Ders Kodu: 
ARCH 483
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sağlık yapılarının birden fazla işlev ve birden fazla disiplini bünyesinde birleştiren yapılar olması en önemli özellikleridir. Amaç, burada sağlık yapılarının birden fazla işlev ve disiplinin bir arada planlamasının ulusal ve uluslararası ilkelerinin öğretilmesi ve düşünce yapısının oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Tasarım ilkeleri her ulusun kendi taleplerine göre gelişmiştir. Ancak uluslararası tasarım ilkeleri üzerinde çalışılmaktadır. Sağlık yapılarının da uluslararası akreditasyon alabilecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu dersin içeriği akreditasyona yönelik uluslararası tasarım ilkelerinin incelenmesi ve iyi çözüm örnekleri ile açıklanmasını kapsar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencilerin sağlık yapıları planlamalarında dikkat etmeleri gereken kriterleri öğrenmesi 12, 16, 19 1, 2, 3, 4, 7 A, C, D
Öğrenilen kriterlere göre tasarımın yönlendirilmesi ve birden çok disiplinli çalışma gerekliliği ve nedenlerinin açıklanması 12, 16, 19 1, 2, 3, 4, 7 A, C, D
Çağdaş teknolojilerin kullanılma zorunluluğunun anlatılması 12, 16, 19 1, 2, 3, 4, 7 A, C, D
Sağlık yapılarının uluslararası hizmet vermesi nedeni ile uluslararası kabul görebilmesi için akreditasyon şartlarını taşıması gerekliliği 12, 16, 19 1, 2, 3, 4, 7 A, C, D
Sağlık yapılarının tasarımının başlama ve bitiş süreçlerinin genel anlamda anlaşılması 12, 16, 19 1, 2, 3, 4, 7 A, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta  Konular  Ön Hazırlık
1 Sağlık Yapıları Nelerdir? Sağlık Yapıları içindeki değişik fonksiyonlar  
2 Sağlık yapılarının türlerine göre fonksiyonların değerlendirmesi  
3 Sağlık yapılarının tarihçesi ve bugünkü durumu  
4 Yapılacak sağlık yapılarının tasarım aşamasına gelmeden önce yapılması gerekenler ve araştırmalar  
5 Sağlık yapılarının tasarımında kullanılacak standartlara bakış  
6 Sağlık Yapıları Akreditasyonu nedir  
7 Sağlık yapılarının Akreditasyonda tasarımın önemi nedir  
8 Sağlık yapılarının Ulusal tasarım kriterlerinin oluşturulması için temel prensipler nelerdir.  
9 Sağlık yapısında kullanılacak medikal ekipman seçimleri ve bunların mimari tasarım ve diğer mühendislik disiplinlerine etkileri  
10 Çevresel etki değerlerinin belirlenmesi ve çözümlerinin oluşturulması  
11 Ulusal ve uluslararası şartnameler ve faydalanma yöntemleri  
12 Tasarım programının oluşturulması ve bu sağlık yapısında hangi tasarım kriterlerinin kullanılacağının karar verilmesi  
13 Sağlık yapılarının tasarımında mimarın bilmesi gerekenler  
14 Tasarımdan uygulamaya geçiş  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu   Suphi Cengiz Dağlı ders notları
Diğer Kaynaklar   Referanslar; T.C. Sağlık Bakanlığı kaynakları, AIA&JCI ortak yayını olan International Design Criteria of Healthcare Facilities, US Veteran Affairs Healthcare Facilities Standards, Canadian Standards of Healthcare Facilities…..   

Standartlara göre planlanmış ve akreditasyon almış sağlık yapılarından planlama örnekleri sunulacaktır. 

İstanbul içinde uluslararası standartlar kullanılarak yapılmış bulunan ve akreditasyon almış hastaneler ziyareti yapılabilecektir.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Yapılmış projelerden örnekler sunulacaktır
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi 
Ara Sınav 2 %25
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 %15
Proje    
Laboratuvar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum 1 %15
Diğer    
Final sınavı   %45
Final Sınavının Ağırlığı   %45
Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   %55
Toplam    100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 
No
 
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                     5: en yüksek)

1 2 3 4 5
1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi          
2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi          
3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi          
4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi          
5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,          
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama          
7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama          
8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama          
9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama          
10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama          
11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi          
12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,       x  
13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama          
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama          
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama          
16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama       x  
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama          
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi          
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi       x  
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi          
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama          
22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama          
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi           
24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama          
25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama          
26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama          
27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama          
28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama          
29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Kısa Sınav 2 3 6
Ödevler/çeviri çalışmaları 1 8 8
Sunum/Seminer Hazırlama 2 3 6
Ara sınavlar      
Proje      
Laboratuvar      
Arazi Çalışması      
Diğer 1 6 6
Final  1 3 3
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25     4.52
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5
Hiçbiri