2) 2

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

 • LAUD XXX Alan Seçmeli I (3+0+0+3) 5
 • LAUD XXX Serbest Seçmeli I (3+0+0+3) 5

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 • LAUD 202 Tasarım Stüdyosu II (4+4+6) 10

*Ön Koşul LAUD 201

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir.   Giriş, Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi, Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması, Konsept tasarım, Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı, 1:100 eskizler, 1:100 avan proje, 1:100 eskizler, 1:100 kesin proje, Kesin tasarım değerlendirmesi, Detay çizimleri ve dokümantasyon.

 • LAUD 208 Peyzaj Konstrüksiyonu ve Malzemeleri (3+0+0+3) 5

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında kullanılan doğal ve yapay malzemeler, çeşitleri, teknik özellikleri, kullanım alanları ve uygulama olanakları.

 • LAUD 216 Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım (3+0+0+3) 5

Kentsel peyzaj planlama ve tasarım ile ilgili temel kavramlar, açık yeşil alan kavramı ile ilgili temel bilgiler, kentsel peyzaj planlanma çalışmaları, kentsel açık alanların sahip olması gereken nicelik ve nitelikler, kentsel açık alan tasarımı ve bazı önemli kentsel açık alanlarına ait tasarım kriterleri, örnek kentsel açık alanlarının incelenmesi ve görseller üzerinde tartışılması.

 • HTR 302 Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi II (2+0+0+2) 2

HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler. 

 • LAUD 200 Yaz Stajı I (0+0+0+0) 5

Bu stajın amacı öğrencilere bitkilerin sınıflandırılması (ağaçlar, çalılar, yer örtücüler, çok yıllık ve yıllık bitkiler, vb.), fiziksel özellikleri (renk, biçim, doku, ölçek), ekolojik gereksinimleri (toprak, ışık ve büyüme), üretim teknikleri (tohum, çelik, aşı, vb.), kompozisyonu, tasarımı, uygulaması ve bakımı ile ilgili konularda arazi deneyimi kazandırmaktır. Bu staj için gerekli süre dört haftadır. Staj tamamlandıktan sonra bir değerlendirme raporu yazılması ve güz dönemi başında bölüme teslim dilmesi gerekmektedir.

 • LAUD XXX Alan Seçmeli II (3+0+0+3) 5

 

BEŞİNCİ YARIYIL

 • LAUD 301 Tasarım Stüdyosu III (4+4+0+6) 10

*Ön Koşul LAUD 202

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir. Giriş, Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi, Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması, Konsept tasarım, Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı, 1:100 eskizler, 1:100 avan proje, 1:100 eskizler, 1:100 kesin proje, Kesin tasarım değerlendirmesi, Detay çizimleri ve dokümantasyon.

 • LAUD 305 Kent ve Ekoloji (3+0+0+3 ) 5

Bu ders kapsamında kent ekolojisinin tanımı ve içeriği; modern öncesi, modernizm ve sonrası ekolojik yaklaşımlar; Kentlerdeki biyolojik çeşitlilik, kirlilik ve atık yönetimi, iklim değişimi, sürdürülebilirlik ve eko-kentler gibi konular ile kent ekolojisinin peyzaj planlama ve tasarımdaki kullanımı konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

 • LAUD 309 Peyzaj Uygulama Teknikleri (3+0+0+3 ) 5

Peyzaj konstruksiyonu malzemeleri ile inşa edilen belirli yapıların yapım teknikleri. Bu yapılar döşemeleri, terasları, merdiven ve rampaları, duvarları, istinat duvarlarını, çitleri, kent mobilyalarını, su öğelerini ve gölgeleme elemanlarını içerir.

 • LAUD 315 Sürdürülebilir Kentsel Tasarım ve  Peyzaj Mimarlığı (3+0+0+3 ) 4

Sürdürülebilirlik kavramı, tarihi ve gelişimi. Sürdürülebilir tasarım kavramı ve ilkeleri. Sürdürülebilir tasarım araçları ve yöntemleri. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA). Sürdürülebilir peyzaj tasarımı, önemi ve sürdürülebilir peyzaj tasarım ilkeleri. Son yıllarda dünyadaki gelişmeler ve örnek çalışmalar.     

