Ders Kodu: 
ARCH 335
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, form, mekan ve strüktür tasarımında parametrik ilişkilerin anlatılarak, öğrencilerin tasarım süreçlerinde parametrelere dayanan bir mimari kurguyu, bilgisayar yardımıyla oluşturabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Bu süreçte bilgisayardan yararlanılarak güncel bir yazılımın öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriğini, algoritmik ve parametrik tasarım; mimari tasarım bilgisinin parametreler yardmıyla algoritmik bir akış içerisinde yorumlanması; tasarım sürecinde ürünü ortaya çıkaran bileşenler ve bileşenler arasındaki ilişkinin bilgisayar ortamında kurgulanması oluşturmaktadır. Bu derste farklı ölçeklerde birçok parametrik tasarım ürünü incelenerek tasarım süreci anlaşılmaya ve örneklerin parametrik modeli ortaya çıkarılmaya çalışılır. Ders sonunda öğrenciler bir yazılım yardımıyla kendi tasarımlarını oluşturmak için parametrik bir tasarım süreci kurgular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tasarım problemini, parametreler yardımıyla kurgulayarak algoritmik bir akış ile ifade edebilme

1,3,5

A,C

Esnek ve parametrelere dayanan form, mekan ya da strüktür tasarlayabilme becerisi kazanma

2,4

1,3,5

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta 

Konular 

Ön Hazırlık

1

Kavramların Tanıtılması: Parametre, Algoritma, Parametrik Tasarım 

Parametrik Tasarım Örnekleri ve Bu Örneklerdeki Parametrik İlişkilerin İncelenmesi

 

2

Parametrik Tasarımda Kullanılan Dijital Araçların 

Tanıtılması: Rhino-Grasshopper İlişkisi ve Arayüzün Tanıtılması

 

3

Parametrik Tasarımda  Matematiksel İşlemler

 

4

Parametrik Tasarımda Kullanılan Veri Türleri ve Veriler Üzerinde İşlemler (Veri Listeleri)

 

5

Parametrelerle Nokta Oluşturma

 

6

Parametrelerle Nokta Oluşturma

 

7

Ara Sınav Haftası 

 

8

Parametrelerle Eğri Oluşturma

 

9

Parametrelerle Yüzey Oluşturma

 

10

Parametrelerle Yüzey Oluşturma

Final Projesine Hazırlık

11

Final Projesi Tasarımı – Sınıf İçi Çalışma

 

12

Final Projesi Tasarımı – Sınıf İçi Çalışma

 

13

Final Projesi Tasarımı – Sınıf İçi Çalışma

 

14

Final Projesi Tasarımı – Sınıf İçi Çalışma

Final Projesi Pafta Teslimi (A3)  +  Sunumu 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu  

-

Diğer Kaynaklar  

*AD READER: Computational Design Thinking. Eds. Achim Menges, Sean Ahlquist, 2011.

*Algorithmic Architecture. Kostas Terzidis, 2006.

*Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing, Branko Kolarevic, 2003.

*From Control to Design: Parametric /Algorithmic Architecture. Eds. M. Meredith, Aranda-lasch, M. Sasaki, 2008.

*Grasshopper İle Parametrik Modelleme, Tuğrul Yazar, Serkan Uysal, 2016.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

Sınıf içi uygulamalar ve ödevler duyurulacaktır. 

Sınavlar

Ara Sınav + Final Projesi (A3 Pafta Teslimi ve Sunumu)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları 

Sayı 

Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav

1

%40

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

-

-

Proje

-

-

Laboratuvar

-

-

Arazi Çalışması

-

-

Seminer ve Sunum (Final Projesinin Sunumu Şeklinde Olacaktır)

-

-

Diğer (Dönem içi Çalışmaları) 

-

-

Final sınavı (Final Projesinin Teslimi Şeklinde Olacaktır)

1

%60

Final Sınavının Ağırlığı

 

%60

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

%40

Toplam 

 

%100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

         

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

     

x

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

     

x

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

   

x

   

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

         

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

         

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

         

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

         

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

         

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

         

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

         

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

         

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

         

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

         

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

         

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

         

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

         

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

         

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

         

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

         

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

         

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

         

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi 

         

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

         

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

         

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

         

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

         

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

         

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

         

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Kısa Sınav

-

-

-

Ödevler/çeviri çalışmaları

-

-

-

Sunum/Seminer Hazırlama

1

4

4

Ara sınavlar

1

4

4

Proje

-

-

-

Laboratuvar

-

-

-

Arazi Çalışması

-

-

-

Diğer

-

-

-

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

4

4

Toplam İş Yükü

   

124

Toplam İş Yükü / 25

   

4,96

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

   

5

Hiçbiri