Ders Kodu: 
ARCH 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencinin, mimarlık uygulamalarında uyulması gerekli temel yaptırımlar getiren imar mevzuatı ve özellikle içinde geçen kavramlar hakkında bilgilenmesi; dolayısıyla uygulamada uyması gerekli yasa ve yönetmelikleri anlama becerisi ile, imar mevzuatı yönünden uygulanabilir tasarım becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Mimarlık uygulamalarında söz konusu olan yasa ve yönetmelikler ile plan tipleri ve proje onama sürecine dair genel bir sıralamanın yapılması. Uygulama ve mevzuatta kullanılan belirli imar kavram ve terimleri hakkında bilgilendirme ve tanımlamaların yapılması. Dersin İmar uygulama örnekleri ile açıklanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

7

1

A,D

2. Program hazırlama: Bir mimari projeyi emsallere, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara göre değerlendirebilme

19, 28

1, 2, 3

A,D

3. Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

27

1, 2, 3

A,D

4. Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

29

1, 2, 3

A,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: Dersin konusunun ve içeriğinin genel tanıtımı

İmar konuları ile ilgili genel yasalar ve aralarındaki ilişkiler

 

2

İmar planı ve tiplerinin tanımlanması,  aralarındaki farkların açıklanması, plan onama süreçleri. Planlama İlkeleri

Özet ders notları Görsel föyler

3

İmar ve Planlama konusu içinde sorumluluk taşıyan ilgili kurumlar İmar planlarında kullanılan önemli sınır çizgileri

Özet ders notları Çizimler

4

UYGULAMA

Açıklayıcı Soru Föyü

5

İmarla ilgili yasa, yönetmelik ve planlama disiplininde geçen önemli kavramlar

Özet ders notları

6

UYGULAMA

Açıklayıcı Soru Föyü

7

ARA SINAV 

Çizimler

8

İmar Yasasındaki 18. Maddenin açıklanması. Örnekle açıklama.

Açıklayıcı Soru Föyü

9

UYGULAMA

 

10

Mevcut imar yasalarında geçen önemli, özel maddelerin açıklanması ve Parselasyonsuz alanlarla ilgili planlama kavramları

Özet ders notları Görsel föyler

11

UYGULAMA

Açıklayıcı Soru Föyü

12

Uygulamada karşılaşılan mevzuatla ilgili örnekler

Çizimler

13

UYGULAMA

Açıklayıcı Soru Föyü

14

Genel konuşma ve konular hakkındaki öğrenci sorularının cevaplanması- Tartışma. MAZERET SINAVI

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

Ders Notu /Ders Kitabı

Ünal, Y., İmar Hukuku Ders Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İTÜ Mimarlık Fakültesi Kitaplığı,1983.

Diğer Kaynaklar 

  • Çolak, N.İ., Öngören, G., İmar Planları ve İmar Uygulamalarıİptal Davaları, Öngören Hukuk Yayınları No:4, İstanbul,2014.

  • Kalabalık, H., İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayınları, 8. Baskı,       ISBN: 978-975-02-4494-0, İstanbul,2017.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 Örnek Föyler

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

1

20

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

 

 

Proje

 

 

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer: Kısa Sınav

5

40

Final sınavı

1

40

Final Sınavının Ağırlığı

 

40

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

60

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

 

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

 

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

 

 

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

X

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

X

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

X

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

X

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

1

14

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Kısa Sınav

5

2

10

Uygulama

14

2

28

Ödevler/çeviri çalışmaları

 

 

 

Sunum/Seminer Hazırlama

 

 

 

Ara sınavlar

1

3

3

Proje

 

 

 

Laboratuvar

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Diğer    (Çevresel örnek inceletme)

10

1

10

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25

 

 

4,36

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

4

3