Ders Kodu: 
ARCH 447
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
20.yüzyılın ikinci yarısından bugüne Avrupa ve Amerika’daki kentleşme sürecinin dinamiklerini çalışmak; Batı dünyasındaki büyük ölçekli yenileme ve dönüşüm projelerini analiz etmek; Türkiye’deki konut sunumu ve kentleşme dinamiklerini çalışmak; Türkiye ve Avrupa’daki yenileme ve dönüşüm projelerini karşılaştırmak, iklim değişikliği ve sosyal sürdürülebilirlik konularında yapılmış yurtdışı örnekleri incelemek
Dersin İçeriği: 

Avrupa’daki kentleşme süreci; Türkiye ve Avrupa’daki konut sunumu; Avrupa ve Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Öğrenciler akademik araştırma yapabilir ve bunu uygun grafik teknikler kullanarak sunabilirler 

3, 5, 6

1,2,3,4,6

C, D

  1. Öğrenciler Batı’da uygulanmış yenileme ve dönüşüm projelerini değerlendirebilirler

3, 5, 6

1,2,3,4,6

C, D

  1. Öğrenciler Türkiye’deki konut sunum ve kentleşme dinamiklerini değerlendirebilirler

3, 5, 6

1,2,3,4,6

C, D

  1. Öğrenciler Avrupa ve Türkiye’deki yenileme ve dönüşüm projelerini karşılaştırabilirler

3, 5, 6

1,2,3,4,6

C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta 

Konular 

Ön Hazırlık

1

Derse giriş

arkaplan- I: Batı’daki ekonomik sorunlar ve kent  

 

2

arkaplan – II: Avrupa ve Amerika’da yeni kentsel ekonomi

Kentsel politika ve değişen kent

Ders notları

3

Kentsel değişim ve Avrupa ve Amerika’daki yeni kent formları

Ders notları

4

Kent imajının değişimi, turizm, eğlence ve kültür-eksenli dönüşüm

Ders notları

5

Sosyal sürdürülebilirlik ve Barcelona deneyimi 

Ders notları

6

Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik 

Ders notları

7

Ara sınav  

 

8

Sosyal konular, kentsel dönüşüm ve sosyal sürdürülebilirlik

Ders notları

9

Konut eksenli dönüşüm ve soylulaşma; Avrupa’daki kentsel dönüşüm projelerinin başarıları ve başarısızlıkları 

Ders notları

10

Türkiye’deki konut ve kentleşme deneyimi 

Ders notları

11

Türkiye’de kentsel yenileme ve dönüşüm ile ilgili yeni yasalar ve uygulama sorunları

Ders notları

12

Öğrenci sunumları – I : Avrupa’daki kentsel yeniden geliştirme, dönüşüm projeleri 

SUNUMLAR 

13

Öğrenci sunumlar – II Avrupa’daki kentsel yeniden geliştirme, dönüşüm projeleri

SUNUMLAR

14

Öğrenci sunumları – III : Avrupa’daki kentsel yeniden geliştirme, dönüşüm projeleri

SUNUMLAR 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu  

Colantonio, A. & Dixon, T. (2011) Urban Regeneration and Social Sustainability: Best Practice from European Cities, Wiley-Blackwell.

 

Couch, C., Fraser, C. and Percy, S. (2003) Urban Regeneration in Europe, Blackwell.

 

Hall, T. (2006) (3rd ed.)Urban Geography, Routledge, London and New York.

Large Scale Urban Development Projects in Europe (2007) Institute for Urban Planning and Development for the Ile-de-France-Region.

 

Özdemir, D. (2010) (ed.) Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Publishing, Ankara 

 

Özden, P. (2008) Kentsel Yenileme, İmge Publishing, İstanbul

 

Tallon, A. (2010) Tallon, A. (2010) Urban Regeneration in the UK, Routledge, London  

 

Journal of Urban Regeneration and Renewal

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları 

Sayı 

Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav

1

%10

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

   

Proje

   

Laboratuvar

   

Arazi Çalışması

   

Seminer ve Sunum

1

%40

Diğer

   

Final sınavı

1

%50

Final Sınavının Ağırlığı

 

%50

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

%50

Toplam 

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

         

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

         

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

     

X

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

         

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

     

X

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

     

X

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

         

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

         

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

         

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

         

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

         

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

         

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

         

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

         

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

         

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

         

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

         

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

         

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

         

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

         

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

         

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

         

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi 

         

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

         

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

         

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

         

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

         

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

         

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

         

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Kısa Sınav

     

Ödevler/çeviri çalışmaları

     

Sunum/Seminer Hazırlama

1

1

1

Ara sınavlar

1

1

1

Proje

     

Laboratuvar

     

Arazi Çalışması

     

Diğer

     

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

1

1

Toplam İş Yükü

   

130

Toplam İş Yükü / 25

   

5,2

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

   

5

Hiçbiri