Ders Kodu: 
ARCH 328
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Yapı Bilgi Modelleme (BIM) kavramı üzerinden mimari tasarımların 2D ve 3D olarak görselleştirilmesi ve sunum haline getirilmesi.
Dersin İçeriği: 
 • Yapı bilgi modelleme (BIM) kavramını anlamak ve tarihsel süreci
 • Yapı elemanları hiyerarşi kurmak
 • Taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanları tanımlamak
 • Tesisat ve diğer bileşenleri eklemek
 • AutoCad dosyaları ile ilişki kurmak
 • Footprint ve Extrusion Roof’lar ile çalışmak
 • Merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarını eklemek
 • Orientation, Project North ve True North kullanımı
 • Yazı ve ölçü stili tanımlamak
 • Workset oluşturmak
 • Akıllı bileşen tanımlamak
 • Referans düzlem, parametre ve sınırlama tanımlamak
 • Kavramsal kütle modeli oluşturmak
 • Çıkış almak ve PDF oluşturmak
 • Malzeme, ışık ve render ayarları yapmak
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bir mimari projeyi 2D olarak çizebilme.

2

1, 2, 5

A, C, D

Bir mimari projeyi 3D olarak modelleyebilme.

2

1, 2, 5

A, C, D

Topoğrafik ölçümü verilen araziyi 2D olarak çizebilme ve 3D olarak modelleyebilme.

2

1, 2, 5

A, C, D

Bir mimari projenin vaziyet planını düzenleyebilme.

2

1, 2, 5

A, C, D

Bir mimari projeyi standartlara uygun ve imal edilebilir biçimde hazırlayabilme.

2

1, 2, 5

A, C, D

Bir mimari projenin foto-gerçekçi sunumunu hazırlayabilme.

2

1, 2, 5

A, C, D

   

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta 

Konular 

Ön Hazırlık

1

Yapı bilgi modelleme (BIM) kavramını anlamak ve tarihsel sürecinin anlatılması.

 

2

Yapı elemanları ile hiyerarşi kurarak taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanlarının tanımlanması.

 

3

Tesisat ve diğer bileşenlerin eklenmesi.

 

4

AutoCad dosyaları ile ilişki kurulması.

 

5

Footprint ve Extrusion Roof’lar ile çalışmak.

 

6

Merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarının eklenmesi.

 

7

Orientation, Project North ve True North kullanımının anlatımı.

 

8

Yazı ve ölçü stili tanımlanması. workset oluşturulması.

 

9

ARA SINAV

 

10

Akıllı bileşen tanımlanması.

 

11

Referans düzlem, parametre ve sınırlamanın tanımlanması.

 

12

Kavramsal kütle modelinin oluşturulması.

 

13

Çıktı almak ve PDF oluşturmak.

 

14

Malzeme, ışık ve render ayarları yapılması.

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu   -
Diğer Kaynaklar  
 • Baykal, G., Aydın, U., 2019, REVIT Architecture 2019, ABAKÜS Yayıncılık, İstanbul.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları 

Sayı 

Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav

2

40

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

5

20

Proje

   

Laboratuvar

   

Arazi Çalışması

   

Seminer ve Sunum

   

Diğer

   

Final sınavı

1

40

Final Sınavının Ağırlığı

 

40

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

60

Toplam 

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

         

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

       

X

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

         

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

         

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

         

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

         

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

         

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

         

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

         

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

         

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

         

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

         

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

         

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

         

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

         

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

         

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

         

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

         

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

         

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

         

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

         

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

         

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi 

         

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

         

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

         

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

         

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

         

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

         

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

         

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Kısa Sınav

2

4

8

Ödevler/çeviri çalışmaları

5

2

10

Sunum/Seminer Hazırlama

     

Ara sınavlar

     

Proje

     

Laboratuvar

     

Arazi Çalışması

     

Diğer

     

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25

 

 

4,80

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

5

Hiçbiri