Ders Kodu: 
ARCH 253
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
12
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Belli bir amaca yönelik tasarım problemini bütüncül olarak ele alarak çözüm geliştirme; doğal ve kültürel çevre koşullarının tasarım içindeki rolünün tartışılması; mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla irdelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Konut Tasarımı; Kavram / Süreç Eskizleri, 1/500 Vaziyet Planı,

1/200-1/100 Konut Tasarımı (planlar, kesitler ve görünüşler), Maketler(1/500 - 1/100)

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Mimari tasarıma yaklaşım için gerekli olan verileri toplayabilir

1,3, 4, 10, 11

3,5

A, C

  1. Tasarım ilkelerini mimari düzeyde uygulayabilir

1,3, 4, 10, 11

5

B, C

  1. Mimari proje konusunun paralelinde uygun örnekleri araştırabilir ve analiz edebilir

1,3, 4, 10, 11

1,2,3

B, C

  1. Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi tasarıma aktarabilir

1,3, 4, 10, 11

5

C

  1. Arazilerin doğal ve yapay özelliklerini göz önünde bulundurarak tasarım yapabilir

1,3, 4, 10, 11

5,6

B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tasarımın tanımlanması, mimari tasarım probleminin ele alınış yöntemleri. Tanımla-Tasarla Yöntemi.

Kullanıcının belirlenmesine yönelik Senaryo kurgulanması

2

BAĞLAM: Tasarımın çevre ile ilişkisinin irdelenmesi, proje arsasının belirlenmesi. Mimari temsiliyet düzleminin ve bu yönde beklenenlerin açıklanması.

Yaşanılan konutun ve çevrenin kritiği

3

Konut kavramının tanımlanması

Alan etüdü(güneş, yönlenme, rüzgâr, manzara, topografya).

Arazi maketinin yapılması

4

Konut kavramının tanımlanması

Konut örneklerinin plan/kesit düzleminde okunması –Proje Okuması 1.Öneri Program oluşturma.

5

Mekân analizleri ve işlev şemasının oluşturulması ve tasarıma giriş. Arsada konumlanma alternatifleri.

Yerleşim Önerisi ve Mekânsal Yerleşim Eskizleri + Kuzey Oku/Ağaç Eskizleri

6

Ara Jüri I

Jüri değerlendirmesi

7

Kullanıcı gereksinimlerinin mekânsal çözümlerdeki rolü

Antropometrik boyutlar ışığında mekânsal çözümleme kritiği.

8

Mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla seçilen alanda ve konuda irdelenmesi

1/200 öneriler, çalışma maketi ve tasarım çizimleri

9

Strüktürün mekânsal çözümlerdeki rolü

Strüktürün mekânsal kurguya etkisine yönelik kritik

10

Mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla seçilen alanda ve konuda irdelenmesi

1/200 veya 1/100 çalışma maketi ve tasarım çizimleri

11

Ara Jüri II

Jüri değerlendirmesi

12

Çekirdek çözümleri

Kritik + Proje Okuması 2

13

Malzeme çözümleri

Kritik + 1/50 Strüktür ve malzemeye yönelik çizimler

14

Tasarımın estetik, fonksiyonel ve teknik final çözümleri

Kritik + Presubmission

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

  1. Projeler/Yapılar 1: Konutlar, YEM Yayın, 2010.
  2. Anderson, J., 2011; Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Dizisi, , Literatür Yayınları.
  3. Anderson, J., 2011; Sunum Teknikleri, Mimarlık Temelleri Dizisi, Literatür Yayınları, 2011.
  4. Ganshirt, C.; Tools for Ideas: Introduction to Architectural Design, Birkhaeuser Verlag AG, Basel, 2007

Diğer Kaynaklar 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 Kitap, slayt gösterimi                                  

Ödevler

 Araştırma Paftaları

Sınavlar

 2+1

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

2

60

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

#

40

Proje

 

 

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer

 

 

Final sınavı

1

40

Final Sınavının Ağırlığı

 

40

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

60

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

X

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

X

 

 

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

X

 

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

X

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

X

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

8

112

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Kısa Sınav

 

 

 

Ödevler/çeviri çalışmaları

14

3

42

Sunum/Seminer Hazırlama

1

10

10

Ara sınavlar

2

10

20

Proje

 

 

 

Laboratuvar

 

 

 

Arazi Çalışması

1

10

10

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

288

Toplam İş Yükü / 25

 

 

11,52

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

12

2