Ders Kodu: 
ARCH 111
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere mimari mekanın niceliksel ve niteliksel özelliklerinin anlatılarak, mimari tasarımda, doğal, tarihi, kültürel ve kentsel bağlam içinde basit tasarım problemlerinin çözülmesi adına tasarım yapabilme becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Mekanın niteliksel ve Niceliksel Özelliklerinin Anlatımı

Doğal, Tarihi, Kültürel Ve Kentsel Çevrelerin Anlaşılması Ve Değerlendirilmeleri Amacıyla Gezilerin Yapılması

Mekansal Verilerin Analizi ve Temsil Yöntemleri

Farklı Bağlamlarda Mimari Tasarım Problemlerine Yaklaşımlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Farklı bağlamlar içerisinde mimari mekan tasarımı yapabilme becerisi kazanma

1,4,10

1,2,3,5,7

C,B

Mekan ve mekanın yer aldığı bağlamı sorgulama, analiz etme ve sonuçları uygun temsil aracı ile ifade etme becerisi kazanma

1,4,10

1,2,3,5,7

C,B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Mekanın Niceliksel ve Niteliksel Özelliklerini Anlamak:

Haritalama Çalışması

Alan Gezisi-1

 

2

Mekanın Niceliksel ve Niteliksel Özelliklerini Anlamak:

Haritalama Çalışması – Sonuçların Sunumu ve Tartışma

 

3

Doğal Çevre İçinde Tasarım: Kişisel Mekanı Tasarlamak

Alan Gezisi -2

 

4

Doğal Çevre İçinde Tasarım: Kişisel Mekanı Tasarlamak

 

5

Doğal Çevre İçinde Tasarım: Kişisel Mekanı Tasarlamak

 

6

Ara Jüri-1

 

7

Tarihi ve Kültürel Çevre İçinde Tasarım: Kentsel Boşluğu Doldurmak

Alan Gezisi -3

 

8

Tarihi ve Kültürel Çevre İçinde Tasarım: Kentsel Boşluğu Doldurmak

 

9

Tarihi ve Kültürel Çevre İçinde Tasarım: Kentsel Boşluğu Doldurmak

 

10

Ara Jüri-2

 

11

Kentsel Çevre İçinde Tasarım: Kamusal Mekanı Tasarlamak

Alan Gezisi -4

 

12

Kentsel Çevre İçinde Tasarım: Kamusal Mekanı Tasarlamak

 

13

Kentsel Çevre İçinde Tasarım: Kamusal Mekanı Tasarlamak

 

14

Kentsel Çevre İçinde Tasarım: Kamusal Mekanı Tasarlamak

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

-

Diğer Kaynaklar 

The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Juhani Pallasmaa

Architecture and Disjunction, Bernard Tschumi

Atmospheres, Peter Zumthor

Analysing Architecture, Simon Unwin

Elements of Architecture, Rem Koolhaas

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

-

Ödevler

Okumalar her hafta paylaşılacaktır.

Sınavlar

1. Çalışma İçin Sunum-Tartışma, 2 Ara Jüri, 1 Final Jürisi yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

2

%40

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

 

 

Proje

 

 

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

1

%10

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)

 

 

Final sınavı

1

%50

Final Sınavının Ağırlığı

 

%50

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

%50

Toplam

 

%100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

X

 

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

 

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

X

 

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

X

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

6

84

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Kısa Sınav

-

-

-

Ödevler/çeviri çalışmaları

-

-

-

Sunum/Seminer Hazırlama

1

6

6

Ara sınavlar

2

6

12

Proje

-

-

-

Laboratuvar

-

-

-

Arazi Çalışması

-

-

-

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

164

Toplam İş Yükü / 25

 

 

6,46

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

6

 

1