Ders Kodu: 
ARCH 315
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kentsel tasarıma giriş ve temel ilkelerin öğretilmesi. Öğrencilerin iklim değişikliği, sürdürülebilir kentler, eko-kentler, sağlıklı kentler ve akıllı kentler ve benzeri konularda araştırma yaparak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmaları ve seçili bir alanda sürdürülebilirlik ilkelerini de gözeterek bir kamusal alan (meydan, park, parklet, vb) tasarlama becerisini kazanmaları.
Dersin İçeriği: 

Kentsel tasarıma yönelik temel bilgilerin edinilmesi, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, eko kentler, akıllı kentler, sürdürülebilir kentsel tasarım örneklerini araştırma ve oluşturma

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Kentsel çevrenin bileşenlerini çözümleyebilme becerisi kazanma

11

1, 2, 3, 5, 6, 7

D

2. Kentsel tasarım takımının bir parçası olarak projeye katılım ve birlikte çalışma becerisi kazanma

23

1, 2, 3, 5, 6, 7

B

3. Sürdürülebilirlik konusunda bilgilenerek bu konu çerçevesinde araştırma yapma ve bu çerçevede bir kentsel tasarım projesini konsept düzeyde tasarlama

3, 4, 8, 23

5, 6

B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Alan analizinin temel parametrelerinin tanıtımı, GZFT analizi

 

2

Kent imajı, algı ve zihin haritaları, mekân oluşumu

 

3

Ulaşım sistemleri, bisiklet yolları, standartlar

 

4

Otoparklar, yaya paylaşımlı yollar, yayalaştırma

 

5

Kentsel tasarımın görsel boyutu, kent mobilyaları

 

6

Kentsel açık alanlar için tasarım ilkeleri: meydanlar, yaya alanları, sokaklar, parklar

 

7

İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve kentsel tasarım, eko-kentler

 

8

Grup sunumları: Sürdürülebilir kentler ve kentsel tasarım ilkeleri, eko-kentler, akıllı kentler, herkes için tasarım (inclusive design), sağlıklı kentler için kentsel tasarım ilkeleri

 

9

Grup sunumları: Sürdürülebilir kentler ve kentsel tasarım ilkeleri, eko-kentler, akıllı kentler, herkes için tasarım (inclusive design), sağlıklı kentler için kentsel tasarım ilkeleri

 

10

Yer kurma (placemaking) ilkeleri

 

11

Kentsel tasarımın sosyal boyutu

 

12

Konut alanları tasarımı ilkeleri

 

13

Verilen bir kentsel tasarım problemi üzerinde grup çalışması, konsept tasarımı üzerine kritikler (final proje teslimine hazırlık)

 

14

Verilen bir kentsel tasarım problemi üzerinde grup çalışmaları, konsept tasarımı üzerine kritikler (final proje teslimine hazırlık)

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

Biddulph, M. (2007) Introduction to Residential Layout, London: Elsevier

GLC (1980) An introduction to Housing Layout, London: The Architectural Press.

Erpi, F. (1980) Urban Traffic Planning, METU, Ankara.

Gehl, J. and Gemzoe, L (2000) New City Spaces, Danish Architectural Press, Copenhagen

Marcus, C. C  and Francis, C. (eds) (1998) People Places: Design Guidelines for Urban Open Space, Van Nostrand Reinhold, New York

Larice, M. And Macdonald, E. (2007) The Urban Design Reader, Routledge.

Untermann, R. and Small, R. (1977) Site Planning for Cluster Housing, Van Nostrand Reinhold

Carmona, M., Heath, T., Öc, T. and Tiesdell, S. (2003) Public Places – Urban Spaces: A Guide to Urban Design, Architectural Press, Elsevier.

Diğer Kaynaklar 

Ersoy, M.  Kentsel Alan Kullanım Normları, ODTÜ, Ankara

Krier, R. (1984) Urban Space, Academy Editions, London.

Reid, G.W. (1987) Landscape Graphics, New York: Watson-Guptill Publications.

http://www.carfree.com; http://www.carfree.com/cpix/category.html

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar -
Ödevler Ara Ödev
Sınavlar Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

 

 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

1

50

Proje

 

5

Laboratuar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer

 

 

Final sınavı

1

50

Final Sınavının Ağırlığı

 

50

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

50

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

 

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

X

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

 

X

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

X

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

X

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

X

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Kısa Sınav

 

 

 

Ödevler/çeviri çalışmaları

 

 

 

Sunum/Seminer Hazırlama

1

8

8

Ara sınavlar

 

 

 

Proje

1

20

20

Laboratuvar

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25

 

 

4,64

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

5

3