 • LAUD 300 Yaz Stajı II (0+0+0+0) 2

Bu stajın amacı öğrencilere bitkilerin sınıflandırılması (ağaçlar, çalılar, yer örtücüler, çok yıllık ve yıllık bitkiler, vb.), fiziksel özellikleri (renk, biçim, doku, ölçek), ekolojik gereksinimleri (toprak, ışık ve büyüme), üretim teknikleri (tohum, çelik, aşı, vb.), kompozisyonu, tasarımı, uygulaması ve bakımı ile ilgili konularda arazi deneyimi kazandırmaktır. Bu staj için gerekli süre dört haftadır. Staj tamamlandıktan sonra bir değerlendirme raporu yazılması ve güz dönemi başında bölüme teslim edilmesi gerekmektedir.

 • LAUD XXX Serbest Seçmeli II (3+0+0+3) 5

 

ALTINCI YARIYIL

 • LAUD 302 Tasarım Stüdyosu IV (4+4+0+6) 10

*Ön Koşul LAUD 301

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir. Giriş, Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi, Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması, Konsept tasarım, Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı, 1:100 eskizler, 1:100 avan proje, 1:100 eskizler, 1:100 kesin proje, Kesin tasarım değerlendirmesi, Detay çizimleri ve dokümantasyon.

 • LAUD 306 Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarımı (3+0+0+3) 5

Doğal peyzaj kavramları,  kırsal peyzaj biçimleri, doğal-kırsal alanlardaki tahribat faktörleri; korunan alanlar, kırsal peyzaj planlama yöntemleri; ağaçlandırma, tarım alanları, sanayi bölgeleri, kırsal rekreasyon alanları ve ulaşım bölgelerinin planlama ve tasarım ilkeleri; ekolojik restorasyon ve doğa koruma çalışmaları ile kırsal kalkınmaya yönelik bilimsel yaklaşım, ilke ve yöntemler. 

 • LAUD 316 Çim ve Yer Örtücü Bitkiler (3+0+0+3) 5

Çim türlerinin ve yer örtücü bitkilerin botanik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, farklı kullanımlarının açıklanması.

 • LAUD XXX Alan Seçmeli III (3+0+0+3) 5
 • LAUD XXX Serbest Seçmeli III (3+0+0+3) 5

 

YEDİNCİ YARIYIL

 • LAUD 401 Tasarım Stüdyosu V (4+4+0+6) 10

*Ön Koşul LAUD 302

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir. Giriş, Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi, Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması, Konsept tasarım, Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı, 1:100 eskizler, 1:100 avan proje, 1:100 eskizler, 1:100 kesin proje, Kesin tasarım değerlendirmesi, Detay çizimleri ve dokümantasyon.

 • LAUD 423 Kentsel Çevrenin Analizi (2+2+0+3) 5

Çeşitli tasarım meslek disiplinleri arasındaki temel ilişkileri ve bunlara ilişkin ortak ilke ve kuralları öğretmeyi amaçlayan derste, tasarımın temel ilkeleri, kavramları ve elemanları irdelenmekte; tasar öğeleri, görsel belirliliği sağlayan ilkeler; tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, egemenlik, denge, birlik gibi kavramlar ile şekil-zemin anlatımları tartışılmaktadır. Tasarım ilkelerinin değerlendirilmesine ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik görsel değerlerin geliştirilerek farklı problemlerin çözümlenmesine ilişkin egzersizler ile iki ve üç boyutlu tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu derste öğrenciler, tasarım konseptleri geliştirecek modelleme ve sunumlar kullanarak malzeme ve tasarım süreçleriyle ilgili bilgilerini ve temel modelleme ve maket becerilerini geliştireceklerdir. Öğrencileri, çevresel olarak sürdürülebilir, ekonomik açıdan uygun, güvenli ve esnek toplulukların planlanması ve tasarımını anlamak için gereken temel bilgi, dil ve görselleştirme becerileri ile donatmayı amaçlamaktadır.

