Ders Kodu: 
ARCH 435
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders, ütopya kavramının epistemolojik ve kuramsal kökenlerini tartışmayı, kavramın antikçağ döneminden post-sanayi toplumu ütopyalarına kadar geçirmiş olduğu değişimi mimari ütopyalar ile ilişkilendirerek aktarmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, ütopya kavramını tanımlayan yaklaşımları disiplinlerarası bir bakış açısı ile irdelemekte, konuyu mekansal, sosyal, kültürel ve zamansal olarak geniş bir çerçevede tartışmaktadır. 

Antikçağ, Rönesans, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ile post-sanayi toplumu dönemi mimari ütopyaları incelenmekte, 21. yüzyıl ütopya yaklaşımları eleştirel bir yöntem ile yeniden değerlendirilmektedir.

Öğrenciler ütopya kavramını mekan-kent bağlamında disiplinlerarası yaklaşımlar ile okuyarak, günümüz ütopyacı bakış açılarını mimari kuramlar ile bir arada değerlendirme becerisi kazanmaktadır. Ders lisans öğrencileri ve lisansüstü öğrencilerinin seçimine uygundur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrencilerin mimari ütopyalar ile ilgili kuramsal bilgi ve literatüre hâkim olmalarını sağlamak
1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D
  1. Öğrencilerin mimari ütopyalar ile ilgili epistemolojik ve teorik kökenlere ait bilgileri kazanmasını sağlamak ve kazanılan bilgiyi çok disiplinli yaklaşımlar ile yeniden değerlendirebilme becerisini kazandırmak
1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D
  1. Öğrencilerin 21.yy. mimari ütopyaları ve mimarlık kuramları ile ilgili eleştirel düşünce geliştirmelerini sağlamak
1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta  Konular  Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin çatkısının aktarımı ve mimari ütopyaların kısa tarihçesi

 Kuramsal bilginin epistemolojik kurulumu ve mimarlık kuramlarının kısa tarihi 

 
2 Ütopya kavramının epistemolojik kökenleri ve "ütopya tanımı" üzerine tartışmalar  
3 "Ütopyanın potansiyel tanımları"nın "arzu, umut, başkaldırı, rasyonalizm, modelleme, evrensellik, alternatif bir düzen, ideallik, totaliterlik" kavramları çerçevesinde tartışılması  
4 "Ütopyanın potansiyel tanımları"nın "toplum mühendisliği, anti-özgürlikçülük, kent, durağanlık, ilerlemecilik, eşitlikçilik " kavramları çerçevesinde tartışılması

Ütopyanın kökenleri

 
5 İlk ütopyalar

Aydınlanma ütopyaları

 
6 19.yy. ütopyaları  
7 Ara sınav   
8 Modernizm ve 20.yy. ütopyaları  
9 Post-sanayi toplumunda ütopyalar

-Dejenere ütopyalar

-Ekotopyalar

 
10 Post-sanayi toplumunda ütopyalar

-Distopyalar

-Heterotopyalar

Hiper Binalar

 
11 Tartışma: 21. yy ütopyacı yaklaşımlar ve mimarlık kuramları üzerine eleştirel değerlendirmeler konulu öğrenci sunumları -1  
12 Tartışma: 21. yy ütopyacı yaklaşımlar ve mimarlık kuramları üzerine eleştirel değerlendirmeler konulu öğrenci sunumları -2  
13 Tartışma: 21. yy ütopyacı yaklaşımlar ve mimarlık kuramları üzerine eleştirel değerlendirmeler konulu öğrenci sunumları -3  
14 Tartışma: 21. yy ütopyacı yaklaşımlar ve mimarlık kuramları üzerine eleştirel değerlendirmeler konulu öğrenci sunumları -4  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu   Öğrencilerin ders sırasında not almaları ve ilgili kitapları temin etmeleri beklenir. Makalelerden oluşan okuma dosyası öğrenciler ile paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar   Bacon, F. (2010). The New Atlantis. Orgeon: Watchmaker Publishing.

Bauman, Z. (2004). Wasted Lives. Oxford: Polity Press.

Brinton, C. (1967). Utopia and Democracy. In Utopias and Utopian Thought. Boston: Beacon Press.

Ceylan Baba, E. (2020). İdeal Kent Arayışında Mimari Ütopyalar, (Seeking the Ideal City in Architectural Utopias)- in Turkish, YEM Yayın, ISBN: 978-625-7008-02-0.

Davis, J. C. (1983). Utopia & The İdeal Society. Cambridge: Cambridge University Press.

Foucault, M. (2006). “The Utopian Body” in Sensoruium: Embodied Experience, Technology, and contemporary Art, ed. Caroline Jones, Cambridge MIT Press

Foucault, M. (2008). The Birth of Biopolitics. New York: Palgrave Macmillan.

Harvey, D. (2015). Umut Mekanları. İstanbul: Metis Yayınları.

Kateb, G. (1975). Utopia and Its Enemies. London: Collier-MacMillan.

Kolakowski, L. (1982). The Death of Utopia Reconsidered. The Tanner Lectures on Human Values. içinde Utah: University of Utah Press.

Kumar K. Ütopyacılık. )- in Turkish, Ankara: İmge Kitabevi; 2005.

More, T. (2003). Utopia. London: Penguin Classics.

Mumford, L. (1922). The Story of Utopias. New York: Boni & Liveright.

Riesman, D. (1947). Some Observations on Community Plans and Utopia. Yale Law Journal , 57 (2).

Sargent, L. T. (1994). Three Faces of Utopianism. Utopian Studies , 5 (1).

Sargisson, L. (2009). The Curious Relationship Between Politics and Utopia. The Use Value of Social Dreaming. içinde Oxford: Peter Lang.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Dönem içi okumaları pdf dosyası halinde öğrenci ile paylaşılacaktır.
Ödevler 1 dönem içi sunum
Sınavlar 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi 
Ara Sınav 1 %25
Ödev (araştırma-pafta sunumu)    
Proje    
Laboratuvar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum 1 %25
Diğer    
Final sınavı 1 %50
Final Sınavının Ağırlığı   %50
Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   %50
Toplam    100
Ders Kategorisi Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 
No
 
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1 2 3 4 5
1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi         x
2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi          
3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi         x
4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi          
5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,         x
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama          
7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama          
8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama          
9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama          
10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama          
11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi          
12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,          
13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama          
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama          
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama          
16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama          
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama          
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi          
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi          
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi          
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama          
22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama          
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi           
24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama          
25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama          
26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama          
27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama          
28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama          
29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Kısa Sınav      
Ödevler/çeviri çalışmaları      
Sunum/Seminer Hazırlama 1 12 12
Ara sınavlar 1 3 3
Proje      
Laboratuvar      
Arazi Çalışması      
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25     4,64
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5
Hiçbiri