Ders Kodu: 
ARCH 413
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders ile öğrenciler; -Etik ve mesleki alanlardaki sorumlulukları yerine getirebilir -Mühendisliğin ve mimarlığın etkisini sosyal ve küresel boyutta kavrayabilir -Etik kurallarla kapsanan risk ve güvenlik boyutunda evrensel değerler kazanabilir -Etik olayları amaçlayan olayları bağlamında değerlendirebilir. -Etkili haberleşmeyle ilgili bir vaka çalışması veya senaryo sunabilir ve etik uyumsuzlukları evrensel değerler bağlamında analiz edebilir.
Dersin İçeriği: 

Ders içeriğinin tanımı. Felsefede ahlaki değerler. Etik tanımları. Etik tarihi ve teorisi. Etiğin temel hipotezi. Etiğin temelleri. Mühendislik ve mimarlıkta etik nedir? ahlak ve ahlaki değerler nedir? Ahlak teorileri. Etikte sorumluluk ve iyilik. Mühendislik ve mimarlıkta deneysel yaklaşımlar. risk ve güvenlik kavramları. Varsayım ve gerçeğin değerlendirilmesiyle riski azaltma. Mesleki sorumluluk ve işveren izni. Örnek olay incelemeleri üzerinde çalışır. İş arkadaşları arasında etik ilkeler. Mühendis ve mimarların hakları. Takım çalışmasının sunumu

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. 1) Etik ve mesleki alanlarda sorumluluk alabilme

24,29

1,2,3

C

  1. 2) mühendislik ve mimarlığın etkisini sosyal ve küresel boyutta kavrayabilme

24,29

1,2,3

C

  1. 3) Etik kurallarla kapsanan risk ve güvenlik boyutunda evrensel değerler kazanma

24,29

1,2,3

C

  1. 4) Etik eserler çerçevesinde olayları bağlamında değerlendirebilme

24,29

1,2,3

C

  1. 5) Etkili iletişim ile bir vaka çalışması, tasarım veya teklif projesi sunabilir, etik uyumsuzlukları evrensel değerler bağlamında analiz edebilme

24,29

1,2,3

C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta 

Konular 

Ön Hazırlık

1

Ders içeriğinin tanımı. Felsefede ahlaki değerler. Etiğin tanımı.

Ders notları ve Seminer

2

Etik tarihi ve teorisi. Etiğin temel hipotezi. Etiğin temelleri

Ders notları ve Seminer

3

Mühendislik ve mimarlıkta etik nedir? ahlak ve ahlaki değerler nedir? Ahlak teorileri.

Ders notları ve Seminer

4

Etikte sorumluluk ve iyilik. Mühendislik ve mimarlıkta deneysel yaklaşımlar.

Ders notları ve Seminer

5

Risk ve güvenlik kavramları. Varsayım ve gerçeğin değerlendirilmesiyle riski azaltma.

Ders notları ve Seminer

6

Mesleki sorumluluk ve işveren izni.

Ders notları ve Seminer

7

Örnek olay incelemeleri üzerinde çalışmalar

Ders notları ve Seminer

8

 

İş arkadaşları arasındaki etik ilkeler

Ders notları ve Seminer

9

Mühendis ve mimarların hakları

Ders notları ve Seminer

10

Takım çalışmalarının sunumu

Ders notları ve Seminer

11

Takım çalışmalarının sunumu

Ders notları ve Seminer

12

Takım çalışmalarının sunumu

Ders notları ve Seminer

13

Takım çalışmalarının sunumu

Ders notları ve Seminer

14

Takım çalışmalarının sunumu

Ders notları ve Seminer

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu  

1. Akarsu, B. Ahlak Öğretileri, İnkılap Kitapevi, 1998.

2. Annemaire Pieper, Eyiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999.

3. Carl, Mitcham, R. Duval, Engineering Ethics, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000, p.131

4. Donald Christiansean Engineering Excellence: Cultural and Organizations factors IEEE Spectrum, IEEE Press, New York. 1987

5. Felicity Haynes, Eğitimde Etik, Ayrıntı yayınları. 2002

6. Immanuel Kant, Ethica: Etik üzerine dersler. Pencere yayınları, 2003.

7. Kuçuradi, İ. Felsefi etik ve meslek etikleri. Türkiye felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2000. S.23

8. Mantelli Muray, I, Ethics and Professionalism in Engineering Macmillan, New York, 1964.

9. Mengüşoğlı, T. felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, 1983.

10. Michael davis, Thinking like an engineer: Studies in ethics of a prefession. New York, Oxford Univerity Press, 1998, s.240

11. Mike W. Martin, Roland Schinzinger, Ethics in Engineering, McGraw-hill, New York, 1989.

12. Roland Schinzinger, Mike W. Martin, Introduction to engineering ethics, McGraw-hill, Boston, 2000.

13. Seyhan Uğur Onbaşıoğku, Mühendislik etiği, Doğa Yayıncılık, 2003.

14. TMMOB Eğitim Sempozyumu Etik Eğitimi Paneli Bildirisi, İstanbul, 1998.

15. TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı mesleki davranış ilkeleri metinleri, Ankara, 2001.

16. TMMOB EMO Etik Komisyonu Etik, Ahlak ve Mesleki Davranış İlkeleri, Ankara, 2003

Diğer Kaynaklar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları 

Sayı 

Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav

-

-

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

-

-

Proje

-

-

Laboratuvar

-

-

Arazi Çalışması

-

-

Seminer ve Sunum

1

50

Diğer

-

-

Final sınavı

1

50

Final Sınavının Ağırlığı

 

50

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

50

Toplam 

 

100

Ders Kategorisi

Uzmanlık/Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

         

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

         

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

         

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

         

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

         

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

         

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

         

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

         

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

         

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

         

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

         

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

         

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

         

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

         

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

         

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

         

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

         

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

         

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

         

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

         

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

         

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

         

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi 

         

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

     

X

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

         

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

         

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

         

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

         

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

       

X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Kısa Sınav

-

-

-

Ödevler/çeviri çalışmaları

-

-

-

Sunum/Seminer Hazırlama

1

9

9

Ara sınavlar

1

3

3

Proje

-

-

-

Laboratuvar

-

-

-

Arazi Çalışması

-

-

-

Diğer

-

-

-

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

3

3

Toplam İş Yükü

   

104

Toplam İş Yükü / 25

   

4.52

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

   

5

Hiçbiri