Ders Kodu: 
LAUD 216
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; kentsel yeşil alanların planlaması ve tasarımı ile ilgili temel kavramların ve ilgili çalışmalara ait süreçlerin aktarılması ve kentsel açık alanlarda günümüzde benimsenen yeni yaklaşımların sunulması yolu ile kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarlarının kent planlaması ve tasarımı çalışmalarında daha etkin rol almalarının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Kentsel yeşil alanların planlaması ile ilgili temel kavramlar, açık yeşil alan kavramı ile ilgili temel bilgiler, kentsel yeşil alanların planlanması çalışmaları, kentsel açık alanların sahip olması gereken nicelik ve nitelikler, kentsel açık alan tasarımı ve bazı önemli kentsel açık alanlarına ait tasarım kriterleri, örnek kentsel açık alanlarının incelenmesi ve görseller üzerinde tartışılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Çizim 5: Örnek İnceleme 6: Prezantasyon
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kentsel yeşil alanların planlaması ile ilgili temel kavramları açıklar.

 

1,2,3

A,C

2) Kentsel yeşil alan sistemlerini açıklar.

 

1,2,3

A,C

3) Kentsel yeşil alanların planlaması ve tasarımı çalışmalarında görev alır. 

 

1,2,3

A,C

4) Kentsel yeşil alan tasarımı projelerini hazırlar.

 

1,2,3,5

A,C

5) Kentsel yeşil alanları karşılaştırır.

 

1,2,3,5,6

A,C

6) Kentsel yeşil alan planlama ve tasarımında farklı yaklaşımları tartışır.

 

1,2,3,5,6

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

giriş

Peyzaj Planlama

2

KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMASI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.

Peyzaj Planlama

3

KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMASININ KENT PLANLAMASI İÇİNDEKİ ROLÜ, KENTSEL PEYZAJ PLANLAMANIN ANA TEMASI.

Peyzaj Planlama

4

KENTSEL YEŞİL ALAN SİSTEMLERİ

Peyzaj Planlama

5

AÇIK YEŞİL ALAN KAVRAMI, AÇIK YEŞİL ALANLARIN KENT İÇİNDEKİ FONKSİYONLARI, TARİH SÜRECİ İÇİNDE AÇIK YEŞİL ALANLAR, AÇIK YEŞİL ALANLARIN SINIFLANDIRILMASI.

Peyzaj Planlama

6

KENTSEL YEŞİL ALAN PLANLAMASI çalışmaları (SÖRVEY, GENEL kentsel PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ, vs.)

Peyzaj Planlama

7

AÇIK YEŞİL ALANLARA AİT STANDARTLAR

Peyzaj Planlama

8

Ara sınav

 

9

KAMUSAL YAŞAM VE KENTSEL MEKAN İLİŞKİSİ

Kentsel Peyzaj Tasarımı

10

KENTSEL AÇIK ALANLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER VE İLGİLİ TASARIM KRİTERLERİ

Kentsel Peyzaj Tasarımı

11

bazı önemli kentsel peyzaj alanlarına ait tasarım kriterleri  (parklar, botanik bahçeleri vs.)

Kentsel Peyzaj Tasarımı

12

bazı önemli kentsel peyzaj alanlarına ait tasarım kriterleri  (parklar, botanik bahçeleri vs.)

Kentsel Peyzaj Tasarım Projeleri

13

Örnek KENTSEL PEYZAJ ALANLARINın ve projelerinin İNCELENMESİ VE TARTIŞILMASI.

Kentsel Peyzaj Tasarım Projeleri

14

Örnek KENTSEL PEYZAJ ALANLARINın ve projelerinin İNCELENMESİ VE TARTIŞILMASI.

Kentsel Peyzaj Tasarım Projeleri

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Carmona, Mathew ve diğ. (2003) Public Places - Urban

Diğer Kaynaklar

Gehl, Jan (1996) Life Between Buildings

Marcus, Clare Cooper & Francis, Carolyn (1998) People Places

Garvin, Alexander & Berens, Gayle (1998) Urban Parks and Open Space

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Örnek Kentsel Peyzaj Tasarım Projeleri

Ödevler

Kentsel Peyzaj Alanlarının İncelenmesi 

Sınavlar

Yazılı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

           

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

     

X

   

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

   

X

 

 

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

           

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

     

X

   

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

           

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

   

X

     

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

     

X

   

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

X

 

 

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

X

 

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

 

 

 

 

X

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

 

 

 

 

X

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir:  ...... x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 16 16
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     76
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,04
Dersin AKTS Kredisi     3
2