Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin, fen, felsefe, sanat, edebiyat başta olmak üzere, muassır medeniyet düzeyindeki değerleri kavramalarına ve öğrencilerin bu bağlamda günümüzdeki sosyal hareketleri çözümleme yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.
Dersin İçeriği: 

Dersin ilk haftalarının odak konusu, yerleşik hayata geçene dek süren uzun insanlık yolculuğunda, Erken Dönem Uygarlıklar ve Anadolu Medeniyetleridir. Klasik Yunan ve Helenistik Dönem, siyasi ve kültürel açılımları ile incelenecektir. Milattan itibaren yeşermeye başlayan perspektifler, dinsel ve düşünsel akımların değerlendirilmesiyle ele alınacaktır. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ve sonrası, izleyen haftaların konuları içinde yer almaktadır. Ders, Geç Orta Çağ dönemini ele alarak sonlanmaktadır. Bu ders ile öğrenciler erken dönem dünya tarihini inceleyerek, diğer sosyal bilim alanları ile ilişkisini kavrama olanağı bulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım, 2.Soru-Cevap, 3.Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Sınav, B.Deney, C.Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışları muassır medeniyet  zeminlerin üzerine oturtur
2 1,2,3 A,C
  1. Sanatta güzellik kavramlarının devinimini  ve sanat ürünlerinin üretimini insanlık olarak yorumlar.
2 1,2,3 A,C
  1. Uygarlığın gelişmesinde, adalet ve etik kavramlarının önemini takdir eder ve bunları yaşamında uygular
2 1,2,3 A,C
  1. Öğrencilerin globalleşen dünyadaki gelişmeleri sorgulayıcı bir bakış açısı ile takip eder.
2 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular:

Ön Hazırlık

1

Uygarlık tarihi kavramı, kapsamı, tanımlar

 

2

Yerleşik düzene giden uzun yolculuk 

 

3

İlk uygarlıklar

 

4

İlk uygarlıklar 

 

5

Anadolu uygarlıkları

 

6

Klasik Yunan ve Helen Dünyası 

 

7

Vize

 

8

Takvim yılı sıfırdaki Dünya 

 

9

Takvim yılı sıfırdaki Dünya 

 

10

Din ve Düşünce tarihi 

 

11

Roma imparatorluğunun çöküşü ve sonrası 

 

12

Roma imparatorluğunun çöküşü ve sonrası 

 

13

Küresel bir din-İslam

 

14

Ortaçağ   

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Yeditepe web sayfasında "Humanities" başlığı altında ders notları verilmektedir.

Diğer Kaynaklar

Zorunlu olan bu dersi  Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin tamamı (2500 civarında öğrenci) almaktadır. Yirmi civarında ders sorumlusu tarafından verilen bu ders için sorumluların her birisi "diğer kaynaklar" konusunda serbest olmakla beraber tüm ders sorumluları ders kitabı larak yukarıdaki maddede belirtilen kaynağı kullanmaktadır.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Yeditepe web sayfasında "Humanities" başlığı altında sunulan konferans power point sunumları

Ödevler

Dönem ödevleri (papers), Öğrenci Power Point Sunumları

Sınavlar

Vize, Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

YÜZDE

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

-

-

Sınıf dışı okumalar ve hazırlıklar

14

20

Toplam

 

100

FİNALİN BAŞARIYA ORANI

 

50

YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Konuşma ve yazma becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme becerisi

       

X

 

2

Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

       

X

 

3

Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi

           

4

Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi

           

5

Biçimsel kompozisyon sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama

           

6

Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

           

7

Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

           

8

Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

           

9

Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama

           

10

Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

           

11

Tarihi çevre koruma ve restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

           

12

Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

 

 

 

13

İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 

 

 

 

14

Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

 

15

Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

 

16

Sürdürülebilir tasarım: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

 

17

Program hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

 

18

Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

 

19

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

 

20

Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

 

21

Yaşam güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

 

22

Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

 

23

Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

 

24

Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini eğerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

 

25

Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

 

26

Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

 

27

Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

 

28

Mimarlıkta müşterinin rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

 

29

Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

 

30

Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

 

31

Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

 

32

Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

 

33

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

 

34

Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

 

35

Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

1

14

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

14

14

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

76

Toplam İş Yükü / 25

 

 

3,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

1