Ders Kodu: 
ARCH 254
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
12
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin proje I dersinden edindiği mekân ve strüktür bilgilerinin yardımıyla, henüz deneyimlemedikleri deneysel ve kentsel bir program üzerine çalışmaları ve bu çalışmaları teorik okumalar ile destekleyerek bir tasarım problemini kavramsallaştırmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilere kavramsal bir tasarım problemi verilmesi sonrasında öncelikle ilgili konu ile ilişkili teorik araştırma yapmaları ve bu teorileri mimarlık ve tasarım bağlamında yeniden ele alarak diyagram, kolaj, kısa film vb. alternatif yöntemler ile sunmaları beklenmektedir. Bu çalışma sonrası konunun kapsamının belirlenmesi ile birlikte öğrenciden ilgili problemin mimari programını oluşturması ve bu program bağlamında kent içinde bir proje alanı belirlenmesi istenir. Proje program ve alanını belirleyen öğrenciler ilgili konunun gerektirdiği ölçekte alan analizleri ile devam eder. Bu bağlamda öğrencilerin dönem sonunda, 1/1000 ve 1/500 ölçekli vaziyet planına ek olarak 1/200 ya da proje gerekliliğine göre 1/100 kat planları ile kesit ve cephe çalışmalarını tamamlamaları beklenir. Çalışmalarını 3D modeller ile birlikte çalışma maketi ve final maketleri ile sunmaları beklenmektedir.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Projenin temel konsept ve programının oluşturulması

1, 4, 9, 19

1,2,3,4,5,7

B,C

2. Projenin ana fikrinin konsept diyagramlarıyla açıklanması

1, 4, 9, 19

1,3,4,5

B,C

3. Bir tasarım aracı olarak maket yapım metodunun kullanılması

1, 4, 9, 19

1,3,4,5

B,C

4. Temel mimari prensiplerin bina ve açık alan tasarımına uygulanması

1, 4, 9, 19

1,3,5

B,C

5. Tasarlanan projenin anlaşılır, kendini ifade edebilir biçimde sunulması

1, 4, 9, 19

1,3,5

B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Konunun ve Proje alanının tanıtımı

 

2

Konu üzerine teorik çalışmalar ve sunum tekniklerinin belirlenmesi

 

3

Tartışma oturumu ve eskiz sınavı

 

4

Proje tashihleri/Atölye Çalışması

 

5

Proje tashihleri/Atölye Çalışması

 

6

ARASINAV öncesi hazırlık Jürisi

 

7

ARA JÜRİ I

 

8

Proje tashihleri/Atölye Çalışması

 

9

Proje tashihleri/Atölye Çalışması

 

10

Proje tashihleri/Atölye Çalışması

 

11

Proje tashihleri/Atölye Çalışması

 

12

ARA JÜRİ II

 

13

Proje tashihleri/Atölye Çalışması

 

14

Sunum paftalarının hazırlanması

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

 

Diğer Kaynaklar 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

2

40

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

1

5

Proje

 

 

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)

1

15

Final sınavı

1

40

Final Sınavının Ağırlığı

 

40

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

60

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

X

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

 

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

X

 

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

X

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

X

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

8

112

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

8

112

Kısa Sınav

-

-

-

Ödevler/çeviri çalışmaları

-

-

-

Sunum/Seminer Hazırlama

4

3

12

Ara sınavlar

2

8

16

Proje

-

-

-

Laboratuvar

-

-

-

Arazi Çalışması

2

8

16

Diğer

6

3

18

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

294

Toplam İş Yükü / 25

 

 

11,76

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

12

2