Ders Kodu: 
ARCH 385
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Temel bir araç olan mimari eskiz bilgisini yeni tasarımlar yapmanın yanı sıra mevcut binaların analiz etmek için kullanmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 
Ders, dört bölümden oluşacaktır. 

1_Ustalardan Öğrenme_ Öğrenciler modern ve çağdaş mimarlar (Le Corbusier, Ludwig Mies Van der Rohe, Sedat Hakki Eldem, Aldo Rossi, Alvaro Siza, Renzo Piano, Frank Gehry, Peter Zumthor, Alberto Campo Baeza, Han Tümertekin, vb.)  Tarafından geliştirilen çizim tekniklerini analiz edecekler.

2_Mimarlık Öğrenme_ Öğrenciler usta bir mimarın bağlamdan inşaat detaylarına kadar bütün kısımlarının çizilip çalışılmış bir projesini analiz edecekler.

3_Kentten Öğrenme_ Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerinin (plan, kesitler, görünüşler vb.) nasıl çizileceğini hayal ederek deneyimleyecekler. Örneğin, Le Corbusier gençken İstanbul’u gezmeye gelse ne yapardı?

4_Çizim Tasarımı_ Öğrenciler stüdyo dersinde tasarladıkları yapıları ve mekân organizasyonlarını geliştirebilmek için kendi projelerini çizecekler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Seminer, 5. Proje, 6. Grup Çalışması, 7. Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav, B. Jüri, C. Ödev, D. Kısa Sınav, E. Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.    Mimari analiz yapma becerisi 2 1, 2, 3, 4 C, D
  1. Tasarlanmış mekanlar kavramsal olarak anlama ve temsil etme becerisi
2, 4 1, 2, 3, 4 C, D
  1. Bir bütün olarak mimari tasarım sürecini analiz etme becerisi
3 1, 2, 3, 4 C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta  Konular  Ön Hazırlık
1 SUNUM  
2 USTALARDAN ÖĞRENME_ Öğrenciler modern ve çağdaş mimarlar tarafından geliştirilen çizim tekniklerini analiz edecekler. ESKİZ DEFTERİ
3 USTALARDAN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ
4 USTALARDAN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ
5 MİMARLIK ÖĞRENME_ Öğrenciler daha önce çalışılmış usta bir mimarın projesini analiz edecekler. ESKİZ DEFTERİ
6 MİMARLIK ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ
7 KENTTEN ÖĞRENME_ Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerini çizecekler (plan, kesitler vb.). ESKİZ DEFTERİ
8 KENTTEN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ
9 KENTTEN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ
10 KENTTEN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ
11 ÇİZİM TASARIMI_ Öğrenciler stüdyo dersinde tasarladıkları yapıları ve mekan organizasyonlarını geliştirebilmek için kendi projelerini çizecekler. ESKİZ DEFTERİ
12 ÇİZİM TASARIMI ESKİZ DEFTERİ
13 ÇİZİM TASARIMI ESKİZ DEFTERİ
14 ÇİZİM TASARIMI ESKİZ DEFTERİ

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar    
  • Kürşat Açıkgöz’ün eskizleri

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi 
Kısa Sınav 1 30
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 6 70
Proje    
Laboratuvar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum    
Diğer    
Final sınavı   100
Final Sınavının Ağırlığı   0
Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   100
Toplam    100
Ders Kategorisi Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 
No
 
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1 2 3 4 5
1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi          
2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi       X  
3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi       x  
4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi     x    
5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,          
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama          
7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama          
8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama          
9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama          
10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama          
11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi          
12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,          
13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama          
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama          
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama          
16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama          
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama          
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi          
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi          
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi          
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama          
22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama          
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi           
24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama          
25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama          
26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama          
27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama          
28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama          
29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Kısa Sınav 3 4 12
Ödevler/çeviri çalışmaları 6 5 30
Sunum/Seminer Hazırlama      
Ara sınavlar      
Proje      
Laboratuvar      
Arazi Çalışması      
Diğer      
Yarıyıl Sonu Sınavı      
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25     5
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5
Hiçbiri