Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.
Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışı muassır medeniyet zemini olarak değerlendirmeyi kavrar. 1,2,3 A,B
Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında çıkmış yaşam biçimlerini kendi tekillikleri içerisinde değerlendirip her birinin çok zengin ve özgün olduğuna ilişkin bilgiyi kazanır; ve bu bağlamda kültürleri anlamada barışçıl bir dil geliştirir.  1,2,3 A,B
Toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama kültürüyle ortaya çıkan, adalet eşitlik ve etik değerlerinin  önemini kavrama ve davranışa dönüştürme becerisini edinir. 1,2,3 A,B
Tarihsel bağlamları içerisinde sanat ve estetik süreçlerin oluşum, değişim ve aktarım dinamiklerini anlama ve bunları kültürel zenginlik olarak değerlendirme becerisini edinir. 1,2,3 A,B
Öğrencinin edindiği bilgi birikimi doğrultusunda soru sorarak, sorgulayarak, neden sonuç ilişkisi kurarak küreselleşme gibi insanı düzleştiren bugüne ait kavramlara eleştirel bakma becerisini edinir. 1,2,3 A, B
Tarih yazınında görülen ‘Batı Merkezli’, basamaklı Uygarlık anlayışından farklı olarak çok merkezli uygarlık anlayışı doğrultusunda Türk Dünyası ve Doğu Dünyası gibi kavramsal çerçevelerin de değerini anlama becerisini edinir.   1,2,3 A, B

Dersin Akışı

Hafta Konular: Ön Hazırlık
1 Erken Dönem Uygarlıkları I: Neolitik Devrim, Sümer, Elam, Dravid,  Mısır ve Akad; Erken Dönem Türk Uygarlığının Diğer Uygarlıklarla İlişkileri  
2 Erken Dönem Uygarlıkları II: Hindistan, Çin, Türk   
3 Akdeniz Kültür Havzası I: Grek ve Roma ve Türk izleri  
4 Akdeniz Kültür Havzası II  
5 Batı Avrupa ‘Orta’ Çağları: Krallar, Şövalyeler, Köylüler, Papazlar, Azizler, Tüccarlar, Yahudiler (500-1400) Ortaçağ Döneminde Türk Uygarlığı  
6 Doğu’ Kültür Dünyası: Halifelik, Sultanlık, İmparatorluk, Tüccarlık, Âlimler, Sanatçılar, Patrikler, Kentliler-Köylüler, Seyyahlar; İslam Dünyasında Bilim ve Felsefe  (500-1400);  İlk Müslüman Türk Devletleri  uygarlıkları  
7 ARA SINAV  
8 Avrasya Dünyası 500-1400 (I)-Türk, Moğol ve Çin Uygarlıkları; Akhunlar  Göktürkler Uygurlar  Moğol İmparatorluğu ve Ardıllarında uygarlık Avrasya dünyası 500-1400 (II)-Türk, Moğol ve Çin uygarlıkları;Hazar İmparatorluğu Tuna Bulgarları İdil Bulgarları Deşt-i Kıpçak devletlerinde uygarlık; “Türk –Slav” Uygarlık Bağlantıları  
9 Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (I) 1400 -1800: Rönesans, Bilimsel Devrim, Avrupa Merkantilizmi, Okyanus Ötesi Sömürgeler, İlk Küreselleşme;Yeni İnsan Kavrayışı: Cemaat’ten Bireye;Rönesans’ın Temelinde Doğu Etkileri; Bilim: Evren’in Yasalarını Bulma;Hindistan’a Yelken Açma; Akdeniz’den Okyanuslara;Türk Uygarlığı: Bilim, Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sanat alanlarında Yeni Oluşumlar  
10 Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (II) 1400 -1800: Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi ;Aydınlanma;Fransız Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri  
11 Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi ;Aydınlanma;Fransız Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri  
12 Yeni  Dünya Düzeni (Modernite) (I): Müteşebbisler, Sanayiciler, İşçiler, Sendikacılar, Sömürge Valileri; Kültürel Değişim  
13 Yeni Dünya Düzeni (Modernite) (II): Vatandaşlar, Seçmenler, Parlamenterler, İdeologlar;Parlamenter Düzene Doğru; 19. Yüzyıl Hâkim İdeolojileri ve uygarlık ilişkileri  
14 21inci yüzyılda ana temalarda uygarlık eğilimleri  

 

Kaynaklar

Dersin Temel Kaynakları
  1. Taşağıl, Ahmet. 2013. Kök Tengri’nin Çocukları. İstanbul. Bilge Kültür Sanat

                 (Kaynaklar Üniversitemiz kitabevinden edinilebilir)

Değerlendirme Sistemi

Ara Sınav 1 40
     
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Toplam   100
Sınav değerlendirmelerinde konferans içeriklerinin ağırlığı %25 olacaktır.

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Felsefe alanındaki akademik çalışmalarda başarılı olabilmek için gereken temel kavramları ve çözümleme yöntemlerini kavrar.   X      
2
Başarılı bir felsefe kariyeri için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü bakış, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine kavuşur.
    X    
3 Etkili iletişim kurabilir, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı olur, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilir, girişimci ruha sahiptir, sorumluluk duygusu gelişmiştir, felsefe alanında özgün fikirler üretir, etik ilkelere bağlıdır.       X  
4
Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürme yetkinliğine ulaşır.
      X  
5 Mesleki ve sosyal etik bilinci kazanır.         X
6 Felsefe alanındaki uygulamalar için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini edinir.   X      
7

 

Felsefe tarihine ilişkin temel bilgileri edinir.     X    
8 Felsefe tarihinin metinlerini orjinal dilinden takip edebilecek kadar klasik dil ve en az bir modern dil bilgisine sahip olur. X        
9

 

Felsefe alanındaki problemleri felsefe tarihindeki yeri içerisinde saptar, tanır, kavrar ve tartışır.         X
10 Felsefe alanında farklı dillerden metinleri okuma, anlama, çözümlemede yetkinlik geliştirir. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Arasınav 1 1 1
Sunum 0 0 0
okuma notları 1 1 1
Son sınav 1 1 1
Dönem ödevi 0 0 0
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3

 

1