 • LAUD XXX Alan Seçmeli IV (3+0+0+3) 5
 • LAUD XXX Serbest Seçmeli IV (3+0+0+3) 5
 • LAUD XXX Serbest Seçmeli V (3+0+0+3) 5

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

 • LAUD 402 Tasarım Stüdyosu VI (4+4+6) 10

*Ön Koşul LAUD 401

LAUD 201-204, LAUD 301-304 ve LAUD 401-402 öğrencilerini kapsar. Öğrencilerden, geçmiş deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerilerini stüdyonun genel başlığını oluşturan proje konusunda ve bağlamında kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ölçek, içerik, proje bileşenleri ve karmaşıklık seviyesi gibi yıl ve dönem beklentileri öğrencilerin deneyim seviyelerine göre ayarlanır. Dikey stüdyo sadece öğrenciler ve hocalar arasında değil, farklı sınıflardan öğrenciler arasında da karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedeflemektedir. Giriş, Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi, Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması, Konsept tasarım, Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı, 1:100 eskizler, 1:100 avan proje, 1:100 eskizler, 1:100 kesin proje, Kesin tasarım değerlendirmesi, Detay çizimleri ve dokümantasyon.

 • LAUD 410 Kentsel Koruma ve Yenileme (2+0+0+2) 4

Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde mimari ve kentsel koruma kavramları ve uygulamaları, “kültürel mirasın” korunması ve yenilenmesi, mimari ve kentsel koruma ile kültür turizmi arasındaki denge ve kültürel miras yönetimi ve planlamasına toplum katılımının vurgulanması. 

 • LAUD 404 Mesleki Uygulama ve Etik (3+0+0+3) 5

Mesleki Uygulamaya Giriş, İş ve Hizmet Tanımlaması, Mesleki Yasa ve Yönetmelikler, İhale Süreci ve Yöntemleri, Teknik İdari Sözleşme ve Şartnamelerin hazırlanması, Metraj, Fiyat Analizleri ve Keşif Çıkarma, işletme, Bakım, Yönetim ve Peyzaj Uygulama Projelerinin Aplikasyonu.

 • LAUD XXX Alan Seçmeli V (3+0+0+3) 5

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 • LAUD 225 Toprak Bilgisi (3+0+0+3) 5

Toprağın Tanımı, Toprağın Oluşum Olayları, Toprak Oluşturan Ana Kaya, Magma ve Kayaçlar, Toprağın Oluşumunda Etkili Olan Faktörler. Toprak Türleri ve Genel Özellikleri, Toprak Türünün Belirlenmesi, Toprağın Organik Maddesi, Toprak Canlılarının Sınıflandırılması, Toprağın Fiziksel Özellikleri, Toprağın Kimyasal Özellikleri, Toprak Erozyonu, Toprağın Bitki Besin Maddesi.

 • LAUD 106 Sulama ve Drenaj (3+0+0+3) 5

Sulama ihtiyacı, sulama yöntemleri, sulamanın planlanması, yağan yağmur sularının yerleşim alanlarına zarar vermeden uzaklaştırılması ve topraktaki aşırı suyun dren edilmesi.

 • LAUD 220 İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı (3+0+0+3) 5

İç mekan bitki türlerinin botanik ve ekolojik özellikleri, temel bakım ilkeleri ve iç mekan bitki üretimi ve sektörle ilgili temel uygulamalar dair bilgileri içermektedir.

 • LAUD 304 Modern Peyzaj Yaklaşımları (3+0+0+3) 5

Çağdaş Bahçe ve Peyzaj Sanatının Doğuşu; Uzakdoğu Ülkelerinde Bahçe Kültürü, Çin Bahçeleri, Zen Felsefesi ve Japon bahçeleri, İtalya Rönesans Bahçeleri, Avrupa’da Geç Rönesans ve Maniyerizm Bahçeleri, Barok Bahçeleri, Natüralizm anlayışı ve İngiliz Bahçe Sanatı, 19. Yüzyıl Eklektik Bahçe Sanatı, 20. Yüzyıl Modern Mimarlık ve Peyzaj, 20. Yüzyıl Post-Modern Bahçeler, Arazi Sanatı ve Çağdaş Peyzaj Tasarımları, 21. Yüzyılda Peyzaj Mimarlığı, Kent ve Peyzajın Yeni İlişki Sistemi.

 • LAUD 311 Fidan Yetiştirme Tekniği (3+0+0+3) 5

Yeni fidanlık kurulurken dikkate alınması gereken hususlar, fidancılık işletmesi, fidanlıklarda bitki dikimi, yetiştirilmesi, üretim metodları, bakım işleri, söküm ve pazarlama.

