Ders Kodu: 
LAUD 306
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Kırsal peyzaj bileşenlerinin planlama ve tasarım açısından değerlendirilmesi; Doğal alanlar, milli parklar, doğa koruma alanları bilimsel rezerv alanları, sulak alanlar vb. koruma alanlarının planlama tekniklerinin öğrenciye verilmesi ve Kırsal peyzajı konu alan planlama ve tasarım sürecinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Doğal peyzaj kavramları,  kırsal peyzaj biçimleri, doğal-kırsal alanlardaki tahribat faktörleri; korunan alanlar, kırsal peyzaj planlama yöntemleri; ağaçlandırma, tarım alanları, sanayi bölgeleri, kırsal rekreasyon alanları ve ulaşım bölgelerinin planlama ve tasarım ilkeleri; ekolojik restorasyon ve doğa koruma çalışmaları ile kırsal kalkınmaya yönelik bilimsel yaklaşım, ilke ve yöntemler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Sunum, 2: Anlatım, 3: Soru-Cevap, 4: Tartışma, 5: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Jüri, C: Ödev, D: Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Kırsal peyzaj planlama teorisi, yöntem ve uygulamaları anlamak ve bunları gerçek projeler üzerinde uygulamak

 

1,2,3

B,C

2) Temel insan davranışlarının özelliklerini anlamak ve bunların mekan kullanımını nasıl etkilediğini algılamak

 

1,2,3

B,C

3) Sürdürülebilirlik ilkesini anlamak ve bunu peyzaj projelerine ve uygulamalara aktarabilmek

 

1,2,3

A,B,C

4) Alan Kullanımı ve kullanıcı memnuniyeti ile genel peyzaj tasarımı ve organizasyonunu ilişkilendirebilmek

 

1,2,3,7

B,C

5) planlama ve tasarım konularında kamu ve özel paydaşların rolünü anlamak

 

1,2,3,4

B,C

6) Alan kullanım kararı verme ve daha büyük planlama konularında tasarım ve kalite açısından ölçeğin önemini anlama

 

1,2,3

B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş, Dersin kapsamı ve Amacının Açıklanması

 

2

Doğal Peyzaj tanım ve sınıflandırması

 

3

Doğal Peyzajın Başlıca formları

 

4

Kültürel Peyzaj Tanımı ve Sınıflandırması 

 

5

Kırsal Peyzajda insan Aktivitelerinden Kaynaklanan Zararlar

 

6

Kırsal Peyzaj Planlama Metotları ve Aşamaları

 

7

 Doğa Koruma Alanları Kategorileri (Milli Park, Doğa Koruma Alanı, Biyosfer rezervi, Çevre Koruma Bölgeleri vb.)

 

8

Ara sınav, toprak tipleri ve arazi yetenek sınıfları

 

9

Tarımsal Peyzaj Planlama İlkeleri

 

10

Kırsal gelişim, sürdürülebilirlik ve ilgili konular

 

11

Kırsal Rekreasyon Alanlarının Planlanması: Standartlar, ilkeler,

 

12

 Kırsal Rekreasyon Alanlarının tasarımı

 

13

Doğal Peyzaj Koruma ve Restorasyon Prensipleri, Karayolu Bitkilendirmesi ve Manzara Koridoru Oluşturulması

 

14

Kırsal Peyzajda Güncel Konular ve proje örnekleri

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Landscape Planning and Rural Development: Key Issues and Options Towards Integration by series Springer Briefs in Geography, 2010

Diğer Kaynaklar

DİRİK, H., Kırsal Peyzaj Planlama ve Uygulama İlkeleri, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4559 Orman Fakültesi Yayın No: 486 ISBN: 975-404-749-9 , İstanbul

Mc. HARG, Ian., 1969. Design with Nature, The Natural History Press. Gard in City. New York.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

“Kiss the ground” documentary (2020) yönetmen: Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell

Ödevler

 

Sınavlar

Ara sınav, kısa sınavlar, final sınavı.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

Program Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

   

 

 

X

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

 

 

   

X

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

     

X

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

     

X

 

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

 

 

 

X

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

   

 

   

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

 

 

     

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

       

X

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

 

   

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

         

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

     

X

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

         

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

     

X

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

       

X

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

     

X

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

       

X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

8

8

Ödev

2

6

12

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü / 25

 

 

4.76

Dersin AKTS Kredisi

   

5

3