Ders Kodu: 
ARCH 447
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
2.Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Amerika’daki kentleşme sürecinin dinamiklerini çalışmak; Batı dünyasındaki büyük ölçekli yenileme ve dönüşüm projelerini analiz etmek; Türkiye’deki konut sunumu ve kentleşem dinamiklerini çalışmak; Türkiye ve Avrupa’daki yenileme ve dönüşüm projelerini karşılaştırmak
Dersin İçeriği: 

Avrupa’daki kentleşme süreci; Türkiye ve Avrupa’daki konut sunumu; Avrupa ve Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Öğrenciler akademik araştırma yapabilir ve bunu uygun grafik teknikler kullanarak sunabilirler

3, 5, 6

 

1,2,3, 4, 6

C,D,

  1. Öğrenciler Batı’da uygulanmış yenileme ve dönüşüm projelerini değerlendirebilirler

3, 5, 6

 

1,2,3, 4, 6

C,D,

  1. Öğrenciler Türkiye’deki konut sunum ve kentleşme dinamiklerini değerlendirebilirler

3, 5, 6

 

1,2,3, 4, 6

C,D,

  1. Öğrenciler Avrupa ve Türkiye’deki yenileme ve dönüşüm projelerini karşılaştırabilirler

3, 5, 6

 

1,2,3, 4, 6

C,D,

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş

arkaplan- I: Batı’daki ekonomik sorunlar ve kent 

 

2

arkaplan – II: Avrupa ve Amerika’da yeni kentsel ekonomi

Kentsel politika ve değişen kent

Ders notları

3

Kentsel değişim ve Avrupa ve Amerika’daki yeni kent formları

Ders notları

4

Kent imajının değişimi, turizm, eğlence ve kültür-eksenli dönüşüm

Ders notları

5

Ara sınav

 

6

Sosyal konular, kentsel dönüşüm ve sosyal sürdürülebilirlik

Ders notları

7

Konut eksenli dönüşüm ve soylulaşma; Avrupa’daki kentsel dönüşüm projelerinin başarıları ve başarısızlıkları

Ders notları

8

Türkiye’deki konut ve kentleşme deneyimi

Ders notları

9

Türkiye’de kentsel yenileme ve dönüşüm ile ilgili yeni yasalar ve uygulama sorunları

Ders notları

10

Öğrenci sunumları: Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri

 

11

Öğrenci sunumları: Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri

 

12

Öğrenci sunumları: Avrupa’daki büyük ölçekli kentsel yeniden(geliştirme) projeleri – bölüm I

 

13

Öğrenci sunumları: Avrupa’daki büyük ölçekli kentsel yeniden(geliştirme) projeleri – bölüm II

 

14

Tekrar

Genel tekrar

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

Colantonio, A. & Dixon, T. (2011) Urban Regeneration and Social Sustainability: Best Practice from European Cities, Wiley-Blackwell.

 

Couch, C., Fraser, C. and Percy, S. (2003) Urban Regeneration in Europe, Blackwell.

 

Hall, T. (2006) (3rd ed.)Urban Geography, Routledge, London and New York.

Large Scale Urban Development Projects in Europe (2007) Institute for Urban Planning and Development for the Ile-de-France-Region.

 

Özdemir, D. (2010) (ed.) Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Publishing, Ankara

 

Özden, P. (2008) Kentsel Yenileme, İmge Publishing, İstanbul

 

Tallon, A. (2010) Tallon, A. (2010) Urban Regeneration in the UK, Routledge, London 

 

Journal of Urban Regeneration and Renewal

Diğer Kaynaklar 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

1

20

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

 

 

Proje

 

 

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

1

50

Diğer

 

 

Final sınavı

1

30

Final Sınavının Ağırlığı

 

30

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

70

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

 

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

X

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

 

 

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

X

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

X

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Kısa Sınav

 

 

 

Ödevler/çeviri çalışmaları

 

 

 

Sunum/Seminer Hazırlama

1

1

1

Ara sınavlar

1

1

1

Proje

 

 

 

Laboratuvar

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25

 

 

5,2

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

5