 • LAUD 403 Sürdürülebilir Turizm Planlama ve Tasarımı (3+0+0+3) 5

Bu ders kapsamında doğa koruma kavramı ve içeriği; Türkiye ve Dünya’daki doğa koruma alanları kategorileri ve yasal düzenlemeler ve sürdürülebilir turizm yöntemleri anlatılmaktadır.

 • LAUD 407 Peyzaj Bakım Tekniği  (3+0+0+3) 5

Uygulaması tamamlanmış Peyzaj Projelerinin etkilerinin koruyarak geliştirilmesi amacıyla bir sonraki aşama olarak bakımları ile ilgili teknik ayrıntıların öğrencilere aktarılmasıdır. Yeşil alanlarda budama, sulama, bitki yetiştirme, çim alanların bakımı ve yabani otlarla mücadeleyi içerir.

 • LAUD 408 Çevresel Etki Değerlendirmesi  (3+0+0+3) 5

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı ile ilgili genel bilgiler, çevre koruma aracı olarak önemi, tarihsel gelişimi, ÇED çalışmasının aşamaları, yöntemleri, ÇED Yönetmeliği, diğer ülkelerdeki uygulamalar, Türkiye’den örnekler.

 • LAUD 409 Peyzaj Estetiği ve Peyzaj Kalitesi (3+0+0+3) 5

Çevresel psikolojide temel kavramlar, çevresel tasarım açısından insan-çevre ilişkilerinin irdelenmesi, insanın peyzaj tercihini etkileyen temel süreçler (çevresel algı, çevresel bilişim, çevresel değerlendirme), insan ihtiyaçları, bireylerin mekansal davranış mekanizmaları, peyzaj estetiği, peyzaj tercihi ve peyzaj değerlendirmesi kavramları, son yıllarda konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve farklı yaklaşımlar, peyzaj tercihi üzerinde etkili olan faktörlerin irdelenmesi, peyzaj mekanlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek çevresel değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi.

 • LAUD 421 Kent Mobilyaları (3+0+0+3) 5

Kentsel mekân ve kent mobilyaları kavramı; Kent mobilyalarının tarihsel gelişimi; Kent mobilyaları ve kullanıcı ilişkileri; Kent mobilyası tasarım ölçütleri; Kent mobilyaları ve kentsel mekân arasındaki görsel ve işlevsel ilişkiler; Kent mobilyaları ve mekân kimliği; Kent mobilyaları sınıflandırılması; Kent mobilyası çeşitleri; Kent mobilyalarında sürdürülebilirlik kavramı, bakım ve işletme.

 • PA 204 Kentleşme ve Çevre Sorunları (3+0+0+3) 5

Bu ders kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel açılardan kavramlarının ve birbiriyle ilgili konularını ele almak üzere kurgulanmıştır. Ders kentleşmenin değişik ölçeklerde ekonomi politiğini inceler ve özellikle çevre üzerindeki etkilerini inceler.

 • SOC 371 Kent Sosyolojisi (3+0+0+3) 5

Kentsel toplumlar, sosyal fonksiyonlarda farklılıklar, nüfus ve yeniden yerleşme akanlarının gelişimi kentsel kurumlar, sivil cemaatler sosyal teoriler bağlamında sosyal normlar.

 • ARCH 301 İmar Uygulama Kavramları (3+0+0+3) 5

Mimarlık uygulamalarında söz konusu olan yasa ve yönetmelikler ile plan tipleri ve proje onama sürecine dair genel bir sıralamanın yapılması. Uygulama ve mevzuatta kullanılan belirli imar kavram ve terimleri hakkında bilgilendirme ve tanımlamaların yapılması. Dersin İmar uygulama örnekleri ile açıklanması.

ARCH 328 Yapı Bilgi Modelleme (Revit) (3+0+0+3) 5

ARCH 362 Kentlerin Biçimlenişi (3+0+0+3) 5

ARCH 411 Sürdürülebilir Ekolojik Yapılara Çağdaş Yaklaşımlar (3+0+0+3) 5

INDD 472 Portfolyo Tasarımı (3+0+0+3) 5

INTD 362 İç Mekan Tasarımında Bilgisayar Kullanımı (3+0+0+3) 5

INTD 481 Akıllı Binalar ve Yarının Yaşamı (3+0+0+3) 5