Ders Kodu: 
ARCH 109
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Mimarlığın temel kavramlarının ve bağlamsal oluşumunun incelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, mimarlık alanının temel kavramlarını ve çeşitli boyutlarını içerir ve birinci sınıf öğrencilerine disiplinin entelektüel ve pratik alanları hakkında bilgi sağlar. Ders, mimarlık disiplini ile ilgili geniş bir konu yelpazesini içermektedir: tarih boyunca bir meslek olarak mimarlık; mimarlık tarihinde terimler, kavramlar ve yaklaşımlar; mimarinin çağdaş sorunları; mekan-insan-bağlam ilişkileri; yapı sistemlerinin temelleri, yapı tasarım malzemeleri, yapı ve yapım teknolojileri; mimarlık için tasarım düşüncesi; mimari tasarım süreci ve stüdyo kültürü; ve mimarlık alanında mesleki etik.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Mimari terminolojiyi kullanabilme ve anlama becerisi kazanır.

1, 5, 10

1,2,3,4

A, C

2. Yapılı çevreye dair araştırma yapabilme ve eleştirel yorumlama  

1, 3, 5, 10

1,2,3,4

C

3. Tarihten günümüze mimarlığı meslek ve bir disiplin olarak insanlığın kültürel gelişimi paralelinde, pratik ve düşünsel alanda, iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler ile bir arada düşünebilme yorumlayabilme

1, 5, 10

1,2,3,4

A,C

4. Mimarın toplumsal sorumluluklarını kültürler arası ölçekte düşünebilme

9

1,2,3,4

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş / Dersin Kapsamı      

 

2

Tartışma: Mimarlık Nedir?

 

3

Mimarlık Tarihi ve Teorisi

 

4

Mimarlığın ABC’si (Bölüm 1)

mimarlık ve tasarımın temel kavramları

mimari tasarım unsurları

mekan – insan – bağlam ilişkiler

 

5

Mimarlığın ABC’si (Bölüm 2)

mimarlık ve tasarımın temel kavramları

mimari tasarım unsurları

mekan – insan – bağlam ilişkileri

 

6

Tasarım Dili (Form / Düzen / Geometri)

 

7

Ara Sınav

 

8

Mimarlığın Sınırları

Dönem Ödevi Tanıtım

9

Hareket Sirkülasyon / Gezinti / Fonksiyon Gereksinimleri

 

10

Mimarlıkta Etik ve Estetik

 

11

Mimarlıkta güncel konular (Bölüm 1)

temalar ve kavramlar

zorluklar ve yaklaşımlar

malzemeler, yapı ve teknolojiler

 

12

Mimarlıkta güncel konular (Bölüm 2)

temalar ve kavramlar

zorluklar ve yaklaşımlar

 • malzemeler, yapı ve teknolojiler

Malzeme Ödevi

13

Final Sunumu

 

14

 Final Sunumu ve Teslim

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

Bachelard, G., The Poetics of Space, Beacon Press, 1969.

Baudrillard, J. & Nouvel, J., The Singular Objects of Architecture, University of Minnesota Press, 2002.

Bilgin, İ., Mimarın Soluğu: Peter Zumthor Mimarlığı Üzerine Denemeler, Metis Yayınları, 2016.
Calvino, I., Invisible Cities, 1978.
Ching F., Architecture: Form Space and Order, VNR, New York, 1996.
Ching F., Interior Design, VNR, NY, 1987.
Conrads, U., Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture, The MIT Press, 1975.
Conway and Roenisch., Understanding Architecture, Routledge, 1994.
Curtis, W., Modern Architecture Since 1900, Phaidon, 1982.
Farrelly, L., The Fundamentals of Architecture, Academia, Singapore, 2007.
Fischer, E., The Necessity of Art, Penguin Books, 1959.
Frampton, K., Modern Architecture, A Critical History, Thames & Hudson, 1981.
Giedion S., Space, Time and Architecture, Harvard U Press, 1982. 
Gombrich, E.H., The Story of Art, Phaidon, 1995.
Hays, M., Architecture Theory since 1968, The MIT Press, 2000.
İnceoğlu M. & İnceoğlu, N., Mimarlıkta Söylem: Kuram ve Uygulama, Tasarım Yayın, 2004.
Kahn, L., Louis Kahn: Conversations with Students, Princeton Architectural Press, 1998.
Koolhaas, R., Rem Koolhaas: Conversations with Students, Princeton Architectural Press, 1996.

Kuban, D., Mimarlık Kavramları, YEM Yayın, 2019.

Le Corbusier, Towards a New Architecture, Architectural Press, 1946.

Le Corbusier, Le Corbusier Talks with Students, Princeton Architectural Press, 1999.

Lynch, K., The Image of the City, MIT Press, 1960.

Lynton, N., The Story of Modern Art, Phaidon, 1994.

Pallasmaa, J., The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Wiley, 2005.

Rasmussen, S.E., Experiencing Architecture, The MIT Press,Cambridge, 1982.

Sentürer, A., Mimarlıkta Estetikte Tasarımda Eğitimde Eleştirel Yaklaşım, YEM Yayın, 2004.
Soygeniş, S., Mimarlık- Düşünmek, Düşlemek, Yapı Yayın, İstanbul, 2006.
Sykes, A.K., Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009, Princeton Arch. Press, 2010.

Tanpınar, A.H., Bes Sehir, 1946.
Vitruvius, The Ten Books on Architecture.

Yürekli, H. & Yürekli, F., Mimarlık –Bir Entelektüel Enerji Alanı, YEM Yayın, 2004.

Diğer Kaynaklar 

 • Adım Adım Tasarım Yöntemleri;  Jormakka, K., 2010, YEM Yayın.
 • Adım Adım Tasarım Fikirleri;  Bielefeld,B.; El Khouli, S. ; 2010, YEM Yayın
 • Yapı Dergisi, YEM Yayın.
 • Bina Bilgisine Giriş; Kıran, A., Polatoğlu, Ç., 2011, YTÜ Basım Merkezi.
 • Yaşanan Mimari; Rasmussen, S.E.
 • Mimarlık Kavramları; Kuban, D., Yem Yayın.
 • Sanatın Öyküsü, Gombrich.
 • Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Hasol, D.; YEM Yayın.
 • İngilizce Mimarlık Terimleri Sözlüğü Hasol, D.; YEM Yayın.
 • Form, Space, Order, Ching, F.
 • Visual Dictionary of Architecture, Ching, F.
 • www.archdaily.com
 • www.dezeen.com

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 Kitap, slayt gösterimi 

Ödevler

 Sunumlar ve alıştırmalar

Sınavlar

 2+1

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

1

20

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

10

15

Proje

1

10

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

1

15

Diğer

 

 

Final sınavı

1

40

Final Sınavının Ağırlığı

 

40

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

60

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

X

 

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

X

 

 

 

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

 

 

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

X

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

X

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

X

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

X

 

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Kısa Sınav

 

 

 

Ödevler/çeviri çalışmaları

10

20

30

Sunum/Seminer Hazırlama

1

13

26

Ara sınavlar

1

2

2

Proje

 

 

 

Laboratuvar

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25

 

 

4,64

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

5

1